Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра підприємництва
Чому слід вивчати підприємництво та торгівлю?


Кафедра підприємництва забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти та PhD у галузі знань «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа».

Місія кафедри – надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки й практики у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана з організацією та функціонуванням підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Готельно-ресторанний бізнес має на меті максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня послуг зростають. Чим вище культура і якість обслуговування відвідувачів, тим вище імідж готелю та ресторану, тим привабливішим вони для клієнтів.

Мета освітньо-професійної «Готельно-ресторанна справа» полягає у формуванні загальних і спеціальних (фахових) компетентностей для успішного здійснення економічної, сервісно-виробничої, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проєктної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу, що передбачає здійснення професійної діяльності. Про необхідність розвитку спеціальності свідчать статистичні дані про світову тенденцію збільшення закладів галузі, які потребують фахівців, здатних мислити інноваційно та креативно.

Освітній процес на кафедрі проводиться за освітніми програмами, які забезпечують високий рівень підготовки бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і готельно-ресторанної справи, магістрів та аспірантів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відповідно вимогам сучасного ринку праці.

В рамках навчального проєкту «Школа бізнесу і логістики» викладачами кафедри постійно проводяться майстер-класи.

При кафедрі діє клуб «Підприємницька майстерня», студентські гуртки «All inclusive», «Архітектоніка підприємництва».

Важливою є взаємодія вищої школи та бізнесу. На кафедрі працює освітній центр «Бізнес для бізнесу» (ОЦ B2B), метою якого є налагодження та розвиток ефективної співпраці підприємців і викладачів для подальшого розвитку підприємництва у регіоні та удосконалення навчання у вищій школі за підтримки випускників-практиків.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та вчені звання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри.

Наукові досягнення підтверджено патентами. Викладачами кафедри отримано 11 патентів на корисні моделі та патент України на промисловий зразок.

Отримано понад 70 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

На кафедрі підприємництва сформовано наукову школу: «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Павлова В.А.

Викладачі кафедри підприємництва є членами Дніпровського осередку українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10.2012 р.)

Викладачі кафедри також є членами Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME», головна мета якої – сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

Крім того, науково-педагогічний персонал кафедри беруть участь у діяльності професійних та/або громадських об’єднань, серед яких: Громадська спілка «Асоціація індустрії гостинності України», Клуб готельєрів України, Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян». 

Про високий попит на наших здобувачів свідчить те, що багато з них вже на старших курсах мають престижну роботу, поєднуючи її з навчанням!


За результатами опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2023/2024 н.р. сформовано «Топ 3» науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, які посіли перші три позиції за середнім показником:

Науково-педагогічний працівник

Середньозважений балХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ», ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Сьогодні у ділових колах уміння провадити підприємницьку, торговельну, біржову діяльність, знання іноземних мов цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри!

Особливостями освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

- Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін.

- Акцент в освітньому процесі зроблено на об’єкт діяльності.

- Залучення до освітнього процесу досвідчених практиків.

- Можливість вільного вибору дисциплін, яка дає змогу здобувачам підвищувати свої Hard Skills та Soft Skills.

- Посилена підготовка з іноземної мови.

- Можливість міжнародної академічної мобільності.

- Широкі можливості працевлаштування на підприємствах всіх сфер економічної діяльності і організаційно-правих форм: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій, в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; створюють та розвивають власну справу.

Випускники організовують власну справу або працюють на посадах, що пов’язані:

з підприємництвом:

 • керівник підприємства за видами економічної діяльності;
 • керівник структурного підрозділу підприємства, установи та організації,
 • керівник підприємства з надання послуг;
 • керівник складського (логістичного) господарства;
 • експерт з зовнішньоекономічної діяльності;
 • начальник митного поста;
 • консультант з ефективності підприємництва;
 • державний службовець в органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

з торгівлею:

 • керівник магазину;
 • керівник малого, середнього та великого торговельного підприємства,
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • експерт з якості товарів;

з біржовою діяльністю:

 • брокер;
 • дилер;
 • аукціоніст;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків і бірж.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА», ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. З огляду на потребу ринку праці України та міжнародного ринку в цілому у фахівцях, щороку збільшується кількість підприємств сфери обслуговування (готельно-ресторанного бізнесу). Ринок потребує освічених, комунікативних та креативних фахівців.

Особливостями освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» є:

 • Посилена підготовка з іноземної мови з обов’язковою атестацією. 
 • Вивчення другої іноземної мови. 
 • Викладання частини дисциплін професійного циклу англійською мовою за методикою занурення.
 • Можливість стажування за кордоном.
 • Проведення практичних занять дисциплін професійної підготовки на провідних підприємствах готельно-ресторанної індустрії.
 • Залучення до навчального процесу фахівців готельно-ресторанної справи.

Випускники можуть працювати менеджерами на готельно-ресторанних підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні); в органах державного та муніципального управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу на посадах:

 • керівників виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення; 
 • керівників малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерів (управителів) в готелях та закладах ресторанного господарства; 
 • професіоналів в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи. 

Якщо хочеш бути успішним, заробляти гроші, вміти спілкуватися з людьми і розвиватися, відкрити свій бізнес або працювати в корпорації, то обирай навчання за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» й «Готельно-ресторанна справа»!

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

каталог курсів

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

каталог курсів

СТУПІНЬ «МАГІСТР» - детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

каталог курсів

СТУПІНЬ «PhD»
освітньо-наукова програма

Кафедра створена у 1998 р. для забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (науково-освітнього) рівня за освітніми програмами «Підприємництво, торгівля та біржова торгівля» (спеціалізації бакалаврського рівня: «Підприємництво і бізнес-технології» і «Підприємництво і комерційна логістика»), а з 2023 р. – «Готельно-ресторанна справа».

Еволюція назви кафедри:

1998-2007 – кафедра товарознавства та комерційної діяльності.

