Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Болонський процес

Впровадження Болонського процесу

 • Впровадження Болонського процесу в університеті почалося з осені 2005 року. Протягом 2005-2006 навчального року весь необхідний пакет документів був створений. Також весь професорсько-викладацький склад Університету активно готувався до ведення навчального процесу згідно з загальноєвропейськими нормами, стандартами та вимогами.
 • Починаючи з вересня 2006-2007 навчального року викладання навчальних дисциплін та організація навчального процесу на першому курсі всіх напрямів підготовки проводились вже у повній відповідності до вимог та стандартів Болонського процесу. Найважливішими інноваціями були: впровадження європейської системи поточного та підсумкового контролю на основі залікових кредитів ECTS, впровадження кредитно-модульної системи навчання та організації навчального процесу, перенос акценту з аудиторної роботи студентів на їх самостійну роботу.
 • Найважливішою інновацією в руслі впровадження Болонської системи у 2007-2008 навчальному році стала ліквідація факультетів та покладення функцій організації та контролю за навчальним процесом безпосередньо на випускові кафедри, які відповідають за той чи інший напрям підготовки. Це ще більше наблизило організацію навчального процесу до прийнятої в європейських університетах, ліквідувавши проміжні ланки між кафедрою та студентами.
 • Позитивні результати проведеної реформи дозволили здійснити повний перехід університету на Болонську систему навчання на всіх курсах до 2010 року.

Болонська система в Університеті сьогодні дає змогу:

 • отримати за час навчання кілька дипломів та сертифікатів
 • прослухати частину учбового курсу в одному з найкращих європейських університетів
 • отримувати знання з окремих курсів іноземною мовою
 • співвідносити уявлення про професійну кар’єру з потребами ринку праці.

Болонська система в Університеті забезпечує:

 • умови для мобільності студентів та викладачів,
 • міжнародне співробітництво в галузі покращення якості освіти,
 • подальший розвиток кращих європейських тенденцій у навчанні.

Що таке ЕCTS?

Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕCTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ECTS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок, отриманих за системою ECTS, національною системою і 100-бальною шкалою Університету імені Альфреда Нобеля.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні та Університеті імені Альфреда Нобеля

Оцінка (за національною шкалою) /National grade

Мін. бал / Min. marks

Макс. бал / Max. marks

Національна диференційована шкала / National differentiated grade

Відмінно / Excellent

90

100

Добре / Good

75

89

Задовільно / Satisfactory

60

74

Незадовільно / Fail

0

59

Національна недиференційована шкала / National undifferentiated grade

Зараховано / Passed

60

100

Не зараховано / Fail

0

59

Шкала ECTS / ECTS grade

A

90

100

B

82

89

C

75

81

D

67

74

E

60

66

F, Fx

0

59

 

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52