Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Наукові школи

ЕКОНОМІЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ

tkachenkoНазва наукової школи: Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проєктного менеджменту

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання: Ткаченко Володимир Андрійович, заступник директора Інститут розвитку економіки та суспільства, доктор економічних наук, професор.

Інформація про керівника наукової школи: ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник промисловості України, заслужений професор УАН, дійсний член Російської академії природничих наук, дійсний член Міжнародної академії біоенерготехнологій, президент Академії, дійсний член Всеукраїнської Асоціації валеологів, Почесний член Міжнародної академії нетрадиційної медицини, дійсний член Міжнародної академії авторів наукових винаходів — має 12 наукових винаходів та 2 відкриття (№140 у 2000 р., №429 у 2011 р.), володар почесного звання «Лицар Вітчизни».

Детально: освіта, наукова діяльність, нагороди

Має понад 190 публікацій, із них 32 монографії та 5 підручників. У 1992 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями.

Підготував понад 30 кандидатів економічних наук та 7 докторів економічних наук. Керує аспірантами згідно з комплексною темою досліджень «Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства» (державний реєстраційний номер 0110U000324).

pavlovaНазва наукової школи: Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

Інформація про керівника наукової школи: ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва. Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

Павловою В.А. підготовлено 6 кандидатів наук і 3 доктори наук. Керує науково-дослідною темою «Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств (номер державної реєстрації 0120U002167). Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 08.120.01, член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Член підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Є розробником Стандартів вищої освіти України бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Член редакційної колегії 3 наукових фахових видань. Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, з них 19 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України», є автором і співавтором 7 патентів на корисні моделі та 31 свідоцтва на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Загальна інформація про школу: Захищено 3 докторські дисертацію, 6 кандидатських дисертацій. Працюють над дисертаціями 1 докторант та 6 аспірантів.

zadoiaНазва наукової школи: Глобалізація та макроекономічне регулювання

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання: Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

Інформація про керівника наукової школи ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України. Автор близько 300 публікацій, з яких цілий ряд закордонних. Понад 40 років викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки та спеціальної підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор 30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Під його керівництвом захищено 9 докторських дисертацій та понад 30 кандидатських. Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Керує аспірантами та здобувачами згідно з комплексною темою досліджень «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство (державний реєстраційний номер №0115U000063)». Працює над проблемою міжнародних валютних та торговельних відносин і їх впливу на макроекономічні пропорції. Голова вченої ради Університету, радник Президента Університету з наукової та міжнародної діяльності.

Загальна інформація про школу Школа сформувалася протягом останніх 20 років. Діяльність школі охоплює не тільки співробітників Університету імені Альфреда Нобеля. Але й виходить далеко за його рамки. Серед тих науковців, які вели свої дослідження у рамках школи та захистили докторські дисертації (а зараз уже очолюють свої школи) можна назвати професорів Петруню Ю.Є. (завідує кафедрою в Університеті митної справи та фінансів), Шлюсарчика Б. (завідує кафедрою в Жешувському університеті, Польща), Пилипенка Ю.І. та Шаповал В.М. (завідують кафедрами у Національному гірничому університеті), Пиолипенко Г.М. (голова спеціалізованої вченої ради при Національному гірничому університеті), Момот В.Є. (проректор Університету імені Альфреда Нобеля), Павлова В.А. (завідувач кафедри Університету імені Альфреда Нобеля) та інші. Сьогодні до роботи школи залучені 3 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Над виконанням комплексної теми також працюють 6 аспірантів Університету. Щорічно в рамках школи проводиться дві міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених та студентів, участь у яких приймають сотні студентів з України та інших країн світу.

momotНазва наукової школи: Новітні процеси та ефекти невизначеності у світовій економіці

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання: Момот Володимир Євгенович, професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, д.е.н., професор

Інформація про керівника наукової школи: МОМОТ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧдоктор економічних наук, професор. У 2004 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.055.01 при Одеському державному економічному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)». Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень».

Керує аспірантами та здобувачами згідно з комплексною темою досліджень «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища (державний реєстраційний номер 0110U000148)»

Має понад 190 наукових публікацій, які відображають напрямки його наукових досліджень в галузях:

  • розробки методологічних основ будування стратегії підприємства за умов невизначеності середовища господарювання;
  • дослідження процесів глобалізації та регіоналізації світової економіки у контексті невизначеності;
  • управління проєктами, бізнес-процесами, модернізації та реінжинірингу великих промислових підприємств;
  • інформаційного менеджменту та сучасних систем організації виробництва.

Професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКОВІ ШКОЛИ

volkovaНазва наукової школи: «Професійна комунікація як наукова й навчально-методична проблема»

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання: Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

Інформація про керівника наукової школи: Під керівництвом та за наукового консультування професора Н.П. Волкової було успішно захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій. З 2007 року професор Волкова є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 06 березня 2015 року Н.П. Волкова є головою відкритої за її ініціативи спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ПВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»).

Має понад 160 друкованих праць, серед яких шість монографій, два підручники з грифом МОН України, три навчальні посібники з грифом МОН України, 12 навчальних та практичних посібників, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях.

Загальна інформація про школу: Метою досліджень, що проводяться аспірантами й докторантами, є пошук ефективних шляхів модернізації комунікативної складової професійної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52