2007-2016 – кафедра товарознавства і торговельного підприємництва.

2016-2020 – кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

2020-2023 – кафедра міжнародної торгівлі і підприємництва.

З 2023 – кафедра підприємництва.

Значні події:

1998 – за державною ліцензією розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Торгівля».

2002 – акредитовано підготовку бакалаврів за напрямом «Торгівля».

1-ий випуск бакалаврів за напрямом «Торгівля».

Ліцензовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

2003 – акредитовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

Перший випуск спеціалістів.

2008 – отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

2009 – перший випуск магістрів денної форми навчання.

2011 – перший випуск магістрів вечірньої форми навчання.

з 2010 – щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств».

2013 – ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2015 – перший випуск магістрів зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2016 – перший набір здобувачів в магістратуру за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2016 – отримано ліцензію на підготовку PhD за освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2016 – Акредитація освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»бакалаврського та магістерського рівнів Комісією з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина).

2018 – перший випуск магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2021 – Акредитація (вдруге) освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалаврського та магістерського рівнів Комісією з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина).

2023 – кафедра підприємництва розпочала підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалаврського, магістерського і PhD рівнів та «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня.

2018 – ліцензовано освітню програму «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня.

2022 – акредитовано освітню програму «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Вікторія Орлова - Завідувач кафедри

Вікторія Орлова

Завідувач кафедри

Оксана Кузьменко - Доцент

Оксана Кузьменко

Доцент

Валентина Павлова - Професор

Валентина Павлова

Професор

Володимир Ткаченко - Професор

Володимир Ткаченко

Професор

Валентина Смачило - Професор

Валентина Смачило

Професор

Галина Рижкова - Доцент

Галина Рижкова

Доцент

Олена Сергєєва - Доцент

Олена Сергєєва

Доцент

Світлана Захарова - Доцент

Світлана Захарова

Доцент

Ірена Павлишин - Кандидат технічних наук

Ірена Павлишин

Кандидат технічних наук

Ольга Холодова - Лектор

Ольга Холодова

Лектор

Ростислав Газімагомєдов - Лектор

Ростислав Газімагомєдов

Лектор

Валерія Писарькова - Викладач

Валерія Писарькова

Викладач

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор


ID: 57211334374 Академія 0000-0002-6762-8041

Профіль науковця НАН Репозитарій

ID: 0011772  /

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» (2007 р.).

Професор кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2007 р.)

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Основи підприємництва.

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств».

Науковий керівник науково-дослідної теми «Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств (державний реєстраційний номер 0120U002167) 02.2020-02.2025.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. 

Має захищених трьох докторів наук та 6 кандидатів наук.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2012-2023 рр.) та І ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт ЗВО зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2018-2021 рр.).

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та понад 30 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 18 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • понад 150 наукових праць, серед яких статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science.

Міжнародне стажування. За програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р. Участь в семінарі «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу в ESEI International Business School Barcelona», 2019 р., Барселона, Іспанія. Стажування за програмою «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic», Міжнародний економічний інститут, 2021, м. Есеніце, Чехія.

Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ MICROSOFT TEAMS ТА OFFICE 365», 2021, м. Люблін, Польща.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпровським осередком УТТТ.
 • Член Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».
 • Член Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»
 • Член підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність науково-методичної комісії 5 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної ради та редколегії наукових журналів «Academy review», «European vector of economic development» та редакційної ради наукового журналу «Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.), Почесною грамотою Національної Академії наук України (2018 р.), Відзнакою «Українська берегиня» (2018 р.), Грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (наказ від 22 травня 2023 р. №194-к/тр).

Ткаченко Володимир Андрійович

Ткаченко Володимир Андрійович

Доктор економічних наук, професор


Академія

Освіта: Вище Військово-авіаційне училище пілотів, Чернігів, 1956. Пілот-винищувач.

Дніпропетровський державний університет, 1968. Інженер-механік по виробництву літальних апаратів.

Захистив докторську дисертацію за темою: «Оперативне управління машинобудівним комплексом» в Інституті економіки промисловості НАН України (1992 р.).

Професор кафедри економіки підприємства (2003 р.).

Академік Академії економічних наук України.

Заслужений працівник промисловості України.

Президент Міжнародної академії біоенерготехнологій.

Дійсний член Міжнародної академії авторів наукових винаходів.

Має:

12 наукових винаходів та 2 відкриття.

Керівник наукової школи «Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту».

Спеціалізація у викладанні: Економічні дисципліни. Підприємництво.

Має захищених понад десять докторів і понад двадцять кандидатів економічних наук.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій.

Член редакційних колегій вітчизняних і закордонних журналів

Досвід практичної роботи:

Південний машинобудівний завод, Український науково-дослідний інститут технології машинобудування, Державний базовий центр критичних технологій України в машинобудуванні «Криттехмаш».

Нагороди:

Орден за заслуги III ступеня.

Відмінник освіти України

Диплом Золотого тріумфального сокола МОН України з врученням Ордена на золотій зірці і іменного лицарського меча за особисті досягнення і перемоги, здійснені для честі і блага України.

Смачило Валентина Володимирівна

Смачило Валентина Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва


Освіта: закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Економіка підприємства» та має кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.

Захистила докторську дисертацію за темою: «Теоретико-методологічні засади управління кадровим потенціалом транспортних підприємств» у спеціалізованій раді Д 64.820.05 Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2021 р.).

Професор кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування (2023 р.)

Викладає дисципліни: Підприємництво, Бізнес-технології в підприємництві, Корпоративний бізнес.

Керує підготовкою аспірантів та здобувачів. 

Має захищених трьох кандидатів наук (докторів філософії).

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2015-2018 рр.).

Опубліковано 1 монографію одноосібно, 1 у співавторстві та 6 колективних монографій, в т.ч. за кордоном. Має понад 300 публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Міжнародне стажування

Підвищення кваліфікації.

