Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Публічний договір про надання освітніх послуг

Редакція 1.23/24

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання освітніх послуг (навчання)

м. Дніпро

2023 рік

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (далі за текстом – Виконавець, ЗВО, заклад) в особі ректора Холод Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Законом України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету міністрів від 19.08.2020 року №735, Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2020 року за №1113 зареєстрованого Міністерством юстиції України від 19.10.2020 року за №1021/35304, пропонує відповідному колу осіб отримати освітні послуги на умовах цього Публічного договору (далі за текстом – Договір).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Публічний договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання освітніх послуг на умовах Виконавця в розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України.

Виконавець, спираючись на ч.ч. 3, 4, 5 ст. 633 Цивільного кодексу України, зобов’язується надавати послуги всім особам що приймають дану пропозицію, за умови дотримання правил що визначені законодавством в сфері освіти, та є обов’язковими для сторін (попередньо здобутий рівень освіти, складений відповідний тест та/або екзамен, наявність відповідного прохідного балу, наявність місць в межах ліцензованого об’єму закладу тощо).

Цей Договір є договором оферти в розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України, оскільки розміщений та загальнодоступний за адресою https://duan.edu.ua та являє собою офіційну, публічну пропозицію Виконавця.

1.2 Заява-приєднання до Публічного договору - це документ, яким Замовник підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та в повній мірі і безумовно погоджується з його умовами.

Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту підписання сторонами заяви-приєднання без підписання письмового примірника самого Договору.

Вчинення дій що можуть бути розтлумачені як акцепт Договору, зокрема оплата коштів на розрахунковий рахунок Виконавця не є підставою вважати Договір акцептованим (укладеним), оскільки цьому передує розгляд документів Приймальною комісією Виконавця, а в заяві-приєднанні зазначається детальний опис обраної освітньої послуги (освітня програма, рівень вищої освіти, форма навчання тощо).

1.3 Замовник – юридична або повністю дієздатна фізична особа що замовляє за власні кошти освітню послугу для себе або іншої фізичної особи (Здобувач).

1.4 Здобувач – фізична особа що безпосередньо здобуває вищу освіту за обраним рівнем вищої освіти.

1.5 Всі інші терміни та поняття що вживаються в цьому Договорі мають тлумачення відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом договору є освітня послуга (навчання). Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання Здобувача за обраною програмою, формою та рівнем вищої освіти згідно навчальних планів, що розміщені на офіційній сторінці закладу: https://duan.edu.ua.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець гарантує Здобувачу освітньої послуги виконання своїх зобов’язань щодо:

- надання Здобувачу якісної освітньої послуги на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги), що підтверджується міжнародною акредитацією закладу вищої освіти;

- забезпечення умов для досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання, що сприяють формуванню відповідних компетентностей за затвердженими освітніми програмами;

- видачі Здобувачу документа про вищу освіту державного та європейського зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання ним освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та наявності акредитації освітньої програми на момент завершення навчання здобувача;

- інформування Здобувача про особливості організації освітнього процесу, якості та змісту, про його права і обов’язки та необхідність дотримання Здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу під час надання та отримання зазначеної послуги;

- дотримання законодавства України в галузі запобігання корупції, а також Антикорупційної програми закладу та нормативних актів, прийнятих на її виконання, та створювати умови для їх дотримання працівниками та здобувачами вищої освіти;

- запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

3.2. Виконавець надає Здобувачу можливість академічної мобільності, можливість навчатися за програмами подвійних дипломів, а також у декількох закладах вищої освіти.

3.3. Виконавець надає Здобувачу за наявністю відповідного попиту факультативні курси, додаткові освітні послуги, в тому числі за додаткову плату.

3.4. Виконавець надає Здобувачу можливість користуватися під час навчання бібліотеками, читальними залами, навчальною та методичною літературою, об’єктами спортивно-оздоровчого, соціально-побутового та культурного призначення.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧА

4.1 Здобувач зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку Виконавця, гарантує ознайомлення з Положенням про організацію освітнього процесу, Статутом, Кодексом поведінки, Правилами внутрішнього розпорядку, правилами проживання в гуртожитку і несе відповідальність за їх невиконання відповідно до чинного законодавства України. Перелічені документи розміщені на офіційному сайті закладу: https://duan.edu.ua.

