Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Академічна доброчесність

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Декларація про культуру якості освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Здобувачам про Комісію з питань академічної доброчесності та етики

Персональний склад Комісії з питань академічної доброчесності та етики

Меморандум про співпрацю між організацією «Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS» та Університетом імені Альфреда Нобеля

Участь у другому заході проєкту «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах»

Університет імені Альфреда Нобеля – фіналіст відбіркового етапу та учасник проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)

Участь у першому заході проєкту «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах»

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ) від організації Американські Ради з міжнародної освіти. День другий

Участь представників університету у проєкті Academic IQ від організації Американські Ради з міжнародної освіти

Участь представників університету у проєкті Academic IQ від організації Американські Ради з міжнародної освіти. День четвертий

Останній день проєкту Academic IQ від організації Американські Ради з міжнародної освіти


Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ – продовжує рубрику Infobulletin.

12-й номер інформаційного бюлетеня відкриває 2021 рік темою “Як посилити політику доброчесності ЗВО”. У номері узагальнюються кращі практики та описуються рекомендації закладам вищої освіти, які покращать поінформованість учасників освітнього процесу з політиками академічної доброчесності, а також допоможуть налагодити та узгодити процес моніторингу та оцінювання існуючих політик.

Ознайомитися з матеріалом можна тут Integrity-bulletin-12

Вдячність за авторство традиційно висловлюємо консультанту проєкту Academic IQ Євгену Ніколаєву.

https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Integrity-bulletin-12.pdf


Нормативно-правова база

Запобігання та виявлення академічного плагіату

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення для пошуку плагіату:

Рекомендовані онлайн ресурси пошуку плагіату:

Дії по забезпеченню академічної доброчесності

З метою упередження проявів академічної недоброчесності у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» застосовується комплекс профілактичних дій та заходів, а саме:

 • інформування здобувачів про дотримання принципів академічної доброчесності через підписання відповідного зобов’язання, яке є невід’ємною частиною договору про надання освітніх послуг;
 • інформування науково-педагогічних працівників про дотримання принципів академічної доброчесності через наявність відповідних пунктів у контракті про наймання науково-педагогічних працівників на роботу в Університет;
 • ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з пунктом 4.9. Положення про організацію освітнього процесу через сайт/чат-бот Університету.
 • визначення вимог по дотриманню академічної доброчесності у складових навчально-методичних комплексів дисциплін (силабусах, методичних вказівках щодо виконання курсових робіт, критеріях оцінювання виконання завдань тощо), їх розміщення у відповідних GoogleClassroom та обов’язкове ознайомлення здобувачів з цими вимогами на початку викладання дисципліни;
 • надання роз’яснень з боку науково-педагогічних працівників при викладанні дисциплін на першому-другому роках навчання для здобувачів вищої освіти бакалаврського ступеня про вимоги до написання письмових робіт, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату;
 • включення у перелік загальноуніверситетських дисципліни вільного вибору здобувача дисциплін, що сприяють розумінню принципів та визначених законами правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання («Академічне письмо», «Конфліктологія»);
 • вивчення вимог до написання письмових робіт, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату для здобувачів першого курсу магістратури в рамках дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»;
 • формування науково-педагогічним працівниками завдань для письмових робіт здобувачів (контрольних, рефератів, курсових та інших), які сприяють розвитку творчого та самостійного підходу до виконання;
 • щорічне проведення для аспірантів і докторантів першого року навчання семінару з питань наукової етики та недопущення плагіату в наукових працях;
 • технічна перевірка на наявність запозичень за допомогою спеціалізованих сервісів (Unicheck, Anti-Plagiarism) дисертаційних робіт і авторефератів здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук; будь-яких наукових публікації, які надходять до редакцій наукових видань Університету або оргкомітетів конференцій; науково-методичних, навчально-методичних праць (підручників, навчальних посібників, лекційних курсів), монографій, інших наукових робіт, методичних рекомендацій; кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського та бакалаврського ступенів вищої освіти, курсових робіт здобувачів.

Система заходів по факту виявлення порушень академічної доброчесності

Важливим елементом системи забезпечення академічної доброчесності є система заходів по факту виявлення порушень академічної доброчесності. З метою вжиття заходів по факту виявлення порушень академічної доброчесності та врегулювання конфліктів в Університеті функціонує Комісія з питань академічної доброчесності та етики (далі Комісія).