Штучний інтелект та майбутнє освіти. Міністерство цифрової трансформації України (2023 р.). 1 ЄКТС, 30 годин. Сертифікат.

Міжнародний проєкт. Startup Academia. Development of innovative capacity and entrepreneurial competence of Ukrainian universities: sharing best practice of Estonia (2022 р.). Сертифікат

Підвищення кваліфікації. Міжнародний проєкт «Підприємницький університет», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» 1,8 кр. ЄКТС, 50 год.; вересень-грудень 2021 р.; Сертифікат. EU 21-22/1 – 034, 25.01.22.

Підвищення кваліфікації. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL FINANCE FOR THE FUTURE from 4 of July 2022 to 8 of July 2022 for a total of 30 hours (1 ECTS credit). Department of Finance, Lviv Polytechnic National Universit. Сертифікат.

Стажування в Київському кооперативному інституті бізнесу і права, загальним обсягом 180 годин, відповідно до наказу №78-02 від 17.02.2022 р.

Тема – «Комплексні дослідження щодо функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва в системі життєзабезпечення міст». Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № ПТБД000550 від 20.05.2022 р. 

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


ID: 57225296516 Профіль науковця Академія

0000-0003-2086-8758 Профіль науковця Репозитарій
ID: 0060142  /

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства» (2013). Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2015).

Викладає дисципліни: Підприємництво (Товарознавчі аспекти), Підприємництво (Е-commerce), Основи екології та безпеки споживчих товарів, Комерційна діяльність, Підприємництво: Автоматизація бізнесу, Торговельне підприємництво

Є автором конспектів лекцій, має понад 70 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, є співавтором навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 7 монографій, 1 патента на корисну модель та понад 10 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна.

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Член Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

Міжнародне стажування: за програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р.; Online course «Teaching Entrepreneurship at University», University of Tarty, (Естонія), 2022 р.

Нагороджена Грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (наказ від 22 травня 2023 р. №194-к/тр).

Орлова Вікторія Миколаївна

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри підприємництва, доцент, кандидат технічних наук


ID: 57216863729 Академія 0000-0002-7251-2588

Репозитарій Профіль науковця

Освіта: закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Міністерства промислової політики України захистила кандидатську дисертацію за темою «Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків». Спеціальність 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів».

Має вчене звання доцента кафедри товарознавства та торговельного підприємництва.

Викладає дисципліни: Управління якістю, Техніка продажів та залучення клієнтів, Технологія організації командної роботи, Біржова діяльність, Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів.

Є автором конспектів лекцій, має понад 100 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, є співавтором навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 6 монографій, 1 патенту на корисну модель та понад 10 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2017-2023 рр.)

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Член ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

Міжнародне стажування: за програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р.; Online course «Teaching Entrepreneurship at University», University of Tarty, (Естонія), 2022 р.; за програмою «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце, Польща (20.09.2018-31.01.2019 рр.).

Рижкова Галина Анатоліївна

Рижкова Галина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент


ID: 57219985618 Академія 0000-0002-2874-1797

Профіль науковця Репозитарій ID: 0082309  /

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю – Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами.

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями підприємства». Спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2011).

Викладає дисципліни: Комерційна логістика, Основи бізнес комунікацій, Експертиза товарів, Товарознавство (Непродовольчі товари), Організація та технологія надання послуг. Підприємництво: Рекламна діяльність в бізнесі.

Має понад 80 наукових публікацій, серед яких статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, а також понад 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на праці наукового характеру та 3 патенти на промисловий зразок та корисні моделі.

Модератор Міжнародного проєкту «Стійка міська мобільність»: дослідження міського середовища спільно з Познанською Політехнікою (Польща), Львівською Політехнікою (Україна). 

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Здобувачі вищої освіти отримували дипломи II-III ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2018-2023 рр.) Щорічно готує студентів до участі у Літніх школах на базі Львівської та Познанської Політехніки (Польща).

Ініціювала організацію та є координатором Освітнього центру «Бізнес для бізнесу». Цей проєкт дозволяє більш ефективно взаємодіяти випускникам-підприємцям та викладачам кафедри й таким чином підвищувати рівень якості освіти студентів кафедри – майбутніх підприємців.

Міжнародне стажування: за програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р.

У 2018-2023 рр. підвищувала професійний рівень шляхом навчальних візитів до ЗВО-партнерів у Польщі й Німеччині.

Здійснює бізнес-консультування підприємців у регіоні.

Сергєєва Олена Романівна

Сергєєва Олена Романівна

Кандидат наук з державного управління, доцент


ID: 57211217906 Академія 0000-0003-4346-5425

Репозитарій ID: 0067870  / Профіль науковця

Освіта: закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами».

Захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України за темою «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства». Спеціальність 25.00.04 – «Місцеве самоврядування» (2014).

Доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2015).

Викладає дисципліни: Підприємництво: Лідерство та партнерство в бізнесі; Підприємництво: Прикладні методи дослідження якості; Товарознавство (Харчові продукти); Категорійний менеджмент в ритейлі: Бізнес-технології: Публічні закупівлі; Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів.

Є автором конспектів лекцій, має понад 100 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, є співавтором навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 18 монографій, 6 патентів на корисну модель та понад 10 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи II-III ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2019-2023 рр.).

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Член Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

Міжнародне стажування: За програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р. За програмою «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic», Міжнародний економічний інститут, 2021, м. Есеніце, Чехія.

Мішковець Надія Михайлівна

Мішковець Надія Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент


Освіта: закінчила Херсонський індустріальний інститут, 1982, «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», інженер-економіст.

Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Соціально-економічний механізм підвищення ефективності управління підприємствами» у спеціалізованій раді К 08.120.01 Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами» (2004 р.).

Доцент кафедри економіки підприємства (2006 р.)

