Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Аспірантура, докторантура

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Положення про асоціацію випускників аспірантури та докторантури Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про клуб аспірантів

Положення про порядок організації та проведення проміжної та підсумкової атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про порядок організації науково-дослідної роботи та проведення педагогічного експерименту

Положення про науково-викладацьку практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про педагогічну майстерню

Положення про практику в педагогічній майстерні для здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про соціально-психологічну службу

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті імені Альфреда Нобеля здійснюється за науковими економічними та педагогічними спеціальностями.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 389 від 8.04.2016 р. та на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 3/2 від 08 квітня 2016 року) в Університеті імені Альфреда Нобеля розширили провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за такими спеціальностями:

 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 051 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент,
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Перелік спеціальностей, відкритих у докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля, рішення Вченої ради, протокол № 5 від 30 червня 2016 року

 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 051 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент.

Згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року в Університеті імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

09 березня 2016 року в Університеті імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Ефективність роботи з 2010 по 2017 роки в спеціалізованій вченій раді Д 08.120.01 в Університеті імені Альфреда Нобеля характеризується захищеними аспірантами, здобувачами та співробітниками 50 дисертацій, із них 2- докторські (21 – викладачами, 36 - аспірантами та здобувачами університету).

За 2015-2017 рр. роботи спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 було захищено вісімнадцять кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, із них (1 – викладачем, 4 – аспірантами та здобувачами університету).

Правила прийому до аспірантури ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" у 2024 році

Вартість навчання в аспірантурі

Програми вступних випробувань

Порядок проведення кандидатських іспитів

Основні вимоги до дисертацій

Документи для вступу в аспірантуру

 • заяви
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та копії статей або тез науково-практичних конференцій;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Термін навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 4 роки.

Форма навчання – очна (денна, вечірня) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загально європейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому до Університету імені Альфреда Нобеля особам, яків ступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступний іспит може проводитися у вигляді співбесіди з обраної спеціальності або іншої форми (за рішенням провідної кафедри).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається за 100- бальною шкалою.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету імені Альфреда Нобеля протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.


До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, за умови наявності трьох штатних працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в правилах прийому університету.

Перелік повинен включати, зокрема:

 • заяву;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри університету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з-поміж штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується та оформляється наказом президента університету.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Навчання платне.

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

В Університеті імені Альфреда Нобеля здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за очною (денна/вечірня) та заочною формою навчання зі спеціальностей (за освітньо-науковими програмами):

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта»)
 • 051 Економіка (ОНП «Економіка»),
 • 073 Менеджмент (ОНП «Менеджмент»)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).
 •  Протягом навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми;
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення;
  • захистити дисертацію. 

  НАКАЗ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ


  Нормативні документи


  Вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеню доктора філософії

  Нові правила опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук

  Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

   Для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 від 06.03.2019р. (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього.

  Освітньо-наукова програма «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

  Освітньо-наукова програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

  Новорічне засідання Клубу аспірантів

  Успішно закінчили перший семестр свого першого року навчання 18 аспірантів кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля.

  Вченою радою затверджено теми наукових досліджень, що є підставою для завдань наступної фази аспірантського життя. На новорічному засіданні Клубу аспірантів у форматі відеоконференції в Zoom ці завдання були обговорені й прийняті до виконання у встановлені терміни.

  Мова йшла про науково-дослідну складову. Обговорили лайфхаки складання плану дисертації, особливості побудови індивідуального плану наукової роботи аспіранта, форми висвітлення наукових результатів.

  Ознайомилися з першими науковими досягненнями аспірантів та їх апробації шляхом участі в конференціях і публікації тез. Проглянули наповненнями Google Classroom, де розміщена корисна й інформативна інформація, у тому числі щодо апробації наукових досліджень. Аспіранти отримали алгоритм дій з детальною конкретизацією кроків в документах гугл класу.

  Такі зустрічі шляхом розуміння покрокового планування етапів проведення наукових досліджень дають змогу PhD систематизувати їх робочий час для досягнення мети їх навчання в аспірантурі.


  Вручення дипломів доктора філософії

  В Університеті імені Альфреда Нобеля високо цінують наукові досягнення. Саме тому дипломи докторів філософії було урочисто вручено випускникам аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля на засіданні ректорату.

  5 випускників працювали над дисертаціями та успішно їх захистили в цьому році. Слід зазначити, що серед випускників аспірантури був і перший іноземний здобувач, який працював та захистив дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля, тому й здобув диплом доктора філософії.

  Вітав молодих науковців та вручав дипломи особисто ректор Університету імені Альфреда Нобеля Сергій Холод.

  Молоді науковці своєю чергою звернулися до Наталії Волкової, завідувача кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи, керівника програми PhD з педагогіки, яку пропонує Університет імені Альфреда Нобеля, зі словами щирої подяки за допомогу у наукових дослідженнях та мотивацію.


  Гостьова онлайн-лекція "Нормативні вимоги до дисертаційного дослідження"

  21 жовтня 2021 р. для аспірантів спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" відбулась гостьова онлайн-лекція на тему "Нормативні вимоги до дисертаційного дослідження".

  Спікер – Олександр Діденко, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


  Знайомство аспірантів зі своїми науковими керівниками

  05.10.2021 року відбулось онлайн-знайомство аспірантів освітньо-професійної програми "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" 1-го року навчання зі своїми науковими керівниками. 


  Вітаємо всіх студентів, колег і друзів кафедри зі святом!

  Сьогодні 05.10.2021 відбувся довгоочікуваний День Професії!сумісно з ДГУ.

  Проходив він в онлайн форматі на платформі ZOOM.

  7 спікерів провели сьогодні майстер-класи, а саме:

  - Оксана Сиченко (психолог, гештальт-терапевт)

  - Молчанов Сергій (психолог, тілесно-орієнтований, танцювально-руховий психотерапевт)

  - Максим Реуцький (психолог, психотерапевт)

  - Гриценко Ольга (психолог, сертифікований арт-терапевт та ігропрактик)

  - Корсунська Вікторія (старший викладач кафедри психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», психолог)

  - Силіна Юлія (тренер з особистісного росту, ігропрактик, психолог)

  -Волошин Володимир (психолог (спеціалізація кризова психологія, травмотерапія, арт-терапія)).

