Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників і молодих учених «Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі»

17-18 квітня в режимі online відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників і молодих учених «Теорія і практикапрофесійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі».

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Учасники конференції розглянули такі головні аспекти:

 • Теоретичні і методологічні засади розвитку професійної освіти в України в контексті євроінтеграції.
 • Сучасні парадигми в створенні соціокультурного середовища закладу освіти.
 • Зарубіжний досвід організації професійної підготовки молоді та освіти дорослих.
 • Технологічний інструментарій в забезпеченні якості освітнього процесу.

Конференція об’єднала 118 науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників, аспірантів та студентів. Серед них представників із 22 ЗВО України, підрозділів НАПН України та МОН України:

 • ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»,
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки,
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,
 • ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
 • Державний бiотехнологiчний унiверситет,
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
 • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
 • Криворізький державний педагогічний університет,
 • Криворізький національний університет,
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського,
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 • Національний університет «Чернігівський колегіум ім. Т. Шевченка»,
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського,
 • Рівненський державний гуманітарний університет,
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна,
 • Інститут цифровізації освіти НАПН України,
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського,
 • ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

А також науковців та педагогів-практиків із Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, КПНЗ «Станція юних техніків Довгинцівського району» Криворізької міської ради, КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради».

До роботи долучилися учасники з 12 зарубіжних установ:

 • Anhui International University, China
 • Economy institute of Azerbaijan Ministry of Science and Education, Azerbaijan
 • Eskişehir Technical University, Turkey
 • ISEC Lisbon - Higher Institute of Education and Sciences of Lisbon, Portugal
 • Loughborough University, The United Kingdom
 • Management Center Innsbruck, Austria
 • Nicolaus Copernicus University, Poland
 • Norwegian University of Science and Technology, Norway
 • St-Edwards School, The United Kingdom
 • University of North Carolina at Greensboro, USA
 • University of Vaasa, SIMHE Guiding, Finland
 • SOCAR Trading SA, Azerbaijan

На пленарному засіданні обговорювалися найактуальніші аспекти побудови інноваційного освітнього простору.

Традиційно засідання розпочато завідувачем кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», д-ра пед. наук, професором Наталією Павлівною Волковою. Представлена доповідь на тему «Збереження психічного здоров’я студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти» була присвячена ключовим проблемам, викликам та досягненням кафедри та наукової спільноти загалом у справі реабілітації, попередження й корекції поведінки учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, запровадження здоров’язбережувальних технологій.

Євген Богодістов (Y. Bogodistov), PhD, професор з управління проєктами та процесами, Management Center Innsbruck (MCI: The Entrepreneurial School), Австрія представив доповідь «Blockchain-powered micro-credentials in higher education institutions: prospect manipulation». У ній автор розкрив важливість імплементації новітніх технологій, таких як блокчейн, в освітній процес ЗВО, показав як впровадження мікрокреденціалів може модернізувати систему освіти, зробити її більш адаптивною та відповідною сучасним викликам інноваційного соціокультурного простору, а також підкреслив, як такі інновації можуть впливати на професійне становлення фахівців і діяльність ЗВО.

PhD, проф. Венді Фарел (W. Farrell), Management Center Innsbruck, Австрія і PhD, проф. Василь Тарас (V. Taras), University of North Carolina at Greensboro, США виступили з доповіддю«The impact of big 5 personality traits on e-learning usage in a business project setting». Дослідники наголосили на тому, що в сучасному інформаційному освітньому просторі, поряд із його безперечними перевагами, постають проблеми моніторингу та залученості студентів. Представлені результати дослідження того, як провідні п’ять особистісних рис (екстраверсія, сумлінність, відкритість, невротизм, приязність) впливають на використання систем асинхронного електронного навчання, викликали жвавий інтерес в учасників конференції. 