Спеціалізація у викладанні: Економічні науки, Підприємництво.

Має наукові публікації у фахових виданнях, монографії.

Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 6 років.

Пройшла стажування на підприємстві гуртової торгівлі (2018 р.).

Холодова Ольга Юріївна

Холодова Ольга Юріївна

Приватний судовий експерт, лектор кафедри підприємництва


Освіта: закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування споживних властивостей варених ковбасних виробів з використанням зернобобової сировини» у спеціалізованій раді К 11.055.02 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство» (2011 р.).

Доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2014 р.).

Спеціалізація у викладанні: Товарознавство (Харчові продукти), Експертиза товарів.

Працювала старшим науковим співробітником лабораторії економічних та товарознавчих досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Має:

 • 14 патентів на корисну модель та 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 3 монографії та 2 підручники під грифом «Рекомендовано МОН України», 1 навчальний посібник;
 • понад 140 наукових праць.

Нагороди:

Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високі досягнення в науково-педагогічній діяльності (2014 р.).

Грамота територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за високий професійний рівень праці та сумлінне виконання службових обов’язків (2015 р.).

Подяка Міністра юстиції України за сумлінну працю у галузі судової експертизи, зразкове виконання обов’язків, особистий внесок у забезпечення правосуддя (2019 р.).

Практична діяльність:

Судовий експерт 1 класу за спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 128-Дн від 26.09.2019, видане Дніпро НДІСЕ, дійсне до 26.09.2024), стаж експертної роботи 6 років.

Секретар секції судової товарознавчої експертизи науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Науково-дослідні роботи за планами Міністерства Юстиції України за темами (держбюджетні теми):

 1. «Методичні рекомендації з питань проведення судово-товарознавчих експертиз з метою визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності» (2016/2017, співвиконавець).
 2. «Методичні рекомендації з визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів з урахуванням ретроспективності оцінки при проведенні судово-товарознавчих експертиз» (2018/2019, керівник теми);
 3. «Розробка методичних рекомендацій з проведення судово-товарознавчих експертиз у справах про захист прав споживачів» (2020/2021, співвиконавець).

Павлишин Ірена

Павлишин Ірена

Кандидат технічних наук, науковець та практик


Доцент Познанського технологічного університету (Польща), лектор кафедри підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля (Україна).

Захистила кандидатську дисертацію у галузі менеджменту та наук про якість у грудні 2019 р. в Познанському технологічному університеті на Факультеті інженерії менеджменту.Кандидатська дисертація була відзначена обома рецензентами.

Основні теми досліджень: логістика, впровадження рішень Lean Management, промислові кластери, поширення інновацій, ІТ-рішення, що підтримують логістичні процеси, управління виробництвом. Автор понад 30 наукових публікацій (5 публікацій в базі Scopus) та авторської монографії під назвою «Моделювання дифузії інновацій в мережевих кластерних підприємствах на прикладі реалізації концепції Lean Management» (2021). Є рецензентом статей в польських та закордонних журналах. Доповідач і гість багатьох вітчизняних та закордонних науково-практичних конференцій.

Брала участь в таких європейських програмах як:

2018 р.Erasmus+ – мобільність персоналу для викладання (Львівська політехніка, Інститут економіки та менеджменту, Україна);

2019 р.Erasmus+ – мобільність персоналу для викладання (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна);

2021 р. – науково-дидактичне стажування (онлайн) «Індустрія майбутнього – сучасні тенденції логістики та менеджменту» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

2022 р. – міжнародне стажування програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Університет імені Альфреда Нобеля (Україна)

Була керівником дослідницького проєкту «Окреслення ролі, місця та важливості концепції Lean Management серед кластерних компаній» (2015-2016) – Познанський Технологічний Університет, Факультет Інженерії Управління.

Веде заняття з різних тем (понад 20 тематичних предметів), пов’язаних з логістикою виробництва та постачання, сучасними концепціями управління, організацією та плануванням виробництва, ІТ-системами в управлінні, управлінням ланцюгом поставок, проєктуванням складів тощо. Має досвід у навчанні студентів з Польщі, Туреччини, України, Республіки Білорусь. Є керівником і рецензентом інженерних та магістерських дипломних робіт.

Виступає як координатор та організатор міжнародної «Літньої школи» для іноземних студентів на Факультеті інженерії менеджменту Познанського технологічного університету. Бере активну участь в організації вітчизняних і закордонних конференцій та інших міжнародних заходів.

Практичні знання здобуває надаючи консультації польським підприємствам у сфері вдосконалення процесів, які в них відбуваються. Співпрацювала з такими польськими компаніями як Metalmex, HIT-Kody Kreskowe, в яких, між іншим, провела реорганізацію складу та виробничих цехів, розробила інструмент аналізу технології виробництва, впровадила рішення для вдосконалення логістичних процесів.

Володіє польською, українською, російською, англійською та італійською мовами.

Постійно навчається та розвивається, беручи участь у численних тренінгах та курсах, підвищуючи свої компетенції та навички як у проведенні дидактичних занять і наукових досліджень, так теж розширюючи практичні навички впровадження відповідних рішень в життя компаній.

Газімагомєдов Ростислав Даніялович

Газімагомєдов Ростислав Даніялович

Лектор


Освіта: закінчив Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» (2003)

Керівник та засновник ТОВ «РОСТ», керівник ТОВ «Овочевий світ».

Спеціалізація у викладанні: Підприємництво.

Захарова Світлана Геннадіївна

Захарова Світлана Геннадіївна

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри Підприємництва, гарант ОП Готельно-ресторанна справа


Академія

Освіта: закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»; Класичний приватний університет за спеціальністю «Готельне господарство», «Державна служба», «Освітні, педагогічні науки»; Харківську державну академію дизайну і мистецтв, магістр за спеціальністю «Концептуальний дизайн».