 1. Склад Комісії з питань академічної доброчесності та етики та принципи її діяльності

Персональний склад Комісії, її голова та секретар призначаються наказом ректора Університету терміном на один рік. До складу Комісії входять представники студентського самоврядування – члени Студентського парламенту, завідувачі кафедр, представники структурних підрозділів – загального деканату, департаменту дидактики (по одному від підрозділу), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрист, проректори. Загальна кількість членів Комісії має бути непарною.

 1. Функції Комісії з питань академічної доброчесності та етики

У своїй діяльності Комісія керується чинним нормативно-правовим актам законодавства України та нормативними документами Університету. До функцій Комісії з питань академічної доброчесності та етики входить таке:

 • розгляд фактів порушення академічної доброчесності та етики відповідно до діючої процедури, винесення пропозицій керівництву Університету щодо накладання відповідних санкцій у разі підтвердження таких фактів;
 • розгляд та врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з оскарженням результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, конфліктами інтересів, сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо);
 • вжиття заходів для унеможливлення наукового керівництва аспірантами особами, які вчинили порушення академічної доброчесності, шляхом обґрунтованого звернення до керівництва Університету про відмову у призначенні або відстороненні від керівництва таких осіб.

Встановлення факту порушення академічної доброчесності базується на принципах:

 • розуміння важливості дотримання принципів і норм академічної доброчесності в університетському середовищі та відповідальності за її порушення;
 • нульова толерантність до порушень академічної доброчесності;
 • дотримання законодавчих норм та внутрішніх нормативних документів Університету;
 • неупередженість, об’єктивність та справедливість;
 • правова визначеність, відкритість та прозорість правил і процедур виявлення фактів порушення академічної доброчесності та відповідальності за її порушення.
 1. Підстави для розгляду фактів щодо порушення академічної доброчесності та/або етики
 2. До Комісії з питань академічної доброчесності та етики можуть звернутись здобувачі вищої освіти (у тому числі, аспіранти та докторанти), науково-педагогічні працівники, представники наукового середовища, випускники, роботодавці, будь-які особи, яким стали відомі факти порушень академічної доброчесності та/або етичної поведінки представниками університетської спільноти.

  Підставою для розгляду фактів щодо порушення академічної доброчесності та/або етики є повідомлення, яке оформлюється заявником у довільній письмовій формі і подається на офіційну адресу Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля». Фахівець відділу документообігу реєструє отримане повідомлення та передає його голові Комісії. Повідомлення про порушення академічної доброчесності та/або етики (далі –повідомлення) також може бути надіслано в електронній формі у вигляді сканованої копії паперового примірника (у форматі pdf, захищеному від редагування) на корпоративну пошту будь-кого з членів Комісії. Член Комісії, який отримав таке повідомлення, повинен протягом одного робочого дня надати відповідну інформацію Голові Комісії.

  Голова Комісії повинен повідомити особу стосовно якої ініційовано питання про порушення нею академічної доброчесності та/або норм етичної поведінки.

  1. Процедура розгляду Комісією фактів порушення академічної доброчесності та/або етики
  • Голова повинен скликати засідання Комісії протягом 3 днів з моменту отримання повідомлення. Секретар Комісії повинен зареєструвати повідомлення у відповідному журналі із зазначенням дати його надходження, прізвища, ім’я, по батькові особи-заявника та короткого змісту;
  • Комісія повинна розглянути питання на своєму засіданні:
  • для розгляду повідомлення про порушення академічної доброчесності в опублікованих роботах працівників Університету і здобувачів вищої освіти та кваліфікаційних роботах здобувачів вищоїосвіти– протягом місяця з дати отримання повідомлення;
  • для розгляду повідомлення про порушення норм етичної поведінкипрацівників Університету або здобувачів вищої освіти – протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання повідомлення;
  • експертизу робіт щодо виявлення можливих фактів порушення академічної доброчесності здійснюють кваліфіковані фахівці з числа працівників Університету, які призначаються наказом ректора за поданням Комісії. Експерт(-и) повинен мати науковий ступінь за відповідною спеціальністю, не мати конфлікту інтересів та спільних публікацій з особою, стосовно якої подано повідомлення. Термін проведення експертизи –20 (двадцять) робочих днів.Комісіямаєправозалучатиякекспертівіншихосіб,якімаютьвідповідневідношеннядосутісправи;
  • експертний висновок, за підписом експерта(-ів) подається на Комісію у письмовій формі;
  • за потреби Комісія має право отримати від структурних підрозділів Університету або посадових осіб додаткові матеріали для неупередженого та об’єктивного розгляду справи;
  • Комісія також має право провести опитування осіб, які можуть засвідчити факт порушення етичних норм;
  • засідання Комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше 50% членів;
  • за результатами розгляду справи та з’ясування всіх істотних обставин, Комісія готує письмовий звіт. всі учасники процесу мають бути ознайомлені з результатами розгляду питання, і, за наявності, подати письмові зауваження або заперечення до такого звіту

  Комісія повідомляє про результати розгляду звернення заявнику та особі, стосовно якої розглядалося питання. Особа, стосовно якої розглядалося питання, може визнати свою провину у допущеному порушенні. Факт визнання провини враховується при визначенні санкцій.

