Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Комітет з якості академічних стандартів

Метою Комітету з якості академічних стандартів (далі – Комітету) є формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та надання освітніх послуг.

Основні завдання Комітету:

- організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності;

- координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету;

- участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг;

- підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях.

Функції Комітету з якості академічних стандартів

Функції щодо реалізації завдання «Організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності »:

- підготовка пропозицій щодо критеріїв моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка інструментів для здійснення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- організація і проведення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності, аналіз його результатів, розробка пропозицій;

- проведення аналізу, експертизи відповідності академічним стандартам якості внутрішніх процесів та документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів і Університету в цілому.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності» :

- внесення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, якості освітньої і наукової діяльності;

- узагальнення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету надані структурними підрозділами. Підготовка проекту стратегії розвитку Університету;

- участь у перегляді діючої стратегії, внесення пропозицій щодо її оптимізації в сфері якості освітньої і наукової діяльності;

- внесення пропозицій, спрямованих на поліпшення якості послуг, які надаються Університетом чи запровадження нових освітніх послуг;

- підготовка звіту по виконанню завдань стратегії у сфері внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету»:

- вивчення сучасного передового досвіду, загальних підходів та існуючих проблем у сфері забезпечення якості вищої освіти шляхом ознайомлення з існуючим досвідом провідних закладів вищої освіти (ЗВО) світу, новинками наукових та науково-методичних видань;

- розробка рекомендацій для структурних підрозділів Університету за результатами вивчення світового досвіду у сфері забезпечення якості вищої освіти;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з науково-педагогічними працівниками щодо впровадження академічних стандартів в діяльність Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету»:

- підготовка проектів рішень Комітету з якості академічних стандартів;

- розробка проектів нормативно-методичних документів та пропозицій до діючих документів щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- здійснення інформаційно-довідкового забезпечення діяльності голови, заступника голови та членів Комітету;

- контроль ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення»:

- організація збору необхідної інформації для підготовки звіту;

- аналіз отриманої інформації, розробка пропозиції та рекомендації;

- підготовка звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розміщення звіту на офіційному сайті Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг»:

- здійснення аналізу даних та підготовка звіту за результатами моніторингу якості надання освітніх послуг, які реалізуються в Університеті;

- розробка пропозицій, рекомендацій, проектів відповідних документів для прийняття керівництвом Університету рішень з метою удосконалення та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти та надання освітніх послуг.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»:

- розробка рекомендацій, проектів документів для винесення їх на розгляд Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з метою удосконалення та розвитку системи забезпечення якості освіти в Україні.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях»:

- узагальнення досвіду Університету щодо забезпечення якості освіти;

- внутрішнє та зовнішнє інформування про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості Університету, публікація результатів діяльності Університету по формуванню системи внутрішнього забезпечення якості у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях (пропаганда якості).

14 травня 2024

Чергове засідання Комітету з якості академічних стандартів

23 квітня 2024

Комітет з якості академічних стандартів розглянув результати моніторингів

16 січня 2024

Результати розгляду звіту Університету про досягнутий прогрес в процесі проходження акредитації AACSB

20 вересня 2023

Підготовка до акредитації освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" (магістерський рівень)

13 червня 2023

Підведено підсумки та визначені напрями роботи Комітету з якості академічних стандартів

11 квітня 2023

Досвід взаємодії зі стейкхолдерами: вивчення кращих практик

19 січня 2023

Симулятивна фокус-група з акредитації освітньо-професійної програми "Комп’ютерні науки" (бакалаврський рівень)

27 грудня 2022

Внутрішня експертиза відомостей самооцінювання освітньої програми "Комп’ютерні науки", що подається для акредитації у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

27 вересня 2022

Завдання кафедр на 2022/2023 н.р. щодо виконання умов забезпечення якості відповідно до ESG

24 травня 2022

Кадри – один з головних критеріїв якості освітніх програм

26 квітня 2022

Міжнародна акредитація – можливість постійно вдосконалювати та вдосконалюватись

15 квітня 2022

Університет імені Альфреда Нобеля ділиться досвідом співпраці з міжнародними акредитаційними агентствами, проходження міжнародної акредитації та викладання на валідованій освітній програмі з закладами вищої освіти України

16 лютого 2022

Відповідність науково-педагогічних працівників цілям освітніх програм та програмним результатам навчання

грудень 2021

Захист групових проєктів в рамках семінару-тренінгу "Підготовка закладів вищої освіти до проходження міжнародних акредитацій за Європейськими стандартами якості"

24 листопада 2021

На порядку денному Комітету з якості академічних стандартів питання щодо забезпечення освітніх програм людськими ресурсами

26 жовтня 2021

Про програмні продукти та технологічні рішення, які використовуються в освітньому процесі та готують випускників до практичної діяльності

16 вересня 2021

Внутрішня експертиза відомостей самооцінювання освітньої програми "Туризм", що подається для акредитації у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

24 травня 2021

Науково-педагогічні працівники кафедри інноваційних технологій в педагогіці, психології та соціальній роботі представили освітні програми. Результати перегляду освітніх програм розглянуті на засіданні Комітету з якості академічних стандартів

12 травня 2021

Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації

27 квітня 2021

Семінар для керівників технікумів та коледжів області «Система забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти»

19 квітня 2021

У фокусі уваги Комітету з якості академічних стандартів: навчально-методичне забезпечення та освітні програми

29 березня 2021

Освітні програми кафедри англійської філології та перекладу представлені Комітету з якості академічних стандартів

15 лютого 2021

Освітні програми спеціальностей "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа" на обговоренні Комітету з якості академічних стандартів

18 січня 2021

Онлайн засідання Комітету з якості академічних стандартів у вигляді симулятивної фокус-групи

28 грудня 2020

Участь кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва у засіданні Комітету з якості академічних стандартів

16 листопада 2020

У фокусі уваги Комітету з якості академічних стандартів освітні програми усіх рівнів вищої освіти

5 жовтня 2020

Відбулося чергове засідання Комітету з якості академічних стандартів в онлайн форматі

21 вересня 2020

Перше засідання Комітету з якості академічних стандартів у новому 2020-2021 навчальному році

1 вересня 2020

Досвід реалізації дистанційного навчання в умовах карантину в день знань

квітень 2020

Акредитація освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

2 квітня 2020

Он-лайн семінар Комітету з якості академічних стандартів для науково-педагогічних працівників кафедри фінансової аналітики та міжнародного аудиту

31 березня 2020

Он-лайн семінар Комітету з якості академічних стандартів для науково-педагогічних працівників кафедри політології та міжнародних відноси

31 січня 2020

Семінар-тренінг для викладачів ДНЗ «Транспортно-економічний коледж» на тему «Навчальні цілі та результати навчання»

14 листопада 2019

Забезпечуємо якість освіти разом

1 жовтня 2019

Розширене засідання Комітету з якості академічних стандартів

19 вересня 2019

Регіональний семінар «Досвід розбудови внутрішніх систем якості вищої освіти»

30 серпня 2019

Підписання декларації про культуру якості освіти

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, доктор економічних наук, професор, Голова комітету з якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля

  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гавяда Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату Комітету з якості академічних стандартів

  • +38 (0562) 31-24-50
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52