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України» у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03 в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) за спеціальністю «Механізми державного управління»(2010 р.).

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (2015 р.)

Викладає дисципліни: Менеджмент туризму та готельно-ресторанної справи, Технологія готельної справи, Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, Дизайн, Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Є автором конспектів лекцій, має понад 53 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, співавтором навчального посібника «Організація підприємницької діяльності в туризмі» з грифом «Рекомендовано МОН України», 4 колективних монографій.

Керує підготовкою кваліфікаційних бакалаврських робіт.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Міжнародному фестивалі «Литовська феєрія», м. Вільнюс (2017-2018 рр.), Міжнародному фестивалі творчості «Веселка миру», Словаччина (2018 р.), ІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з дизайну (2017 р.).

Пройшла підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з Reikartz», 2021 р.

Міжнародне стажування:

Участь у гранті «Research on Business Development Potential in Imereti Region», Akaki Tsereteli State University, м. Кутаїсі, Грузія, 2019 р.

Distance online educational programme «Modern experience and innovations in thr service sector» 2020.

Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу». The project is a joint initiative of Kharkiv Institute of Trade and Economic KNUTE (Kharkiv Ukraine) and Hotel «Black Sea Star» (Batumi Georgia), 2021.

Міжнародний освітній грант від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Beijing).

Визнання:

Член клубу готельєрів України з 2007 року, «Асоціації Гостинності» України з 2021 року.

Як гарант ОП успішно пройшла акредитацію спеціальності Готельно-ресторанна справа (сертифікат 3095, до 01.07.2027 р.).

Експерт Національного агентства з якості вищої освіти за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм».

Нагороди:

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, наказ департаменту №208 р від 03.05.2018 р.

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, наказ департаменту №134 р від 15.04.2019 р.

Писарькова Валерія Ростиславівна

Писарькова Валерія Ростиславівна

Викладач


ResearcherID: HCH-7416-2022 0000-0002-8058-7854 Профіль науковця

Академія

Освіта: закінчила Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю «Економіка».

Викладає дисципліни: Основи міжкультурних комунікацій (англомовний курс), Міжнародний туризм (англомовний курс), Екологія, Діловий етикет.

Є автором конспектів лекцій, методичних вказівок, має понад 40 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Web of Science та навчальний посібник, є співавтором 9 монографій.

Міжнародне стажування: За грантовою програмою PROM Programme «International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff» у Вроцлавському економічному університеті (Польща), 2022 р.

Підвищення професійного рівня: XX Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», Харків, 2023 р.; «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий, середній та поглиблений рівень. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2023 р.

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-наукова програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Науково-дослідна тема кафедри — "Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств".

Державний реєстраційний номер 0120U002167.

02.2020-02.2025.

Керівник теми: д.е.н., проф. Павлова Валентина Андріївна.


ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

Кафедра з лютого 2015 р. по лютий 2020 р. виконувала науково-дослідну роботу (НДР) за темою «Формування механізмів управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0115U000062) (завершення – лютий 2020 р.).

До виконання було залучено 10 викладачів, 4 докторанти, 7 аспірантів та щорічно до 80 здобувачів вищої освіти.

За п’ять років виконавцями науково-дослідної роботи було опубліковано:
одну кафедральну монографію та 33 підрозділи колективних монографій поза межами університету, у т.ч., у співавторстві з докторантами, аспірантами та студентами;

4 наукові статті у базах Scopus;

16 статей у закордонних періодичних виданнях;

38 статей у фахових виданнях України;

47 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих за кордоном;

106 тез доповідей, опублікованих в Україні.

Результатом інтелектуальної діяльності є два патенти на корисну модель та 45 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

За результатами наукових досліджень захищено дві докторських дисертації (Гармідер Л.Д., 2015 р. та Лохман Н.В, 2019 р.) й 1 кандидатська дисертація (Вакарчук Т.С., 2018 р.)

Протягом періоду виконання теми активізувалася науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. Зокрема, ними опубліковано 543 наукові праці, у т.ч., як співавтори монографій та статей у фахових виданнях України й закордонних періодичних виданнях. 103 здобувачі взяли участь в олімпіадах і конкурсах різного рівня, з них 40 – в II етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, а 14 – стали їх переможцями та нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

Проведено п’ять Міжнародних науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (VI-а (2015 р.) – X-а (2019 р.), учасниками яких, окрім України, були представники Австрії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Республіки Білорусь, Румунії та ін.

В рамках Меморандуму про співпрацю між Університетом імені Альфреда Нобеля і Познанським університетом технологій здійснюється наукова співпраця та виконується міжнародний науковий проєкт «Проблеми зайнятості випускників закладів вищої освіти», до якого долучені також Бранденбурзький університет прикладних наук та Гданська політехніка.

Партнери-заклади вищої світи

– Познанський університет технологій, факультет інженерії менеджменту, інститут логістики (Польща). URL: https://polish.com.ua/ua/universities/poznan_politechnika/

– Бранденбурзький університет прикладних наук, Німеччина. URL: https://world-study.ua/education/germany/universities/brandenburg-university-of-applied-sciences/

– Академія професійної освіти «Меркур» Словаччина. URL: https://akademiamerkur.sk/

– Пряшівський університет в Пряшеві, Словаччина, кафедра туризму та готельного менеджменту. URL: https://www.unipo.sk/vzdelavanie/zah

– Батумський Державний університет імені Шота Руставелі, факультет туризму. URL: https://bsu.edu.ge

Державний університет імені Акакія Церетелі, Кутаїсі, Грузія. URL: https://www.unipage.net/ru/6062/akaki_tsereteli_state_university

– Поліський національний університет, кафедра економіки, підприємництва та туризму. URL: https://polissiauniver.edu.ua/

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського (м. Кривий Ріг), кафедра підприємництва і торгівлі. URL: http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/orhanizatsiina-struktura-universytetu/item/90-kafedra-pidpryiemnytstva-i-torhivli