4.2 Здобувач повинен виконувати вимоги освітньої програми відповідного рівня вищої освіти відповідної спеціальності, наполегливо працювати під час аудиторної та самостійної роботи для досягнення визначених освітньою програмою результатів навчання.

4.3 Здобувач зобов’язаний оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками, сучасними методами роботи з обраної спеціальності, не допускати порушень навчальної дисципліни, виконувати належним чином та у визначені терміни всі види завдань, складати екзамени, заліки, проходити практику та стажування, передбачені навчальними планами і програмами, виконувати навчально-методичні вимоги науково-педагогічних працівників.

4.4 Здобувач зобов’язаний виконувати всі розпорядження, накази та рішення ректора, проректорів, Вченої ради.

4.5 Здобувач зобов’язаний повідомити заклад про зміну особових даних, контактної інформації та адреси проживання протягом десяти днів з моменту такої зміни.

4.6 У разі невиконання Здобувачем навчального плану та програми навчання Виконавець надає можливість ліквідувати академічні заборгованості протягом додаткового терміну. Після закінчення додаткового терміну ліквідації академічної заборгованості Здобувач зобов’язаний пройти повторне вивчення дисципліни за додаткову оплату або пройти повторний курс навчання.

4.7 Здобувач несе фінансову відповідальність за пошкоджене майно Виконавця та протягом 10 (десяти) календарних днів від дати виявлення шкоди за власний кошт повністю відновити пошкоджене майно або компенсувати його вартість. Якщо цього Здобувач не в змозі зробити самостійно, цей обов’язок покладається на Замовника.

4.8 Здобувач повинен виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

4.9 Приєднуючись до цього Договору Здобувач підтверджує ознайомлення і бере на себе зобов’язання дотримуватись норм академічної доброчесності.

4.10 Здобувач зобов’язується дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», іншого законодавства у сфері запобігання корупції, Антикорупційної програми закладу та прийнятих на її виконання нормативних актів.

4.11 В разі зарахування на навчання на підставі іноземних документів про раніше здобутий освітній рівень, Здобувач протягом першого семестру зобов’язаний пройти процедуру визнання відповідного документу про освіту за власний рахунок. У разі порушення цього пункту заклад не може гарантувати видачу документа про вищу освіту Здобувачу, після успішного закінчення навчання.

4.12 Після зарахування до навчання Здобувач отримує корпоративний електронний аккаунт, яким повинен користуватись під час здобуття освіти в закладі. Даний електронний аккаунт буде надавати доступ до особистого кабінету Здобувача, навчальних платформ та ресурсів Виконавця, а також з метою ідентифікації особистості саме з цього аккаунту має відбуватись листування пов’язане з освітнім процесом між Здобувачем та викладацьким складом закладу.

4.13 Після зарахування Здобувачу буде надано іменну електронну перепустку (картку) для доступу та переміщенню на території закладу. Здобувач зобов’язаний використовувати іменну перепустку при кожному відвідуванні закладу. Переміщення територією закладу без перепустки не допускається відповідно до Порядку про організацію пропускного режиму з використанням системи контролю й управління доступом Університету.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний здійснювати оплату протягом всього періоду навчання Здобувача у розмірі встановленому наказом ректора та погодженому у заявці-приєднанні, та відповідно до умов цього Договору. Інформація щодо вартості навчання розміщена на офіційній сторінці Виконавця.

5.2. Замовник зобов’язаний вносити оплату за додаткові освітні послуги Виконавця, а саме:

- за переведення з однієї освітньої пропозиції на іншу;

- за відновлення навчання після відрахування;

- за повторне вивчення Здобувачем окремих дисциплін, або проходження повторного курсу навчання;

- за виготовлення академічної довідки;

- за видачу дублікатів втрачених документів, тощо.

5.3. Розмір оплати за додаткові послуги визначається на підставі наказів ректора.

5.4. При відрахуванні Здобувача з закладу вищої освіти Замовник повинен здійснити повний розрахунок за навчання протягом 10 (десяти) календарних днів від дати відрахування (наказ про відрахування).

5.5. Замовник зобов’язується дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», іншого законодавства у сфері запобігання корупції, Антикорупційної програми закладу та прийнятих на її виконання нормативних актів.

5.6. Замовник або Здобувач, який є повнолітньою особою, у разі нанесення збитків закладу відшкодовує їх у повному обсязі.

6. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

6.1 Виконавець має права визначати та рекомендувати Здобувачу окремі підручники, навчальні посібники, кодекси, словники або іншу важливу літературу.

6.2 Виконавець надає Здобувачу додаткові платні послуги. Види, розмір, порядок надання і терміни оплати яких визначаються в межах чинного законодавства України на підставі внутрішніх актів закладу, відповідних додатків до цього Договору та/або на підставі заяви Здобувача або Замовника.

6.3 Виконавець взаємодіє з Замовником, щодо забезпечення виконання Здобувачем навчального плану, правил внутрішнього розпорядку в закладі вищої освіти.

6.4 Виконавець має право пред’являти вимоги до рівня знань та результатів навчання Здобувача.

6.5 Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітні послуги в узгодженому розмірі та в порядку, встановленому цим Договором.

6.6 Виконавець має право заборонити Здобувачу доступ до закладу шляхом блокування пластикових карток пропускної системи, якщо Здобувач (та/або Замовник) має заборгованість перед Виконавцем по оплаті за надання освітніх послуг за поточний семестр станом на 01 число місяця початку семестру. Виконавець має право здійснювати таку заборону до моменту повної ліквідації заборгованості за освітні послуги.

6.7 Виконавець має право заборонити Здобувачу доступ до всіх онлайн ресурсів та платформ, які забезпечують отримання освітніх та додаткових послуг у форматі онлайн шляхом блокування його корпоративного аккаунту, якщо Здобувач (та/або Замовник) має заборгованість перед закладом по оплаті за надання освітніх послуг за поточний семестр станом на 01 число місяця початку семестру.

6.8 У разі якщо у Здобувача за результатами навчального року буде більше 2 (двох) академічних заборгованостей Виконавець має право не переводити його на наступний курс та відрахувати від навчання. Виконавець надає можливість пройти повторний курс на підставі відповідної заяви за додаткову плату.

6.9 У разі неможливості надання Здобувачу освітньої послуги в приміщенні (аудиторії) закладу, Виконавець має право обрати будь-який зручний для нього спосіб виконання своїх зобов’язань, що не забороняється законодавством України (в тому числі обирати сервіси (платформи) для надання відповідної послуги). У зв’язку з епідеміологічною та/або воєнною ситуацією в країні, у встановленому законодавчими та нормативно-правовими актами порядку Виконавець надає освітні послуги дистанційно. При виконанні закладом в такий спосіб своїх зобов’язань, умови навчання вважаються узгодженими Сторонами.

7. ПРАВА ЗАМОВНИКА

7.1 Замовник має право вимагати виконання обов’язків Виконавцем, та дотримання своїх прав та прав Здобувача.

7.2 Замовник має право контролювати, як навчається Здобувач та отримувати будь-яку інформацію, пов’язану з перебігом виконання Здобувачем навчального плану.

7.3 Замовник має право висловлювати свою думку при обговоренні професійних компетентностей, які формуються за освітньою програмою, за якою навчається Здобувач, шляхом прийняття участі в опитуваннях, роботі Груп зі змісту та якості освіти та інших об’єднаннях стейкхолдерів.

7.4 Якщо Здобувач оплачує своє навчання особисто, він також наділяється правами та обов’язками, що визначені цим Договором для Замовника.

8. ПРАВА ЗДОБУВАЧА

8.1. Здобувач має право на:

- вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування, Вченої ради закладу, органів студентського самоврядування;

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з проректором;

- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

- внесення пропозицій ректору та проректорам закладу щодо вдосконалення освітнього процесу, у тому числі через участь в опитуваннях;

- оскарження дій органів управління закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

9. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

9.1 Виконавець надає освітні послуги за рахунок коштів Замовника протягом всього періоду навчання.

9.2 Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік та в разі появи форс-мажорних обставин з обов’язковим інформуванням про це Замовника. Розмір плати за надання освітніх послуг встановлюється наказами ректора, відповідно до чинного законодавства України.

9.3 Зміна розміру оплати за навчання з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції проводиться щорічно шляхом підписання відповідного додатку до цього Договору що узгоджує зміни вартості.

9.4 Загальна вартість освітньої послуги визначається наказом ректора окремо для кожної спеціальності та форми навчання та опублікована на офіційній сторінці закладу. Узгодження вартості між Сторонами фіксується у заявці-приєднанні.