  Майстер-класи були дуже цікаві і актуальні, про що свідчила велика кількість відвідувачів та питань, що задавались коучам під час неформального спілкування

  P.S. В онлайн форматі такі заходи на фото виглядають дуже кумедно... Проте майже кожен потрапив на колективне фото і виглядає дуже гарно!!!!


  Освітню програму 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта») акредитовано строком на 5 років!

  Успішно завершилась акредитація освітньої програми 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта»).

  Як результат, підтвердженням високого рівня фахової підготовки за програмою стало отримання сертифіката зі строком дії – 5 років (до 1 липня 2026 р.).

  Запрошуємо науковців, молодих вчених та всіх охочих приєднатися до навчання за програмою.


  Сьогодні відбулось чергове засідання школи наукового керівника.

  image

  Вітаємо наших аспірантів Діану Коваль, Валентину Блохіну, Ірину Феднову з виходом статей в журналах, які індексуються в Scopus


  Вручення дипломів докторів філософії

  Сьогодні вперше на підставі рішення Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля від 21 грудня 2020 року було вручено дипломи докторів філософії.

  Випускниці аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля Лідія Верченко та Тетяна Кожушкіна 6 листопада 2020 р. успішно захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

  Підготовка майбутніх докторів філософії – це нова сфера для вітчизняної вищої освіти.

  У 2016 році відповідно до закону України «Про вищу освіту» в Університеті імені Альфреда Нобеля було розпочато підготовку доктора філософії, що відповідає третьому освітньо-науковому рівню підготовки фахівців з вищою освітою. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

  Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.


  Майстер-клас «Лайфхаки тайм-менеджменту»

  5 листопада 2020 р. кандидат психологічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету, кризовий психолог, арттерапевт, тренер компанії «Территория бизнеса» Фролова Ольга Василівна провела майстер-клас «Лайфхаки тайм-менеджменту» для студентів спеціальності 053 «Психологія» та аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

  Учасники майстер-класу шукали відповіді на питання: куди зникає час? Чому його постійно не вистачає? Як визначити, що є основним важливим, а що другорядним? Також розглянули основні прийоми, які дозволяють оптимізувати робочий день, виконувати роботу більш якісно, не стресувати від рутинних справ.


  Вітаємо наших аспірантів з успішним захистом дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

  Сьогодні відбулись захисти дисертацій:

  Верченко Лідії Сергіївни, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

  Науковий керівник – Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

  Опоненти:

  – Резван Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Міністерство освіти і науки України;

  – Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, Міністерство освіти і науки України.

  та

  Кожушкіної Тетяни Львівни, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

  Науковий керівник – Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

  Опоненти:

  – Братко Марія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, директор фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, Міністерство освіти і науки України;

  – Калаур Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


  Чергове засідання Школи наукового керівника

  30 вересня відбулося чергове засідання Школи наукового керівника. Були присутні наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. На засідання школи була запрошена Лежнєва Тетяна Миколаївна – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права. Під час наукової дискусії обговорювалося питання
  про дотримання антикорупційного законодавства при здійсненні науково-дослідної діяльності, прийняту в університеті Антикорупційну програму вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».

  Наукові керівники були ознайомлені з інформацією щодо підвищення своїх наукометричних показників, особливостями роботи з БД Scopus, Web of Science.


  Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування!

  Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування Лебідь Ольгу Валеріївну, доктора педагогічних наук, професора кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля!
  Міжнародне стажування «Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries» («Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС»») відбувалось на базі Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) у форматі онлайну та активної розмови з представниками університету (03.09.2020.- 11.09.2020.).

  У межах стажування було проведено три онлайн-лекції у ZOOM англійською мовою. Темами цих лекцій були: «Social media and their role in didactics under COVID-19», «Aspects of academic writing in Poland», «The role of life-long learning in innovative economics». У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну і психологічну освіту.

  Вітаємо Ольгу Валеріївну та бажаємо наснаги й подальших професійних успіхів та зростання!


  Серія майстер-класів для студентів спеціальності 053 «Психологія»

  7, 14, 21, 23 вересня здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, психолог-сексолог Діана Коваль провела серію майстер-класів для студентів спеціальності 053 «Психологія».

  Були розглянуті такі питання:

  • Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків та жінок.
  • Особливості сексуальності жінок та чоловіків. 
  • Психосексуальний розвиток та порушення його розвитку.
  • Стадії індивідуальної еволюції лібідо.

  Майстер-клас для аспірантів "Педагогічний діалог - види, майстерність використання"

  6 травня 2020 року магістрант групи ПС-19м Ємельянов Гордій провів майстер-клас для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта на тему "Педагогічний діалог: види, майстерність використання"


  Лекція за темою "Шлях до конкурентоздатності у професії"

  5 травня 2020 року відбулась лекція для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за темою: "Шлях до конкурентоздатності у професії"

  Лекцію проводила Резван Оксана Олексіївна, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти.


  Лекція за темою "Рефлексивна діяльність"

  28 квітня 2020 року Резван Оксана Олексіївна, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор провела лекцію для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за темою: "Рефлексивна діяльність".


  Рефлексія як наукова проблема

  У межах вибіркової дисципліни "Рефлексія особистісно-професійного розвитку особистості" аспіранти прослухали першу лекцію "Рефлексія як наукова проблема" (проф. Резван О.О.), у результаті якої дізнались про наукові підходи до проблеми рефлексії, особливості інтровертної та екстравертної рефлексії, її ролі у юриспруденції та педагогіці.


  Онлайн-семінар для аспірантів кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи на тему «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях»

  6 квітня 2020 року відбулась конференція-консультація онлайн для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему: «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях».

  Заняття проводив Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп'ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, науковий керівник здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Університету імені Альфреда Нобеля.


  Консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження

  03.04.20 року для аспірантів 2 та 3 курсів була проведена доктором педагогічних наук, професором Резван О.О. консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження. Зокрема, обговорили питання вибору, теоретичного обґрунтування педагогічних або організаційно-методичних умов та технології реалізації експерименту; зауважили на умовах вибору та віднесення об'єктів дослідження до експериментальних та контрольних груп; визначили модульні питання для організації пілотажного дослідження. Аспіранти цікавились способами проведення лонгітюдного або паралельного експерименту.

  Науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор Резван О.О. зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії.


  Засідання клубу аспірантів

  12 лютого 2020 року в Університеті імені Альфреда Нобеля було проведено засідання клубу аспірантів, на якому були присутні випускники аспірантури Вошколуп Ганна, Бикова Вікторія, Токарєва Анастасія, Сороквашин Сергій, Устименко Юрій, випускниця докторантури д.пед.н. Лебідь Ольга Валеріївна та аспіранти 1-2 років навчання Коваль Діана, Андрєєв Віталій, Дербак Ольга, Феднова Ірина, Карпова Марина, Бобир Ольга.

  На зустрічі були присутні д.пед.н., професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна, докторант Шевченко Валентина Миколаївна.  

  Випускники розповіли аспірантам про своє навчання в аспірантурі, взаємовідносини зі своїми науковими керівниками, захисти дисертацій в спецраді університету та інших ВНЗ. Дуже захоплено розповідали Ганна Вошколуп та Андрєєв Віталій про підготовку спектаклю «Бегущая по волнам» силами аспірантів університету. Як вони пройшли цей шлях, що вони здобули при цьому. Їх побажання продовжувати розвиватися в цьому напрямку в театрі аспірантів та докторантів.

  Після цього перед присутніми виступив студент-скрипаль 1 курсу Дніпропетровської Академії Музики ім М. Глінки Олександр. І ми зрозуміли, що музика єднає душі. Закінчилось засідання клубу оваціями та захопленими «Браво!»

  Майстер-клас від професора Поясок Тамари Борисівни

  13 квітня 2017 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» був проведений майстер-клас «Медіапедагогіка, медіаграмотність, медіабезпека». Доктор педагогічних наук, професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доказово обґрунтувала причини уведення медіаосвіти, медіапедагогіки (спеціальна галузь педагогіки, що вивчає медіаосвіту і медіаграмотність) в навчальний процес ВНЗ: високий рівень медіа і насиченість сучасних суспільств засобами масової інформації; ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість особистості й аудиторії; посилення механізмів управління медійною інформацією та її поширення; необхідність навчання школярів /студентів відповідно до майбутніх вимог професії в інформаційно-технологічному суспільстві, посилення національних і міжнародних процесів приватизації інформації. Результатом медіаосвіти є підвищення рівня медіакомпетентності й медіаграмотності користувачів.

  Тренінгове заняття з аспірантами було спрямовано на визначення сутності медіаграмотності та медіакомпетентності; вироблення умінь аналізувати, критично осмислювати й створювати медіатексти; визначення джерел медіатекстів, їх соціальних, політичних, культурних інтересів й контексту; інтерпретацію медіатекстів й цінностей, що несуть в собі медіа; вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіаінформації; формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіапродуктів в професійній діяльності педагогічних працівників.

  Гостьова лекція Прошкіна Володимира Вадимовича

  26 січня 2018 р. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка Прошкіна Володимира Вадимовича.

  Тема лекції: «Тайм-менеджмент як засіб самоорганізації дослідника». Акцентовано увагу на таких питаннях як генеза тайм-менеджменту, методики тайм-менеджменту: хронометраж, матриця Ейзенхауера, принцип Парето.

  Гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора Резван Оксани Олексіївни

  14 березня 2019 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція «Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus, WoS алгоритм дій та комунікація з редколегіями».

  Гостьовий лектор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

  Калейдоскоп психологічних напрямків

  В рамках "Калейдоскопу психологічних напрямків" були проведені майстер-класи:

  «Ресурсна Я». Тренер: Остапенко Тетяна. В ході МК розбиралися з темами: куди дівається енергія, що робити з цими джерелами, де брати ресурс, а також проведена ресурсна практика".

  1. Трохи про феноменологію.

  2. Феноменологія в дії! Де реальність, а де фантазія про неї?

  3. Від феноменів – до діалогу. Феномени як засіб встановлення контакту.

  4. Цінність і цілющість методу.

  «Багатолика залежність». Тренери: Ольга Гриценко, Оксана Сай, Лариса Трифонова. На майстер-класі були проведені дослідження за допомогою ігрових методів. Ділилися досвідом і спостереженнями.

  «ТІМ». Тренер: Проскура Юрій. «Як швидко і точно орієнтуватися в психологічній індивідуальності людей? Як ясно бачити та правильно розуміти психологічні причини й механізми поведінки у людей різних ТІМів?». Усі ці питання були розглянуті на майстер-класі.

  «Порнозалежність». Тренер: Коваль Діана Володимирівна. На МК були представлені такі питання до обговорення:

  • сексуальна і порнозалежність, як адиктивна поведінка;
  • психологія залежної поведінки;
  • причини виникнення залежності;
  • особливості роботи з порнозалежністю.

  Бізнес-презентація. Тренер: Хмельова Наталя. На майстер-класі учасники познайомилися з темою: "Бізнес он-лайн. Бізнес по-новому. Бізнес для молодих".

  Презентація можливостей.

  Психологічна гра Схованка емоцій. Тренер: Хмельова Наталя.

  «Як приручити свої страхи». Тренер: Дмитренко Сергій Олександрович.

  Гра «Маяк». Тренер: Дмитренко Сергій Олександрович..

  «Терапія за межами терапії». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на знайомство з нестандартними варіантами консультативної та психотерапевтичної допомоги. Робота в умовах подвійних і потрійних відносин. Терапевтична взаємодія з друзями й близькими. Психологічна взаємодія без запиту і з невмотивованим клієнтом. Ситуації гострого горя і неможливості радикальної зміни ситуації. Варіанти протоколу взаємодії в різних обставинах.

  «Необ’явлена психотерапія». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на знайомство з:

  • плацебо і ноцебо впливом;
  • ситуаціями та обставинами змінених станів свідомості;
  • варіантами маніпулятивної плацебо терапії.

  «Помилки й ілюзії пацієнта і шляхи їх подолання». Тренер: Тарас Марченко.

