Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Освітні програми кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

 -

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Наукометрика

Scopus Академія 0000-0003-1258-7251

ID: 0011683  / НАН Репозитарій

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології, завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач кафедри «Інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи»,
професор, доктор педагогічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Управління навчальним закладом
спеціальність 073 Менеджмент

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Управління навчальним закладом

ПРЕСТИЖНА І ЗАТРЕБУВАНА РОБОТОДАВЦЯМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Галузь знань: 073 «Менеджмент»

Спеціальність: 07 «Управління та адміністрування» Спеціалізація: «Управління навчальним закладом»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1 рік 5 місяців (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом магістра з управління навчальним закладом з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Метою освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціалізацією «Управління навчальним закладом» є підготовка висококваліфікованого, соціально відповідального освітнього менеджера, який володіє універсальними базовими професійними знаннями та вміннями, інноваційним типом мислення та культури, з новими життєвими орієнтирами, здатного до проєктування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави, спроможного на високому професійному рівні здійснювати достатньо широкі виробничі, управлінські, наукові, освітні й супутні (навчальні, виховні, консультаційні тощо) функції для різних сфер управлінської педагогічної діяльності в Україні.

Програма магістерської підготовки покликана забезпечити спеціалізовану фундаментальну підготовку конкурентоздатних освітніх менеджерів через опанування магістрантами теорії й практики стратегічного, економічного, соціального, освітнього менеджменту, опанування необхідними знаннями і технологіями для подальшого підвищення їх наукової та професійної кваліфікації; опанування науково-дослідними та діагностичними методами психолого-педагогічних досліджень і здатністю до самостійної управлінської, науково-дослідної, викладацької та консультативної діяльності.

Сферами професійної діяльності випускників магістерської програми є науково-дослідні організації, пов'язані з розв'язанням управлінських проблем в освіті; заклади системи вищої й додаткової професійної освіти; органи управління освітою різного типу; інформаційно-аналітичні та консультаційні центри, які реалізують комплексні соціально-культурні проєкти та програми; освітні структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

Освітня програма реалізується кафедрою інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2023)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2022)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Магістерська програма 073 «Менеджмент», спеціальність 07 «Управління та адміністрування» в Університеті імені Альфреда Нобеля акредитована на міжнародному рівні європейським агентством ZEvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

УНІКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ: вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням).

Ми пропонуємо:

 • - Визнаний диплом магістра зі спеціальності „Менеджмент” (спеціалізація Управління навчальним закладом» з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • - Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами та кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних закордонних та вітчизняних університетах
 • - Майстер-класи провідних фахівців – педагогів вищої школи
 • - Опанування новітніми технологіями управління навчальним закладом, формування організаційної структури навчального закладу, технологіями навчання й виховання у вищій школі
 • - Активні методи навчання: диспути, дискусії, проєкти, кейси, аналіз педагогічних ситуацій, рольові, ділові, ситуаційні ігри
 • - Опанування інформаційних систем і технологій в освіті шляхом використання найсучасніших програмних продуктів
 • - Поглиблене вивчення іноземних мов: англійської, німецької, французької, польської
 • - Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • - Спортивний комплекс
 • - Медичний центр

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (бакалаври, спеціалісти, магістри), які бажають стати освітніми менеджерами, отримати сучасну освіту європейського рівня. Переваги надаються вступникам, які мають педагогічну освіту та досвід управлінської діяльності в закладах освіти.

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на вебсайті університету.

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна

Заступник завідувача

спеціальності 231 Соціальна робота, 011 Освітні, педагогічні науки, 073 Менеджмент

доцент Олійник Ірина Вікторівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0562) 31 24 74, 099 133 59 34

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52