– Державний торговельно-економічний університет, кафедра товарознавства та митної справи. URL: https://knute.edu.ua/blog/read?n=Department%20of%20merchandise%20and%20expertise%20nonfood&uk

– Київський національний університет будівництва i архітектури, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. URL: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47911

– Львівський торговельно-економічний університет, кафедри: економіки. URL: http://www.lute.lviv.ua/structure/institutes/ief/kaf-ekon/ й підприємництва, торгівлі та логістики. URL: http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kaf-kd/

– Національний університет «Одеська політехніка»; кафедра підприємництва і торгівлі, URL https://opu.ua/kaf-pt

– Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. URL: https://puet.edu.ua/kafedry/pidpryyemnycztva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti/

– Державний біотехнологічний університет, кафедри економіки та бізнесу. URL: https://biotechuniv.edu.ua/fakulteti-instituti/fakultet-ekonomichnih-vidnosin-ta-finansiv/kafedra-ekonomiki-ta-biznes/

– Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра економіки. URL: http://econ.kdu.edu.ua/uk

– Херсонський національний технічний університет, кафедра Менеджменту, маркетингу і туризму. URL: http://kntu.net.ua/

– Національний університет «Запорізька політехніка», факультет міжнародного туризму та економіки. URL: https://zp.edu.ua/

– Запорізький національний університет, Факультет фізичного виховання, здоров’я та туризму. URL: https://www.znu.edu.ua/

– Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради, кафедра менеджменту та туризму. URL: https://khnnra.edu.ua/

Партнери-організації

– Дніпропетровська торгово-промислова палата. URL: https://cci.dp.ua/

– Громадське об’єднання «Служба захисту прав споживачів України». URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/10543/u-misti-pracju-konsultacijnij-punkt-z-pitan-zahistu-prav-spozhivachiv2015

Партнери з бізнесу

– ТОВ «РОСТ», Газімагомєдов Р.Д., генеральний директор (випускник). URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32510731/

– Національна мережа меблевих магазинів «Стіл і Стілець», Коц В.С., директор регіонального відділення (випускник). URL: https://stol-i-stul.com.ua/

– Ресторан «Поплавок», ФОП Проданець М. URL: https://poplavok.dp.ua/

– Бутик-отель «Аксельхоф» URL: https://axelhofhotel.com/

– Готель «Рейкарц» (Оптіма) URL: https://reikartz-dnipropetrovsk-hotel.hotelmix.com.ua/

– ТОВ «ЛГД ХОЛСТ ІНВЕСТ», ТОВ «АГРОПРОДІНВЕСТ», Локоть В.К. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/l/lokot-vadym-kyrylovych/

– ФОП, Ромашко Р.М. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/39918975/

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Бази практик:

 • ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ"
 • Компанія KIDDISVIT
 • PwC Україна
 • Інформаційно-аналітична агенція Metal Expert
 • UKRSIBBANK
 • ТОВ Філіп Морріс Україна
 • ТОВ "Євролайф Україна"
 • ТОВ "Сферапласт"
 • KPMG
 • ТОВ "Еліксір"
 • АТ КБ "ПриватБанк"
 • ТОВ “Стиль Д”

2019-2020

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2018-2019

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2017-2018

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2016

image
image

2023

image
image

2021

image
image
image
image
image
image

2019

image
image
image
image
image
image
image
image

2018

image
image
image
image
image

2017

image
image
image
image
image
image
image

18 квітня 2024

Весняне засідання Освітнього Центру B2B 2024

3 квітня 2024

XV Міжнародна інтернет-конференція

19 січня 2024

Січневе засідання наукового гуртка

24 листопада 2023

Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції

24 листопада 2023

Осіннє засідання Освітнього Центру B2B 2023

24 листопада 2023

Переваги готельно-ресторанної справи

12 листопада 2023

В аудиторії фахівець-практик

26 жовтня 2023

Заняття від практика

25 жовтня 2023

Заняття на виробництві

18 жовтня 2023

Students Nobel Business Hub з Board Дніпро

4 жовтня 2023

Чергове засідання Клубу аспірантів

1 вересня 2023

Перші студентські кроки

10 липня 2023

22 випуск бакалаврів-підприємців

6 липня 2023

Міжнародний проєкт «Східне партнерство»

19 червня 2023

Підсумкова атестація – 2023

9 червня 2023

Весняний лекторіум від практиків: підсумки

1 червня 2023

Засідання клубу аспірантів

30 травня 2023

Свято науки 2023

26 травня 2023

Літня школа 2023

24 травня 2023

Травневе засідання наукового гуртка

28 квітня 2023

Власний бренд випускниці кафедри: обмін досвідом B2B

26 квітня 2023

Від перших бізнес-ідей до великих проєктів

5 квітня 2023

Засідання візуальної секції XIV Міжнародної інтернет-конференції

23 лютого 2023

Засідання Клубу «Підприємницька майстерня»

15 лютого 2023

Лютневе заняття в Школі бізнесу і логістики

23 січня 2023

Захист магістерських робіт 2023

12 січня 2023

Засідання наукового гуртка

5 січня 2023

Новорічне засідання Клубу аспірантів

29 грудня 2022

Успішно пройшли навчання за модулем StepUp

26 грудня 2022

Навчальна практика: Нобелівські студії Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

22 грудня 2022

Осінній лекторіум: зустріч з практиком

12 грудня 2022

Триває співпраця з закордонними партнерами

26 листопада 2022

Участь здобувачів кафедри підприємництва в проєкті JOUKRAINE

21 листопада 2022

Осіннє засідання ОЦ B2B

2 листопада 2022

Засідання клубу аспірантів кафедри підприємництва

31 жовтня 2022

Завершення навчального модуля Smart Mobility

12 вересня 2022

25-й набір кафедри здійснено!