Учасники з Португалії, PhD, проф. Марія Куня (M. Cunha) і PhD, проф. Сільвія Пінту (S. Pinto) запропонували аудиторії коротке узагальнення за матеріалами трьох досліджень їх наукового колективу, а саме: Digital revolution and the transformation of higher education: Thepioneering role of Open Universities and MOOCs. Науковці акцентували на необхідності для цих закладів постійно впроваджувати інновації в менеджменті, стратегічному плануванні та педагогічних підходах, щоб зберегти свій статус піонерів у сфері неформальної освіти. Запропонований досвід знайшов відгук в учасників конференції та окреслив нові підходи до організації навчання в умовах дистанційної взаємодії.

PhD, доцент Саміра Хусейн кізі Абасова (Samira Huseyn qizi Abasova), провідний науковий співробітник Інституту економіки Міністерства освіти та науки Азербайджану, розкрила зміст публікації, підготовленої сумісно з доктором економічних наук, проф. Гюльшен Юзбашиєвою (Gulshen Zahid qizi Yuzbashiyeva) і PhD Ісрафилом Юзбашиєвим (Israfil Habiboglu Yuzbashiyev), яка присвячена розв'язуванню проблеми мови навчання і викладання у деяких країнах пострадянського простору. Її доповідь на тему «Higher education in Turkish languages’ countries: a comparative analysis» торкнулася соціально-економічного потенціалу країн турецьких мов (Туреччина, Азербайджан, Казахстан і Центральноазійські республіки, за винятком Таджикистану) у 2022 р. з фокусуванням на інноваційному індексу і глобальному індексі знань.

Вітчизняний досвід міжнародного партнерства представив Віталій Сергійович Лисенко, методист Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, у доповіді «Система міжнародної академічної мобільності Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу». Учасниками конференції було відзначено значущу роботу фахового коледжу та системи методичного провайдингу стосовно укріплення міжнародних зв’язків, організації партнерської взаємодії, дуальної освіти й осучаснення освітнього процесу.

Щирий інтерес та широке обговорення викликала проблема, порушена доктором пед. наук, проф. Іриною Петрівною Дроздовою, Державний біотехнологічний університет. У доповіді «Формування особистості викладача засобами комп’ютерних інформаційних технологій»дослідниця зосередила увагу на потребі вдосконалення й адаптації технологій навчання і викладання, організації педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання, широкого поширення цифрових технологій в усі сфери життя, а також запропонувала нові стратегії й підходи, що базуються на використанні комп’ютерних інформаційних технологій.

Василь Іванович Ковальчук, доктор пед. наук, проф., завідувач відділу освітніх вимірювань ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» в межах доповіді «Розвиток вищої освіти в сучасних умовах ринку праці», представив дані широкомасштабних досліджень щодо трендів та інновацій, які запроваджуються в усі соціокультурні та виробничі сфери й у такий спосіб впливають на функціонування закладів освіти в ринкових умовах. Окреслені науковцем аспекти обговорювалися учасниками конференції з точки зору їх адаптивності, гнучкості й інноваційності для системи освіти України.

Здобувач ступеня доктора філософії Криворізького державного педагогічного університету Боско Наталя Миколаївна надала розгорнуту відповідь на питання «Роль ІКТ в процесі реалізації міждисциплінарних зв’язків під час професійної підготовки студентів», а також стосовно можливостей сучасного інформаційного освітнього середовища закладів професійної освіти різного спрямування у справі підготовки фахового спеціаліста на міждисциплінарній основі.

Загалом, усіх учасників конференції об’єднало прагнення до пошуку якнайкращих шляхів вдосконалення освітнього процесу в сучасному динамічному світі, що швидко трансформує людські практики, переносячи їх в нові, дотепер незбагненні світи. У ході обговорення доповідей, учасники конференції відзначили, що виклики пандемії та складні часи в Україні через воєнний стан висунули перед науковцями та педагогами-практиками нові завдання і виокремили необхідність у якісних змінах існуючих середовищ становлення професіонала і повноцінного члена суспільства. Представлений досвід їх вирішення та обґрунтування нових трендів освітянської галузі, засвідчили факт того, що міжнародна наукова спільнота інтегрованими зусиллями намагається не тільки вирішувати, але й попереджати проблеми, запроваджувати новий дивергентний інструментарій, гнучко реагувати на виклики та формувати нові, відповідні часу, стратегії розвитку освіти в суспільстві Індустрія 4.0.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52