  Проведено майстер-клас на спільний розгляд типових ілюзій пацієнтів. Терапія очевидністю і визначеністю. Логіка як інструмент подолання скрутних ситуацій консультування.

  «Консультування крок за кроком очима терапевта і клієнта». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на покрокове знайомство з протоколом діаналітичного консультування; з точками зору на процес консультування пацієнта і психотерапевта.

  «На золотому крильці сиділи: психолог, юрист та медіатор. Хто ти будеш такий?». Тренер: Оксана Ратушна. МК пройшов в інтерактивній формі. Зацікавив представників професій, які займаються допомогою.

  Мета: дослідити можливості отримання додаткових навичок і співпраці представників цих професій для кваліфікованої допомоги клієнтам у «важких» ситуаціях.

  Випускниця аспірантури ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» для майбутніх докторів філософії спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

  16 грудня 2019 року кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Анастасія Токарєва провела семінар «Мій серйозний досвід із серйозними відеоіграми: Чому? Що? Як?» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

  Розкрито результати дослідження, виконаного в рамках міжнародної програми Erasmus Mundus, EMINENCE II, Post-Doctoral Studies

  СПИСОК
  викладачів Університету імені Альфреда Нобеля, які захистили докторські дисертації
  у 2017 році

  Холод Сергій Борисович - 7 червня 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка за темою «Інфраструктурне забезпечення саморозвитку на мезорівні: концепція та методологія» (науковий керівник – доктор економічних наук Войт С.М.).

  Паршин Юрій Іванович - 17 березня 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством за темою «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Верхоглядова Н.І.).

  СПИСОК
  викладачів Університету імені Альфреда Нобеля, які захистили кандидатські дисертації
  у 2017 році

  Вуколова Катерина Володимирівна - 28 вересня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови за темою «Соціолінгвістична варіативність мовлення носіїв Пітсбурзького діалекту» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зірка В.В.).

  Євтушенко Ольга Анатоліївна - 30 червня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за темою «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Зборовська О.М.).

  Пестовська Зоя Станіславівна - 29 червня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за темою «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ткаченко В.А.).

  Вєльчева Ксенія Олександрівна - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – Література зарубіжних країн за темою «Видіння про Петра Орача» Вільяма Ленґленда: поетика жанру» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Привалова Л.П.).

  СПИСОК
  викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 2016
  році

  Виселко Андрій Дмитрович (науковий керівник - професор О.Б.Тарнопольський)
  2 лютого 2016 захистив дисертацію на тему "Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності" за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови

  СПИСОК
  викладачів, які захистили докторські дисертації у 2015
  році

  Болгар Тетяна Миколаївна 28 грудня 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за темою „Управління проблемними кредитами банку” (науковий консультант – д.е.н. Гуцал І.С.).(із Кременчуцької філії)

  Ганна Яківна Глуха 12 березня 2015 захистила дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки на тему: "ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФАКТОРИ, ПОКАЗНИКИ, РЕГУЛЮВАННЯ"

  Гармідер Лариса Дмитрівна 27 лютого 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ВНЗ УКООПСПІЛКИ ”Полтавський університет економіки і торгівлі” за темою
  „Розвиток кадрового потенціалу торговельних підприємств: концепція та методологія” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (науковий консультант – д.е.н. Павлова В.А.).

  СПИСОК
  викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 2015
  році

  Максимова Лариса Петрівна (наук. кер. Поясок Т.Б.) захистила дисертацію за темою „Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій” 30 листопада 2015 року за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (ДУАН)

  Світлична Олена Русланівна 29 травня 2015 захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання іноземних мов на тему «Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного двостороннього перекладу у фінансово-банківській галузі (англійська та українська мови)».

  Ключник Руслан Максимович 28 квітня 2015 у вченій раді Д 08.051.08 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Криза як чинник розвитку політичної системи» за спеціальністю 23.00.02 - Політичні інститути та процеси. Науковий керівник - доктор політичних наук, професор Кривошеїн Віталій Володимирович.

  Лоза Олена Олександрівна (наук. кер. Батраченко І.Г.) захистила дисертацію за темою
  „Особистості перфекціонізму як особистісної риси державних службовців” 10 березня 2015 року за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

  Лимонова Ельвіна Миколаївна(наук. кер. Задоя А.О.) захистила дисертацію за темою „Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України: трансрівневі імперативи” 25 лютого 2015 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Атамас Олександр Петрович (наук. кер. Івашова Л.М.) захистив дисертацію за темою „Розвиток виробничих формувань інфраструктури ринку зерна в Україні” 24 лютого 2015 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  СПИСОК
  викладачів, які захистили докторські дисертації у 201
  4 році

  Степанова Ганна Аркадіївна 25 червня 2014 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою „Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х рр.: естетика, по етологія, типологія за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн та 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

  Кожушко Світлана Павлівна 17 жовтня 2014 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету за темою „Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  Тараненко Ірина Всеволодівна 25 листопада 2014 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету за темою „Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі” за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

  СПИСОК
  викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 201
  4 році

  Сергєєва Олена Романівна (наук. кер. – к.е.н. Авостенко Т.О.) захистила дисертацію за темою „Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства” 21 січня 2014 р. за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування.

  Сліпченко Лариса Борисівна (наук. кер. – д.пед.н. Тарнопольський О.Б. ) захистила дисертацію за темою „ Методика формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки 23 травня 2014 року за спеціальністю 13.00.02 –теорія і методика навчання: германські мови.

  Вакулич Марія Михайлівна (наук. кер. Кузнєцова С.А.) захистила дисертацію за темою „Управління інвестиційним кліматом в економіці України” 23 червня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Воробйова Катерина Олександрівна (наук. кер. Задоя А.О.) захистила дисертацію за темою „Державне управління макроекономічними валютними ризиками” 14 жовтня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством .

  Саламацька Ольга Юріївна (наук. кер. Верхоглядова Н.І.) захистила дисертацію за темою „Адаптивне маркетингове управління будівельним комплексом України” 14 жовтня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  Діяльність спеціалізованої вченої ради (2003-2014)
  Наукові досягнення викладачів Універсиету Альфреда Нобеля (2003-2014)

  СПИСОК
  аспірантів та здобувачів,
  які захистили кандидатські дисертації
  у спеціалізованій вченій раді К 08.120.01
  при Університеті імені Альфреда Нобеля
  у 2003 – 2014 роках

  СПИСОК
  викладачів, які захистили докторські дисертації
  у 2004-2014 роках

  СПИСОК
  викладачів, які захистили кандидатські дисертації
  в 2005-2014 рр.

  20 травня 2020

  Засідання клубу аспірантів

  15 квітня 2020

  Засідання Клубу аспірантів

  Активізуємо наукову складову PhD

  15 квітня 2020 р. відбулося засідання Клубу аспірантів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля у форматі відеоконференції в Zoom.

  Розглядалася актуальна для аспірантів тема щодо проведення наукових досліджень та їх апробації.

  Обговорювались питання, пов’язані з вимогами до рівня наукової кваліфікації здобувача, апробацією матеріалів за тематикою дослідження.

  Практична частина засідання дозволила сформувати й виявити уміння працювати з літературою та оформляти список використаних джерел, а також підготувати тези й статтю.

  Домашнє завдання аспірантам систематизує їх робочий час для оформлення проведених досліджень й посилить відповідальність за результати.


  Консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження

  03.04.20 року для аспірантів 2 та 3 курсів була проведена доктором педагогічних наук, професором Резван О.О. консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження. Зокрема, обговорили питання вибору, теоретичного обґрунтування педагогічних або організаційно-методичних умов та технології реалізації експерименту; зауважили на умовах вибору та віднесення об'єктів дослідження до експериментальних та контрольних груп; визначили модульні питання для організації пілотажного дослідження. Аспіранти цікавились способами проведення лонгітюдного або паралельного експерименту.

  Науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор Резван О.О. зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії.


  Засідання клубу аспірантів

  12 лютого 2020 року в Університеті імені Альфреда Нобеля було проведено засідання клубу аспірантів, на якому були присутні випускники аспірантури Вошколуп Ганна, Бикова Вікторія, Токарєва Анастасія, Сороквашин Сергій, Устименко Юрій, випускниця докторантури д.пед.н. Лебідь Ольга Валеріївна та аспіранти 1-2 років навчання Коваль Діана, Андрєєв Віталій, Дербак Ольга, Феднова Ірина, Карпова Марина, Бобир Ольга.

  На зустрічі були присутні д.пед.н., професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна, докторант Шевченко Валентина Миколаївна.  

  Випускники розповіли аспірантам про своє навчання в аспірантурі, взаємовідносини зі своїми науковими керівниками, захисти дисертацій в спецраді університету та інших ВНЗ. Дуже захоплено розповідали Ганна Вошколуп та Андрєєв Віталій про підготовку спектаклю «Бегущая по волнам» силами аспірантів університету. Як вони пройшли цей шлях, що вони здобули при цьому. Їх побажання продовжувати розвиватися в цьому напрямку в театрі аспірантів та докторантів.

  Після цього перед присутніми виступив студент-скрипаль 1 курсу Дніпропетровської Академії Музики ім М. Глінки Олександр. І ми зрозуміли, що музика єднає душі. Закінчилось засідання клубу оваціями та захопленими «Браво!»


  В Університеті Імені Альфреда Нобеля було проведено засідання клубу аспірантів, на якому були присутні аспіранти першого та другого року навчання за педагогічними спеціальностями. На зустрічі д.пед.н., професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна розповіли про особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах.

  Підготовка в аспірантурі передбачає засвоєння здобувачами третього рівня вищої освіти освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

  Професором Волковою Н.П. була проведена лекція на тему: «Дисертаційне дослідження: технологія підготовки».

  Результатом такого тісного спілкування з аспірантами стали пропозиції щодо роботи клубу аспірантів, проведення відкритих лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

  Чергове засідання Клубу аспірантів і докторантів

  Відділом аспірантури та докторантури спільно з кафедрою педагогіки та психології проведено засідання клубу аспірантів, відвідувачами якого стали аспіранти першого року навчання.

  asp2

  asp1

  На зустрічі доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна розповіли про особливості навчання в аспірантурі. Також розглядалися питання щодо вимог до публікацій результатів кандидатських дисертацій, структури кандидатської дисертації та можливості і перспективи науковців в подальшій праці.

  asp3

  asp5

  asp6

  Результатом такого тісного спілкування стали пропозиції щодо організації семінарів, майстер-класів для аспірантів наукового ступеня доктора філософії.

  Бажаємо аспірантам університету творчої наснаги у подальшій роботі над написанням дисертації!

  Ювілей видатного вченого Володимира Андрійовича Ткаченка

  Споконвіку гармонійний устрій кожного суспільного утворення – від маленької родини до великої держави - заснований на пошані до мудрих, тих, за ким досвід та розум.
  Тому і не дивно, що в славний день 80-річчя Володимира Андрійовича Ткаченка - президента Міжнародної академії біоенерготехнологій, доктора економічних наук, професора кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу ДУАН - привітати ювіляра та побажати йому здоров'я та подальших успіхів, життєвих та творчих - до актової зали Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля прийшли керівники університету та його структурних підрозділів.

  tkach2

  tkach3

  У цей святковий день привітати ювіляра пришли й численні гості – з різних країн, міст України, підприємств, наукових установ і університетів. Багато хто з них тепло привітали його, як свого вчителя та наставника в науці. А сьогоднішні аспіранти Університету підготували для нього спеціальну святкову концертну программу. Сам ювіляр вразив всіх присутніх готовністю весь час бути у діалозі – з часом, з молоддю, з самим собою… Саме так - "ДІАЛОГ З ЧАСОМ ТА З СОБОЮ" - називається книжна трилогія, фінальна частина якої вийшла з друку напередодні свята.

  tkach4

  За рішенням вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, а також опікунської ради "Міжнародного благодійного фонду "ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ" Володимиру Андрійовичу Ткаченку в цей день було урочисто вручено орден "За наукові досягнення".

  tkach1

  Під час його вручення всі коллеги були одностайні в тому, що творчої енергії та натхнення ювіляру вистачить ще надовго.
  Зазначимо, що в організації цього всеуніверситетського свята найактивнішу участь приймав Клуб аспірантів та докторантів начолі з Світланою Іванівною Куяновою.