22 серпня 2022

Завершено міжнародний пілотний проєкт

10 серпня 2022

Відгуки студентів і випускників про кафедру підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля

8 серпня 2022

ТОП 5 фактів про кафедру підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля

7 липня 2022

Червневі офлайн зустрічі з потенційними абітурієнтами

6 липня 2022

21-й випуск бакалаврів

18 червня 2022

Підсумкова атестація – 2022

24 травня 2022

Весняний лекторіум продовжується

20 травня 2022

Стартував міжнародний проєкт

19 травня 2022

XIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

13 травня 2022

Сертифікований фахівець провів лекцію для здобувачів вищої освіти

10 травня 2022

Травневе засідання Клубу «Підприємницька майстерня»

6 травня 2022

Весняний лекторіум від фахівця-практика

22 квітня 2022

«Online чаювання» з потенційними абітурієнтами на кафедрі підприємництва

20 квітня 2022

Весняне засідання Освітнього центру B2B

15 березня 2022

Захист прав споживачів – цивілізаційні традиції

16 лютого 2022

Лідер за версією «Викладач очима здобувачів»

15 лютого 2022

Викладач очима здобувачів

14 лютого 2022

Щасливий випуск 2022

25 січня 2022

Січневе засідання клубу «Підприємницька майстерня»

16 грудня 2021

Заняття в Школі бізнесу та логістики

9 грудня 2021

Технологія успіху для старшокласників

6 грудня 2021

Виїзне заняття на «ELIXIR»

6 грудня 2021

Засідання клубу «Підприємницька майстерня»

3 грудня 2021

Осінній лекторіум: питання захисту прав споживачів

1 грудня 2021

Фахівець-практик про e-commerce

30 листопада 2021

Вітаємо новообраного Голову Вченої ради – Валентину Андріївну Павлову!

25 листопада 2021

Засідання Освітнього центру B2B

23 жовтня 2021

Кар'єра у сфері міжнародної логістики!

21 жовтня 2021

День кафедри підприємництва

19 жовтня 2021

Про досвід в підприємницькій діяльності від практика

12 жовтня 2021

Квест першокурсників

7 жовтня 2021

Інтегроване заняття на практиці

4 жовтня 2021

Викладачі розв'язують актуальні проблеми доброчесності в освіті

30 вересня 2021

Воркшоп від фахівця-практика

27 вересня 2021

Стартувала вступна кампанія 2022 кафедри підприємництва

24 вересня 2021

ТОП 3 кращих викладачів кафедри підприємництва

13 вересня 2021

Розпочався цикл заходів осіннього лекторіуму від практиків

9 вересня 2021

Теорію засвоюємо на виробництві

8 вересня 2021

Стратегічні завдання кафедри підприємництва у 2021/2022 н.р.

6 вересня 2021

Наукові здобутки студентів кафедри підприємництва!

3 вересня 2021

Плідне літо 2021

2 вересня 2021

Розпочався 24 навчальний рік

12 липня 2021

Літня школа: результати, враження

8 липня 2021

20-й випуск бакалаврів – у життя!

6 липня 2021

Літня школа – 2021

24 травня 2021

Якість досліджень підтверджуємо

16 червня 2021

Кафедрі 23: еволюційний шлях

19 травня 2021

Від ідей до стартапів та проєктів

28 квітня 2021

Весняне засідання Освітнього центру B2B

27 квітня 2021

Чергова перемога здобувачів вищої освіти кафедри підприємництва

24 квітня 2021

Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з підприємництва

22 квітня 2021

Досвід фахівця-практика цінний для здобувачів вищої освіти

21 квітня 2021

Кафедра вітає переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

7 квітня 2021

Випуск магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

6 квітня 2021

Перемога здобувачів вищої освіти у Всеукраїнському конкурсі

25 березня 2021

Засідання візуальної секції XII Міжнародної інтернет-конференції

23 березня 2021

Встановлення контакту з клієнтом – воркшоп для старшокласників Кам’янського

15 березня 2021

Зустрічі з практиками

11 березня 2021

Фахівці-практики підсилюють практичну складову навчальної програми

23 лютого 2021

День кафедри підприємництва

19 лютого 2021

Воркшоп від практиків

18 лютого 2021

Лютневе заняття в школі бізнесу і логістики

17 лютого 2021

Зустріч зі школярами

28 січня 2021

Пройшов захист кваліфікаційних робіт

22 січня 2021

Заняття в школі бізнесу і логістики

30 грудня 2020

Поділися добротою

28 грудня 2020

Голова студентського парламенту Університету з кафедри підприємництва

20 грудня 2020

Вітаємо стипендіатку Президентського Фонду Л. Кучми «Україна»

17 грудня 2020

Соціальний проєкт «Залишайся вдома»

16 грудня 2020

Заняття з фахівцями-практиками

11 грудня 2020

Вихід у фінал Всеукраїнського конкурсу LoNG команди кафедри підприємництва «Neo Generation»

10 грудня 2020

«Online чаювання» з завідувачем кафедри підприємництва

9 грудня 2020

Підвищення рівня уміння роботи online

8 грудня 2020

Засідання клубу «Підприємницька майстерня»

7 грудня 2020

Практики проводять заняття: захист прав споживачів

30 листопада 2020

Зустріч в освітньому центрі B2B

24 листопада 2020

Практики в аудиторії: діалог з експертом

23 листопада 2020

День кафедри підприємництва

20 листопада 2020

Поведінкова економіка – тренд глобалізації (погляд слухача лекції)

19 листопада 2020

Безпечність продуктів харчування і здоров’я людини – актуальна тема в школі бізнесу і логістики

18 листопада 2020

Різноманіття інтересів кафедри підприємництва

17 листопада 2020

Пізнаємо можливості програм для створення презентацій

16 листопада 2020

Першокурсники знайомляться з особливостями професії

9 листопада 2020

Заняття з міжнародної торгівлі з Мілану

6 листопада 2020

Першокурсники засвоюють академічні стандарти

5 листопада 2020

День кафедри підприємництва

2 листопада 2020

Заняття в Школі бізнесу і логістики у жовтні

31 жовтня 2020

Міжнародний науковий форум: розв'язання економічних проблем

29 жовтня 2020

Інтерналізація: досвід і можливості партнерства

22 жовтня 2020

Як у форс-мажорних ситуаціях зберегти лідерство

20 жовтня 2020

Удосконалюємося. година занурення

19 жовтня 2020

Міжнародні можливості здобувачів університету

15 жовтня 2020

Готуємося до майбутнього!

