Підсумки проведення державного екзамену з ділової іноземної мови


slovaryУ січні 2015 р. кафедрою Іноземних Мов було проведено державний екзамен з ділової іноземної мови та державний екзамен з російської мови як іноземної. 
Під час проведення державних екзаменів працювала комісія у складі: 

Голова:
ЗАЯРНА Ірина Миколаївна, кандидат психологічних. наук, доц.; зав. каф. української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України.
Заступник голови ДЕК:
КОЖУШКО Світлана Павлівна –
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ДУ ім. А. Нобеля.

Члени комісії:
ЗАДОЯ Анатолій Олександрович –
доктор економічнихнаук, професор, перший проректор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії ДУ ім. А. Нобеля.
ЛИПСЬКА Інна Іванівна – кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних мов ДУ ім. А. Нобеля.
МЯСОЇД Галина Іванівна – кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних мов ДУ ім. А. Нобеля;

Секретар ДЕК:
САМОЙЛЕНКО Світлана Анатоліївна
– викладач кафедри іноземних мов ДУ ім. А. Нобеля.

Державний екзамен ділової іноземної мови складали студенти за спеціальністю (напрямом підготовки):Маркетинг”, „Облік і аудит”, „Фінанси і кредит”, „Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Міжнародна економіка”, „Товарознавство і торговельне підприємництво”, державний екзамен з російської мови як іноземної складали студенти за спеціальністю (напрямом підготовки): “Менеджмент”, „Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”, “Філологія”.

2. Аналіз результатів державного екзамену з ділової іноземної мови.
Допущено 41 студент; склали державний екзамен 41 студент.
Результати:
“відмінно” (А) – 18 (
43,9 %)
“дуже добре” (В) – 5 (
12,2 %)
“добре” (С) – 7 (
17,07 %)
“задовільно”(
D) – 5 (12,2 %)
“достатньо”(Е
) –6 (14,63 %)
“незадовільно”(
FX, F) – 0 (0 %),

тобто
“5”
 – 18 (43,9 %)
“4” – 12 (29,27 %)
“3” – 11 (26,83 %)
“2” – 0 (0  %)

Аналіз результатів державного екзамену з російської мови як іноземної.
Допущено 9 студентів; склали державний екзамен 9 студентів.
Результати:
“відмінно” (А) – 3 (
33,3 %)
“дуже добре” (В) – 5 (
55,56 %)
“ добре” (С) – 1 (
11,1 %)
“задовільно”(
D) – 0 (0 %)
“достатньо”(Е
) –0 (0 %)
“незадовільно”(
FX, F) – 0 (0 %),

 тобто
“5”
 – 3 (33,3 %)
“4” – 6 (66,66 %)
“3” – 0 (0 %)
“2” – 0 (0 %)

3. Рівень підготовки
При оцінюванні знань комісія враховувала адекватність перекладів, загальний рівень володіння базовою термінологією, форму презентацій відповідей, володіння навичками ділового листування. Комісія відзначає, що під час проведення державного екзамену студенти продемонстрували досить високий рівень володіння іноземною мовою, як писемною, так і усною формами. При виконанні письмових завдань переклад текстів за фахом був виконаний на досить високому рівні з повним або достатнім розумінням тексту, відсутністю або незначною кількістю нормативно-мовних та системно-мовних помилок. Ділові листи було складено за встановленими нормами з чітко структурованим текстом та використанням мовних кліше відповідно до типу листа та мети його складання з дотриманням всіх вимог офіційного листування.

Студенти також продемонстрували досить вільне володіння монологічним та діалогічним мовленням, достатньо повне розуміння тексту для усної анотації, вміння аналізувати прочитане, володіння прийомами компресії тексту й уміння розгорнути та підтримати ідею наведенням відповідних прикладів, зробити висновки та висловити свою точку зору, вміння вести бесіду з актуальних проблем за професійно-орієнтованою та загальноекономічною тематикою.

Під час презентацій було продемонстровано достатньо високий рівень володіння усним мовленням, дотримання структури презентації, обґрунтування актуальності теми, систематизацією та класифікацією одержаних результатів як за результатами виробничої практики, так і за результатами власного дослідження.

Усні відповіді студентів вказують на досить високий рівень мовної та спеціальної підготовки. Загальне враження від екзамену позитивне. Професійна спрямованість навчання дає змогу забезпечити необхідний рівень мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Екзаменаційна комісія відзначає кращі відповіді окремих студентів та рекомендує до захисту дипломних робіт іноземною мовою:

Напрям підготовки «Маркетинг» - Орлова А.В.
Напрям підготовки «Фінанси і кредит» -
Мельник А.В., Ковтуненко І.В., Ситник І.О.
Напрям підготовки«Економіка підприємства» - Сичевська Б.В.
Напрям підготовки«Облік та аудит» - Герасименко Л.Л.
Напрям підготовки «Міжнародна економіка»-Білик Н.О., Гавриш М.Я., Дундук Н.В., Єгорова А.К., Римська К.С., Кутафін А.О., Пащенко М.Ю., Савош А.О., Тароян М.А.
Напрям підготовки «Менеджмент» - Зайцев Д.Є., Коробейніков Є.О. (з/с)
Напрям підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» - Любишко Д.С.
Напрям підготовки «Економічна  кібернетика» - Алабі Крістоф Огюндаре (рос. м.)
Напрям підготовки «Міжнародна економіка» - Чун Со Мен (рос. м.)
Напрям підготовки «Філологія» - Меллах Месбах (рос. м.)

Нагадуємо, що за умови успішного захисту магістерських робіт іноземною мовою та за наявності оцінки «відмінно» з державного екзамену, студенти отримають сертифікат (додаток до диплому), що дає їм право виконувати переклади за фахом.

Підсумки проведення державного екзамену з ділової іноземної мови1/0