  Не наукою единою...

  18 березня 2015 року, крім відкриття Днів Науки, в Університеті імені Альфреда Нобеля відбулася ще одна значна подія ...

  Все у цій події було не цілком звично - і не цілком сучасно ... точніше, все було дещо з іншого часу. Все - починаючи від імені Олександра Гріна на афіші (для постановки учасники обрали "Блискучий світ", який і в куди більш театральні часи не вважався постановочної прозою!), і, продовжуючи традицією домашнього театру, яка так слабо поєднується з сьогоднішнім мобільним, віртуальним, прагматичним ... і прочая, і прочая ... зовсім не блискучим нашим світом.

  teatr6

  Отже, клуб аспірантів після кількох місяців театральних задумів і репетицій, запросив перших глядачів на "домашній" показ, названий на запрошеннях "творчим вечором аспірантів" за мотивами однойменного твору Олександра Степановича Гріна. Ролі виконували:

  • ДРУД - Світличний Дмитро
  • РУНА - Поліковська Євгенія
  • ТАВІ - Тараненко Яна
  • CУДДЯ (ТЬОТЯ РУНИ)- Куянова Світлана
  • ГАЛЛЬ- Резяпов Кирило
  • ДИРЕКТОР ЦИРКУ - Барташевська Юлія
  • КЛОУН АРСІ- Васильєва Ольга
  • КАСИР-Мішустіна Тетяна

  МИЛІОНЕРИ:

  • 1-ий (БАТЬКО РУНИ)- Курін Павло
  • 2-ий - Гудим Михайло
  • 3-ий- Гарус Кирило

  Режисер-постановник Світлана Світлична так побудувала сценічний простір, що проекція старовинних фотографій та листівок стала не тільки фоном змінюваних сцен - на вулиці, в ресторані, під куполом і на арені цирку, в парку, - але й пронизала собою костюмованих персонажів, розфарбовуючи все, що відбувається у фантастичні тони і створюючи ілюзію польоту і в сценах з Друд і Таві.

  teatr1-1

  Про що ця постановка? Про диво, яке так легко зламати або розтоптати, про талант, який крихкий і незахищений, про мрію про політ, який може бути споганений і перетворений на шоу…

  teatr9teatr8

  У кращих традиціях домашнього театру всі виконавці перетворювалися на дійових осіб прямо на наших очах: циліндри, перуки, серпанкові сукні ... і трохи іншого погляду на наше життя, в якому іноді так не вистачає казки. І Світлана Іванівна Куянова, сувора начальник відділу аспірантури, була так виразна в ролі владної дами з вищого світу (Суддя), і відразу декілька "королів епізоду" вразили уяву "шановної публіки" - Юлія Барташевська, Тетяна Мішустіна, В'ячеслав Косарєв, Ольга Васильєва ... І, звичайно , перетворені в головних персонажів Дмитро Світличний, Євгенія Поліковська, Кирило Разяпов, Яна Тараненко ... Для них години репетицій і хвилини сценічного життя, - досвід перший, важливий, дорогоцінний.

  І, наостанок, кілька слів про вдячну публіку. Яка пробачила невмілість. І чесно захопилася перевтіленням. І щиро аплодувала ... І вимагає сценічного продовження! ..

  Засідання Ради молодих вчених і клубу аспірантів
  на тему „Забезпечення ефективної системи запобігання
  та виявлення академічного плагіату у наукових працях молодих вчених”

  asp6

  18 грудня 2014 року відбулось чергове засідання Ради молодих вчених і клубу аспірантів університету. Темою засідання було „Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях молодих вчених”.

  Завідувач аспірантури та докторантури Світлана Іванівна Куянова ознайомила аспірантів з вимогами нового Закону України „Про вищу освіту” щодо відповідальності за якість наукових робіт. Начальник наукового відділу Ольга Володимирівна Дашевська розповіла про типи плагіату і методи його виявлення у наукових працях. Було обговорено сучасні Інтернет-технології та програми аналізу текстів на запозичення.

  asp5

  На засіданні було прийнято пропозицію до ректорату щодо впровадження електронної системи перевірки текстів наукових робіт (тез доповідей, статей, дисертацій) на запозичення в університеті.

  Відділом аспірантури та докторантури спільно з науковим відділом проведено засідання клубу аспірантів, відвідувачами якого на цей раз стали аспіранти та здобувачі першого року навчання.

  aspokt2

  На зустрічі д.е.н., професор Ткаченко Володимир Андрійович, д.пед.н., професор Волкова Наталія Павлівна, к.е.н., доцент Дашевська Ольга Володимирівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна розповіли про особливості навчання в аспірантурі та можливості і перспективи молодих науковців у вищій освіті та бізнесі України і світу.

  aspokt3 sapokt4

  На засіданні було обговорено оновлення складу Ради молодих вчених університету та запропоновано обрати головою Кириченко Олену Валеріївну – аспірантку спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

  aspokt5aspokt6

  Результатом такого тісного спілкування з аспірантами стали пропозиції щодо роботи Ради молодих вчених, організації семінарів для аспірантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

  Відділом аспірантури спільно з науковим відділом проведено засідання клубу аспірантів.

  asp1

  На засіданні розглядалися питання щодо вимог до публікацій результатів кандидатських дисертацій та розглядалася структура кандидатської дисертації.
  На засіданні були присутні аспіранти та здобувачі 1-2 років навчання за економічними та педагогічними спеціальностями.

  Відбулося чергове засідання клубу аспірантів Університету імені Альфреда Нобеля, проведеного відділом аспірантури і докторантури та науковим відділом за участю кафедри загальної та соціальної педагогіки.

  klub

  Засідання розпочалося зі вступного слова доктора економічних наук, професора Ткаченка Володимира Андрійовича та доктора педагогічних наук, професор Волкової Наталі Павлівни.На засіданні клубу відбулися презентації дисертаційних робіт аспірантів Бикової Вікторії Олександрівни, Ніколенко Людмили Миколаївни та Манохіної Ірини Вікторівни.
  В обговоренні робіт приймали участь доктор психологічних наук, професор Ткач Т.В., кандидат педагогічних наук Нестеренко О.А. та аспіранти університету, які навчаються за спеціальністю «теорія та методика професійної освіти».