9.5 За навчання здійснюється попередня оплата (щорічно або щосеместрово) на поточний рахунок Виконавця.

  • за навчальний рік у період з 01 липня по 15 серпня за наступний навчальний рік;
  • за семестр у період з 01 липня по 15 серпня та з 01 грудня по 25 грудня поточного навчального року.

9.6 Вартість освітньої послуги включає в себе виготовлення одного екземпляру пакету документів, зокрема:

- перепустка;

- залікова книжка та студентський квиток;

- документ про вищу освіту за спеціальним зразком, визначеним Вченою радою.

9.7 При розірванні договору або закінченні строку договору перепустка, залікова книжка та студентський квиток повертаються Виконавцю.

9.8 При втраті Здобувачем перепустки, залікової книжки та/або студентського квитка, останній повинен сплатити вартість виготовлення за відповідний документ відповідно до тарифів затверджених закладом або сторонньою організацією що відповідає за обслуговування системи.

9.9 Оплата за надані освітні та додаткові платні послуги вважається здійсненою після зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця. В іншому випадку плата вважається несвоєчасно здійсненою та супроводжується нарахуванням пені відповідно до умов цього Договору.

9.10 Виконавець має право відрахувати Здобувача після закінчення 5 робочих днів з моменту порушення Замовником терміну оплати за навчання.

9.11 У разі поновлення Здобувача на навчання після відрахування або при повторному проходженні Здобувачем навчання за певний семестр (навчальний рік) у повному обсязі або частково, Замовник здійснює оплату за освітні послуги у розмірі, що встановлений для відповідного року навчання для курсу, на який він поновлюється.

9.12 При зарахуванні Здобувача на старші курси (2-4 курс бакалаврату) Замовник (Здобувач) здійснює оплату у розмірі що встановлено для курсу на якому буде проходити навчання.

9.13 При поновленні Здобувача на навчання при виході з академічної відпустки, Замовник здійснює оплату за освітні послуги у розмірі, що встановлений для відповідного року навчання для курсу, на який він поновлюється.

9.14 У разі припинення дії цього Договору з ініціативи Замовника або Здобувача Виконавець не повертає Замовнику кошти, що були внесені як попередня оплата і на які освітня послуга не може бути надана закладом у зв’язку з розірванням Договору з ініціативи Здобувача або Замовника.

9.15 Повернення попередньо сплачених коштів за освітні послуги можливе за письмовим зверненням Замовника або Здобувача, за умови документального підтвердження поважності причин для розірвання Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2 За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх та додаткових платних послуг Замовник сплачує Виконавцеві пеню від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен прострочений календарний день. При погашенні заборгованості у першу чергу погашається пеня, а потім основний борг.

10.3 Сплата пені не звільняє Замовника від виконання своїх зобов’язань по даному Договору перед Виконавцем.

11. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1 Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами заяви-приєднання та здійснення оплати Замовником освітніх послуг та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

11.2 При розірванні Договору з власної ініціативи (або ініціативи Здобувача) Замовник зобов’язаний надати Виконавцю письмову заяву у строк не пізніше двох тижнів до запланованої дати розірвання Договору (заява про відрахування).

11.3 Дія цього Договору підтверджується щорічно підписанням додатку до цього Договору, що укладається між Сторонами і є невід’ємною його частиною.

11.4 Підставами припинення цього Договору є:

11.4.1 Згода сторін.

11.4.2 Неможливість виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до Договору.

11.4.3 Ліквідація юридичної особи – Сторони цього Договору, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони.

11.4.4 Відрахування Здобувача з закладу відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

11.4.5 Непідписання Сторонами щорічного додатку до цього Договору до дати початку навчання за освітньою програмою відповідного освітнього ступеня згідно затвердженого графіку освітнього процесу.

11.4.6 Закінчення Здобувачем навчання.

11.5 Дія Договору зупиняється у разі надання Здобувачу академічної відпустки відповідно до чинного законодавством на весь строк такої відпустки.

11.6 Здобувач може бути відрахований з закладу з таких підстав:

11.6.1 За власним бажанням, подавши відповідну заяву за два тижні. Дана заява повинна бути обов’язково узгоджена з Замовником.

11.6.2 За невиконання навчального плану (академічну заборгованість).

