Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри європейських і східних мов та перекладу

 -

Зінукова Наталія Вікторівна

Зінукова Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Author ID: 57216844263 Академія 0000-0002-4561-7886

Репозитарій

2018 – Доктор педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)». Тема докторської дисертації: «Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)»(Диплом ДД № 008020 вид 18.12.2018).

2008 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента № 12 ДЦ № 018964).

2005 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання германських мов». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації». (Диплом ДК № 028505 від 13.04.2005).

Освіта:

2017 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов (Диплом С 17 № 106578 від 30.06.2017).

2013-2016 – Докторантура Київського національного лінгвістичного університету.

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету

1984-1989 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика усного перекладу», «Теорія перекладу», «Методологія та організація наукової діяльності та методика викладання перекладу у ВШ», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Теоретична фонетика та теоретична граматика англійської мови», «Introduction to Linguistics», «Culture of English-speaking Countries», «History of English-speaking Countries», «Ethics in International Business» у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Зінукова Н.В. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу, міжкультурна комунікація.

З 2014 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному проєкті подвійних дипломів бакалаврів зі спеціальності «Business English» у Польщі.

З 2016 по теперішній час бере участь у міжнародному проєкті подвійних дипломів магістрів в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

З 2018 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному науково-освітньому проєкті за підтримки Євросоюзу Erasmus+ “English Philology Specialization International Business English”, університет «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

Зінукова Н.В. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою кількох десятків навчальних посібників з ділової англійської мови, усного та письмового перекладу, інших дисциплін. Має досвід викладання в Європейських університетах. Веде заняття англійською мовою.

Детальніше

Зінукова Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри «Європейських і східних мов та перекладу»,
доцент, доктор педагогічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Філологія. Переклад (англійська)
спеціальність 035 Філологія

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Філологія. Переклад (англійська), Фаховий переклад
спеціальність 035 Філологія

Філологія. Переклад (англійська), Аудіовізуальний переклад
спеціальність 035 Філологія

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Філології. Переклад (англійська)

СВІТ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДЛЯ ТЕБЕ ВІДКРИЄ

Спеціальність Філологія. Переклад

(Основна мова – англійська; інші іноземні мови — французька, китайська, німецька, іспанська, італійська, польська) 

За останні 20 років відбулися значні зміни на українському ринку праці, які є відбитком усіх процесів, що пройшли в країні. Сьогодні перекладацька діяльність стала самодостатньою індустрією зі своїми власними стандартами та методами для роботи з клієнтами. Таким чином, сучасний ринок перекладу вимагає зміцнення його інфраструктури та створення абсолютно нових, альтернативних моделей процесу надання перекладацьких послуг, які повинні бути включені до методологічної частини підготовки майбутніх перекладачів. Перекладач – це професіонал своєї справи, готовий прийняти будь-який виклик у сфері міжнародної комунікації та бізнесу.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2023)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2018)

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»:
термін навчання 4 роки (денна, заочна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Бакалавр філології, перекладач з англійської та другої іноземної мови (німецької, або: іспанської, французької, польської та ін.)

Місія освітньої програми «Бакалавр філології» підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних перекладачів, які володіють універсальними лінгвістичними та культурними компетенціями, а також навичками перекладу та тими знаннями, які відповідають потребам сучасного ринку праці як в Україні, так і за її межами в умовах глобалізації.

Освітня програма реалізується кафедрою європейських і східних мов та перекладу

Завідувач кафедри

Доктор педагогічних наук, доцент ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр філології» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з філології, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Метою освітньої програми є формування загальних і професійних (фахових) компетентностей. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників.

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра філології спеціалізації «Переклад (англійська)» є забезпечення усної та письмової комунікації та інформації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами.

Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах великої Британії, Іспанії, Польщі, Словаччини та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра з філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
 • Сучасні технічні засоби для викладання усного перекладу
 • Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням
 • Програму подвійних дипломів у рамках співпраці з Вищою школою менеджменту і охорони праці в м. Катовіце (Республіка Польща), спеціалізація «Ділова англійська мова»
 • Стажування у Польщі
 • Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Документи, які слід подати для вступу і терміни подання документів наведені на сайті у розділі умови вступу

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Філології. Переклад (англійська)

СВІТ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДЛЯ ТЕБЕ ВІДКРИЄ

Спеціальність Філологія. Переклад

(Основна мова – англійська; інші іноземні мови — французька, китайська, німецька, іспанська, італійська, польська) 

За останні 20 років відбулися значні зміни на українському ринку праці, які є відображенням усіх процесів, що пройшли в країні. Сьогодні перекладацька діяльність стала самодостатньою індустрією зі своїми власними стандартами та методами для роботи з клієнтами. Таким чином, сучасний ринок перекладу вимагає зміцнення його інфраструктури та створення абсолютно нових, альтернативних моделей процесу надання перекладацьких послуг, які повинні бути включені до методологічної частини підготовки майбутніх перекладачів. Магістр-перекладач – це професіонал своєї справи, готовий прийняти будь-який виклик у сфері міжнародноїкомунікації.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2023)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2018)

Новинка!

Спеціалізація: фаховий переклад

Спеціалізація: аудіовізуальний переклад

СТУПІНЬ «МАГІСТР»

термін навчання 1,5 роки (денна, вечірня форми)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Магістр філології, перекладач з трьох іноземних мов (англійська, друга і третя іноземні мови), викладач.

Місія освітньої програми «Магістр з філології» формування нового покоління перекладачів з професійним світоглядом, мовними та культурними компетенціями, а також навичками і впевненістю для того, щоб в найближчі роки бути в змозі вирішувати завдання як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках перекладу. Програма також має на меті забезпечити всебічне і поглиблене вивчення багатьох питань в перекладі з різних сторін.

Освітня програма реалізується кафедрою європейських і східних мов та перекладу

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, доцент ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Магістр з філології» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з філології, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Метою освітньої програми є формування загальних і професійних (фахових) компетентностей. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників.

Узагальненим об’єктом діяльності магістра спеціальності «Переклад» є забезпечення усної та письмової комунікації та інформації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами, викладання перекладу та іноземних мов у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових закладах

Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах Іспанії, Польщі, Словаччини та інших країн.

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра з філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
 • Сучасні технічні засоби для викладання усного перекладу
 • Програмне забезпечення, яке необхідно для викладання машинного перекладу
 • Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з іноземних мов FCE- CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням
 • Можливість мати активну наукову позицію та братаи участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

Переваги програм кафедри європейських і східних мов та перекладу

Ми пропонуємо:

Міжнародно визнані дипломи бакалавра та магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам

Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами й кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних закордонних університетах

Сучасні технічні засоби для викладання іноземних мов

Сучасні технічні засоби для викладання усного перекладу

Програмне забезпечення, яке необхідно для викладання машинного перекладу

Можливість підготуватися та скласти міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням

Стажування у Польщі, Іспанії, Німеччині, Великій Британії

Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації».

ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ:
Перші та єдині в Україні з 2014 року!

Ступінь «Бакалавр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)

Wyższa Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, спеціальність «Англійська мова в бізнесі»

Ступінь «Магістр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)

Wyższa Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: магістр філології, спеціальність «Business Communication».

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

Консультації надаються

на кафедрі європейських і східних мов та перекладу

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна 18, к. 2402

(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу,

доктор педагогічних наук, доцент Зінукова Наталія Вікторівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник завідувача

доктор філологічних наук, професор Степанова Анна Аркадіївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0562) 31 20 46; +38 (050) 320 01 82

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52