  Бажаємо аспірантам та здобувачам університету творчої наснаги у подальшій роботі над написанням дисертації!

  Вікторія Бикова -

  Вікторія Бикова

  Ольга Лебідь -

  Ольга Лебідь

  Світлана Наход -

  Світлана Наход

  Сергій Сороквашин -

  Сергій Сороквашин

  Світлана Черевко -

  Світлана Черевко

  Дмитро Мовчан -

  Дмитро Мовчан

  Людмила Ніколенко -

  Людмила Ніколенко

  Анастасія Токарєва -

  Анастасія Токарєва

  Юрій Устименко -

  Юрій Устименко

  Бикова Вікторія Олександрівна

  Бикова Вікторія Олександрівна

  Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля


  У період – з 01 жовтня 2011 року по  12 листопада 2013 року навчалася в аспірантурі  Університету імені Альфреда Нобеля.

  У 2013 році (достроково) захистила дисертацію на тему «Управління процесом  формування конкурентоздатності  фахівця в умовах диверсифікації  освіти».

  Науковий керівник: професор Волкова Наталія Павлівна.

  До моменту навчання в аспірантурі вже мала багаторічний педагогічний стаж роботи, працювала психологом в системі середньої освіти – середній школі, приватній школі, відділі освіти. З 2004 року розпочала роботу в Центрі кар’єри нашого Університету та викладацьку діяльність.

  Але саме під час навчання в аспірантурі та під час написання наукової кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук сформувалися основні педагогічні та, особливо, дослідницькі компетенції.

  На сьогодні працюю доцентом кафедри педагогіки та психології, яку очолює мій науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор Н.П. Волкова.

  Велика повага і шана моєму науковому керівнику Н.П. Волковій у набутті навичок самостійної наукової роботи, глибоких професійних знань, становленні особистісних якостей. Дякую усім за можливість самореалізуватися!

  Ольга Лебідь

  Ольга Лебідь


  Я хотіла б висловити щирі слова подяки президенту університету, завідувачу відділу аспірантури та докторантури, кафедрі педагогіки та психології й всьому професорсько-викладацькому складу, які причетні до організації навчально-виховного процесу в аспірантурі та докторантурі. Величезне спасибі вам за майстерність, високий професіоналізм, чуйне ставлення до аспірантів і докторантів, цінні поради. Після занять з вами відчуваєш підйом і велике бажання включитись в самостійну роботу, тому що знаєш, що у випадку неминучих запитань і труднощів завжди знайдуться мудрі порадники. Дякую за Вашу працю! Я дуже щаслива також, що тепер є членом вашої дружної та професійної команди!

  Від щирого серця хочу подякувати Волковій Наталії Павлівні, яка активно і з душею ділиться своїми численними знаннями й величезним досвідом; Сапожникову Станіславу Володимировичу за виклад матеріалу на високому рівні та в доступній формі; Кожушко Світлані Павлівні, яка закохана у свою професію і заражає цим інших. Я з великим задоволенням відвідувала ваші заняття, отримувала доступне пояснення на всі питання, що цікавлять, а також отримала величезну мотивацію до подальшої роботи!

  Особливу подяку висловлюю своєму науковому консультанту – Волковій Наталії Павлівні, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри педагогіки та психології за професійну допомогу при проведенні дисертаційного дослідження і підтримку як при підготовці до захисту, так і під час самого захисту. За час нашої спільної роботи Наталія Павлівна мене багато чому навчила, і її заслуга ще й в тому, що вона продовжує вірити в мене навіть в ті важкі моменти на нашому нелегкому шляху, коли я сама сильно сумнівалась у власних силах.

  Всім, хто вирішив навчатись на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), з повною переконаністю рекомендую зробити це в стінах Університету імені Альфреда Нобеля! Повірте, що дні, проведені під час навчання в аспірантурі, стануть незабутніми, збагатять знаннями та подарують можливість спілкування з чудовими людьми.

  Бажаю Університету імені Альфреда Нобеля здібних і талановитих студентів, аспірантів і докторантів, пошани, поваги, величезних сил, терпіння і численних перемог!

  З почуттям глибокої поваги й шани,
  Ольга Лебідь

  Світлана Наход

  Світлана Наход


  Освіта:

  Дніпропетровський державний університет (1999). Спеціальність «Економіка підприємства» (кваліфікація — економіст).

  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (2013). Спеціальність «Психологія» (кваліфікація — психолог)

  ВНЗ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (2014). Спеціальність «Управління навчальним закладом» (кваліфікація — магістр з управління навчальним закладом, керівник підприємства, установи та організації)

  Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) (рішення Атестаційної колегії від 25.02.2016 р.)

  Тема дисертації «Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій».

  Період навчання в аспірантурі ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» назавжди залишиться для мене одним із найяскравіших етапів у житті. Рішення пов’язати своє життя з науковою діяльністю було викликане бажанням розібратися у можливостях поєднати фундаментальне теоретичне знання з власним досвідом практичної роботи в обраній галузі педагогіки.Професійна насичена організація навчального процесу і постійна підтримка викладачів дозволили отримати ті уміння та навички, які стали міцною основою мого подальшого особистого зростання.Дуже потужні теоретичні лекції супроводжувалися фаховими тренінгами, практичними роботами, рольовими іграми, майстер-класами, що дозволило сформувати необхідні мені професійні компетентності. Заняття проводилися провідними професорами та викладачами профільних кафедр з урахуванням наукових інтересів аспірантів.

  Особливо хочеться подякувати моєму науковому керівнику, Наталії Павлівні Волковій, яка є для мене взірцем сумління, людяності, високої культури наукової діяльності. Вдячна їй за те, що вона прийняла мене, повірила в мій потенціал, допомагала, керувала науковими пошуками, ходом нашого дослідження та досі продовжує підтримувати на професійному шляху.

  Слова вдячності хочу висловити завідувачу відділу аспірантури Куяновій Світлані Іванівні, яка докладає неймовірних зусиль для розвитку та процвітання наукової діяльності університету.ЇЇ розуміння, доброзичливість, мудра порада були завжди доречні та спрямовували мене у прийнятті важливих рішень.