  1. Санкції за виявлені факти порушення академічної доброчесності та/або норм етичної поведінки

  Комісія вносить пропозиції щодо санкцій на розгляд Вченій раді. На основі експертного висновку Комісії Вчена радаухвалює одне з рішень, яке вводиться в дію наказом ректора, а саме:

  • звіт визнається повним та достатнім для прийняття остаточного рішення;
  • справа направляється на додатковий розгляд чинної (в окремих випадках – новоствореної) Комісії;
  • рішення Комісії скасовується;

  Якщо Вчена радавирішує, що зловживання, в яких звинувачується відповідач, не підтверджуються висновками проведеного розгляду, виноситься виправдовувальне рішення. У такому разі відповідач негайно повідомляється про прийняте рішення у письмовій формі. На вимогу відповідача мають бути прийняті рішення про конкретні дії для відновлення репутації особи, що постраждала.

  За порушення академічної доброчесності науково-педагогічніпрацівники Університету можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

  • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
  • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
  • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
  • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати визначені законом посади.

  За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

  • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо);
  • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
  • відрахування із Університету;
  • позбавлення наданих Університетом пільг по оплаті за навчання.

  Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації скасовується Університетом у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  За порушення академічної доброчесності та етичних норм взаємовідносин можуть бути застосовані санкції, які не суперечать нормам діючого законодавства України.

  До викладачів та співробітників Університету, залежно від ступеня серйозності порушення, можуть бути застосовані такі засоби впливу:

  • попередження;
  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • відсторонення від керівництва підготовкою кваліфікаційної роботи;
  • дострокове припинення трудовихвідносин.

  Для здобувачів вищої освіти можуть бути застосовані такі міри впливу:

  • зауваження;
  • попередження;
  • догана;
  • заборона брати участь у масових заходах на певний термін;
  • відрахування з Університету;
  • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо);
  • повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої програми;
  • позбавлення наданих університетом пільг по оплаті за навчання.
  • попередження платників за навчання щодо можливих санкцій у вигляді перегляду умов оплати за навчання;
  • клопотання до Міністерства освіти і науки щодо можливого анулювання документу про освіту (диплому бакалавра, магістра) з певної спеціальності.

  Список літератури

  1. Мельник. Р. Про академічну доброчесність та небезпеки у боротьбі за неї [Електронний ресурс] / Роман Мельник // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/74950/
  1. Захарін С.: С. Захарін: про академічну доброчесність [Електронний ресурс] / Сергій Захарін // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/blogs/74989/
  1. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози / А.Колесніков //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019. - вип.24. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38304/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
  1. Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти та сталого розвитку [Електронний ресурс] // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP :[офіційний веб портал. ]– Режим доступу: https://saiup.org.ua/novyny/z-chitkymy-oriyentyramy-stalogo-uspihu-akademichna-dobrochesnist-yak-zaporuka-yakisnoyi-osvity/
  1. Тицька Я. «Академічна доброчесність» та «Академічна відповідальність» у забезпечені якості освіти [Електронний ресурс] / Яна Тицька //Теорія держави та права – 2018.- вип.11. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/37.pdf?fbclid=IwAR1Wlkari53ulbpqyI4aCADNwUF2fwVMMueh2HdpOnVuxg7PBUEnSN_WuXY
  1. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний веб портал]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf
  1. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.12–13.12.2019) .) [Електронний ресурс] // / Польсько- українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського,Фундація ADD. – Варшава, 2019. - 148 с. – Режим доступу: https:// https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/02/iiasc_academic_integrity_12_2019.pdf
  1. Слободянюк О. До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України [Електронний ресурс] / О СЛОБОДЯНЮК - Актуальні питання гуманітарних наук, 2019 - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/195904
  1. Стифанишин, І. М. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму [Електронний ресурс] / Стифанишин, І. М., Юрко, Н. А., Проценко, У. М., & Романчук, О. В. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 6(74), 200–203. 2019 - Режим доступу: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-6(74)-200-203
  1. Роман Шандра Р. Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат. Як перевірити академічний текст на плагіат? [Електронний ресурс] / Роман Шандра // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/blogs/74989/

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52