11.6.3 У зв’язку з переведенням до іншого закладу вищої освіти.

11.6.4 За порушення Здобувачем або Замовником умов цього Договору (у т.ч. ненадходження коштів за навчання у визначений термін або надходження не в повному обсязі, фальсифікація Здобувачем або Замовником записів чи відомостей у будь-яких документах Здобувача або Замовника тощо).

11.6.5 За порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку закладу.

11.6.6 За станом здоров’я на підставі висновку ЛКК.

11.7 У разі розірвання цього Договору з ініціативи Виконавця у зв’язку з порушенням Здобувачем або Замовником умов цього Договору, Виконавець приймає відповідне рішення (наказ про відрахування) та повідомляє Замовника. Письмове попередження не передбачає перед собою направлення рекомендованого чи/або цінного листа а може бути виконано засобами телекомунікаційного зв’язку. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту прийняття відповідного наказу.

12. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1 Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору у разі настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), які сторони не могли передбачити і які перешкоджають Сторонам виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

13.2. Під терміном «обставини непереборної сили» для цілей даного Договору Сторони розуміють надзвичайні події або обставини, які не могли бути передбачені та/або відвернені Сторонами доступними їм засобами, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, зсуви тощо); несприятливі погодні умови стихійного характеру (урагани і інш.); дорожні інциденти; хвилювання й бунти, військові маневри та/або бойові дії; мобілізація; епідемії; вандалізм/протиправні дії третіх осіб; терористичні акти; нормативні акти, видані органами державної влади та місцевого самоврядування; аварії в електричних мережах та/або відсутність електроенергії в таких мережах з інших причин, не пов’язаних з Сторонами, якщо такі обставини перешкоджають виконанню умов цього Договору та всі інші події, які будуть визнані обставинами непереборної сили.

13.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх настання будь-яким зручним для нього засобом.

13.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про такі обставини позбавляють можливості посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності. Після закінчення строку дії обставин непереборної сили, виконання зобов’язань відновлюється.

13.5. Наявність форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) мають бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України та підтверджено Сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

13.6. В разі дії форс – мажорних обставин більше чим два місяці, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір.

14. ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

14.1 Обмін документами за цим Договором може здійснюватися із застосуванням положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»

14.2 Документи, заяви, відповіді за цим Договором можуть складатися та направлятися в електронній формі та підписуватися Сторонами електронними-цифровими підписами (ЕЦП) або кваліфікованими електронними підписами (КЕП) в програмах електронного обміну.

14.3 Кожна Сторона зобов’язана своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП (ЕЦП). Сторона, яка здійснює надсилання електронних документів вважається Стороною - Відправником, а Сторона, яка здійснює отримання електронних документів, вважається Стороною - Одержувачем.

14.4 Підготовка електронних документів здійснюється відповідною Стороною в строки, що витікають з умов Договору або окремо узгоджені між Сторонами.

14.5 Електронні документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП (ЕЦП) Стороною-Відправником та надіслані Стороні-Одержувачу.

14.6 Сторони домовилися, що електронні документи, які відправлені, завірені КЕП (ЕЦП), мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

14.7 Видача, заміна, знищення відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

14.8 У разі відсутності у Замовника програмного забезпечення для електронного документообігу документи, заяви, відповіді, тощо можуть бути направлені на відому офіційну електронну пошту у вигляді скан-копії документу, та мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1 Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих в рамках даного Договору про себе відомостей, інформації та реквізитів. У випадку зміни місцезнаходження або інших реквізитів Сторони зобов’язуються повідомити про це одна одну у десятиденний строк з моменту настання таких змін.

15.2 Право Замовника і Виконавця у будь-який час укласти Договір про надання освітніх послуг у формі окремого письмового документу не є порушенням умов цього Публічного договору.

15.3 Приєднанням до цього Договору Здобувач та Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають згоду на обробку своїх персональних даних та включення цих даних до бази персональних даних закладу з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та податкової і статистичної звітності, а також для забезпечення дотримання порядку про організацію пропускного режиму з використанням системи контролю й управління доступом ЗВО.

16. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

IBAN № UA563052990000026003050336274

в АТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро

МФО 305299, код ЄДРПОУ 20201672

ІПН 202016704022

Конт. тел.: (0562) 31-24-79

Ректор ________________________ С.Б. Холод

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52