  Щирі слова подяки викладачам університету: доктору економічних наук, професору Задої Анатолію Олександровичу, доктору педагогічних наук, професору Кожушко Світлані Павлівні, доктору економічних наук, професору Павловій Валентині Андріївні, доктору педагогічних наук, професору Тарнопольському Олегу Борисовичу за мудрість, терпіння, вміння та бажання навчати, за здатність знайти правильний підхід, що неодмінно свідчить про високий професіоналізм викладацького складу.

  Бажаю вам творчої наснаги та життєвої енергії, сумлінних та неординарних студентів з невгамовною жагою до пізнання!

  Я впевнена, що завдяки навчанню в Університеті кожен зможе досягти тих цілей, які ставить перед собою. Я ніколи не забуду свою альма-матер!

  Сергій Сороквашин

  Сергій Сороквашин


  Усі великі відкриття і справи починаються
  з маленького кроку, який ми робимо назустріч своїм цілям.

  У 2018 році захистив дисертацію в Університеті ім. Альфреда Нобеля та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

  Особливістю навчання в аспірантурі та наукових пошуків, на мою думку, стала партнерська педагогічна взаємодія, відкрите та щире ставлення викладачів і науковців, їх мудрість, розуміння, терпіння та вміння критично і конструктивно оцінити результати роботи.Відмінністю Університету імені Альфреда Нобеля з-поміж інших вважаю широкий спектр знань, які здобувачі отримують під час навчання.

  Вдячний завідувачці аспірантури та докторантури Світлані Іванівні Куяновій за настанови, підтримку і розуміння.

  З особливою пошаною ставлюся до мого наукового керівника Волкової Наталії Павлівни. Вдячний їй за допомогу, наставництво і керівництво науковими пошуками, ходом нашого дослідження, а також за мудрість, професіоналізм, довіру і позитивну оцінку.

  Сьогодні результати експериментального дослідження знайшли своє відображення і продовження на професійній ниві. Технологія формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників успішно упроваджена в освітній процес Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де я викладаю.

  Висловлюю щирі слова вдячності за отримані знання, втілення експерименту в життя професорсько-викладацькому складу Університету імені Альфреда Нобеля – європейського закладу вищої освіти України!

  Черевко Світлана Вікторівна

  Черевко Світлана Вікторівна

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю - 13.00.04, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.


  Період навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля 2012-2015 рр. Тема дисертації «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності». Захист відбувся в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя) у 2015 р. Науковий керівник ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА — доктор педагогічних наук, професор.

  Роки навчання в аспірантурі згадую з теплотою і вдячністю, ту душевну атмосферу, яка панує в стінах аспірантури. Дякую за високопрофесійний підхід і відданість своїй справі — Волковій Наталії Павлівні й Куяновій Світлані Іванівні. Без Вашої участі я б не змогла здійснити та втілити в реальність мої плани.

  Хочу висловити особливу вдячність своєму науковому керівнику Павленко Олені Олександрівні за неоціненний досвід і чуйне наставництво, лояльність і терпіння, інтерес і чуйність, впевненість і підтримку. Захист моєї дисертації — це і Ваша перемога.

  Від щирого серця Вам бажаю, щоб і всі Ваші цілі неодмінно були досягнуті, щоб кожен день у Вашому житті був насиченим, продуктивним, плідним, успішним і щасливим.

  Красно дякую!

  Дмитро Мовчан

  Дмитро Мовчан


  Висловлю вдячність колективу Університету за дбайливе ставлення та поради, а також своєму керівнику Павленко О.О. за підтримку, настанови, за те, що спрямувала мене на шлях науки та всіляко допомагала моїй роботі.

  Навчаючись в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля вперше відчув себе справжнім викладачем-дослідником. Набуті протягом навчання професійні компетентності стали основою для мого подальшого професійного зростання.

  Ніколенко Людмила Миколаївна

  Ніколенко Людмила Миколаївна

  Випускниця аспірантури 2013 року, завідувачка кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


  Аспірантура для мене відкрила світ науки, допомогла розкрити нові грані педагогічної творчості й стала новою сходинкою до подальшого професійного зростання!

  Токарєва Анастасія Вікторівна

  Токарєва Анастасія Вікторівна

  Кандидат педагогічних наук 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», завідувач кафедри Іноземних мов, доцент, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури


  В аспірантурі навчалася з 2011 по 2013 роки. Достроково захистила кандидатську роботу за темою «Формування міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій».

  Науковий керівник: Амеліна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

  Аспірантура стала моїм трампліном в самостійну творчу подорож навчання впродовж життя. Завдяки аспірантурі я розпочала дослідження теми формування міжкультурної компетентності студентів на заняттях з іноземних мов, далі – застосування методу веб-квестів у роботі зі студентами, потім – вивчала питання медіаосвіти у контексті професійної підготовки студентів. Остання тема – використання цифрових ігор у формальному освітньому контексті.

  Ступінь кандидата наук надала можливість участі в міжнародних грантових програмах і в період з 2016 по 2019 роки я провела два наукових дослідження на рівні постдокторського навчання – перше в Університеті Порту, Португалія, тема дослідження «Медіаосвіта у контексті професійної підготовки студентів: розробка моделі інтегративного навчання», друге – в Університеті Шевде, Швеція, тема дослідження «Цифрові ігри як засіб навчання: міждисциплінарний підхід». Результати досліджень відображено у підручниках, навчально-методичних посібниках, статтях у Scopus та інших фахових виданнях.

  Поважаю, пам’ятаю, високо ціню мою аспірантуру, моїх дорогих наставників – Волкову Наталю Павлівну, Куянову Світлану Іванівну, Амеліну Світлану Миколаївну.

  Устименко Юрій Сергійович

  Устименко Юрій Сергійович

  Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри мовної підготовки.


  Заступник декана 2-го міжнародного факультета, відповідальний за 2 курс за спеціальністю «Медицина».

  Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

  Куянова Світлана Іванівна

  Завідувачка аспірантури і докторантури

  • +38 (067) 765-92-73
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  school and education

  Гаряча лінія

  067-626-25-52