12 жовтня 2020

Готові до змін

26 вересня 2020

День кафедри підприємництва

9 вересня 2020

Міжнародна співпраця розширює горизонти навчання

2 вересня 2020

Міжнародний проєкт в міжнародній монографії

1 вересня 2020

Готуємося до нових наукових перемог!

31 серпня 2020

Підвищуємо кваліфікацію в онлайн навчанні!

19 червня 2020

На кафедрі підприємництва відбулася атестація бакалаврів

10 червня 2020

Вітаємо з перемогою!

10 червня 2020

Навчатися нового і швидко – сьогоденна вимога!

3 червня 2020

Викладачі кафедри підприємництва постійно навчаються

3 червня 2020

Бізнес-симуляція для здобувачів кафедри підприємництва від викладачів Познанської політехніки

20 травня 2020

Засідання клубу аспірантів

20 травня 2020

Онлайн зустріч з учнями 10-11 класів в навчальному проєкті «Школа бізнесу і логістики» на тему «Сучасні тренди бізнесу»

20 травня 2020

Захист проєктів в рамках курсу "Естетика товарів та дизайн"

7 травня 2020

Освітній Центр "Бізнес для Бізнесу" кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

7 травня 2020

Захист підприємницьких ідей

2 травня 2020

Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво»

29 квітня 2020

Розширюємо знання про онлайн інструменти

27 квітня 2020

Вітаємо з перемогою!

24 квітня 2020

Удосконалюємо онлайн уміння

21 квітня 2020

Збільшуємо обсяг корисної інформації!

21 квітня 2020

Заняття проходять за розкладом!

17 квітня 2020

В нових знаннях – удосконалення

15 квітня 2020

Активізуємо наукову складову PhD

15 квітня 2020

Карантин не завадить

10 квітня 2020

Постійно удосконалюємося!

26 березня 2020

XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

27 лютого 2020

"Тиждень кар'єри" для студентiв спецiальностi "Підприємництво, торгівля та біржова дiяльнiсть"

25 лютого 2020

Інформаційний семінар кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

31 січня 2020

Вітаємо магістрів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність з випуском!

17 лютого 2020

Воркшоп від практика

17 січня 2020

Заняття в школі бізнесу і логістики

15 січня 2020

Участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в розробці стандартів вищої освіти України

27 грудня 2019

Підсумки діяльності кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2019 році

27 грудня 2019

Заняття в Школі бізнесу і логістики

26 грудня 2019

Інформаційні семінари з основ споживчих знань продовжуються

21 грудня 2019

День кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

11 грудня 2019

Підсумкове заняття з товарознавства у студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

10 грудня 2019

Засідання клубу "Підприємницька майстерня"

5 грудня 2019

IV обласний турнір з основ підприємництва «PRO БІЗНЕС»

20 листопада 2019

Чергове заняття у «Школі бізнесу і логістики»

24 жовтня 2019

Зустріч викладачів кафедри зі школярами Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №27»

22 жовтня 2019

Інформаційний семінар з основ споживчих знань

2022-2023 н.р.

Протокол (12 червня 2023 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (27 лютого 2023 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (24 жовтня 2022 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

2021-2022 н.р.

Протокол (13 червня 2022 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (21 лютого 2022 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (18 жовтня 2021 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

2020-2021 н.р.

Протокол (7 червня 2021 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (24 лютого 2021 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

Протокол (19 жовтня 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва

2019-2020 н.р.

Протокол (1 червня 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол (26 лютого 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол (22 жовтня 2019 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

2018-2019 н.р.

Протокол (25 лютого 2019 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол (19 листопада 2018 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

2016-2017 н.р.

Протокол (18 січня 2016 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Стратегічні завдання кафедри щодо впровадження інновацій в освітній процес у 2021-2022 н.р.

Про відповідність освітніх програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» критеріям оцінювання якості. самоаналіз, грудень 2020 р.

27 квітня 2020 р. кафедра звітувала про відповідність освітніх програм "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" бакалаврського, магістерського та PhD рівнів , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти критеріям оцінювання якості відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм

Освітні програми кафедри. Самоаналіз

Освітні програми. Презентація

3 квітня 2024

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

5 квітня 2023

XIV міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

19 травня 2022

XIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

7 квітня 2022

XIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

25 березня 2021

XII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Збірник тез доповідей XII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Шановні випускники!

Кафедра підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля з метою покращення освітнього процесу та подальшого розвитку сфери підприємництва, торгівлі та біржових структур запрошує Вас взяти участь в анонімному опитуванні, результати якого будуть оприлюднені на сторінці кафедри сайту Університету або за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1gAZRMAW-b1FfwkUMnsEYYDQNeHP0zpF3Ggm_2UnyrF8/viewform.
(Дякуємо за відповідь!)


Результати опитування випускників щодо відповідності і достатності отриманих знань їх очікуванням за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Результати опитування роботодавців щодо організації та якості надання освітніх послуг за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо підготовки за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кузьменко Оксана Василівна

Куратор ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», к.е.н., доцент

 • +38 (099) 269-75-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захарова Світлана Геннадіївна

Куратор ОП «Готельно-ресторанна справа», к.н.держ.упр., доцент

 • +38 (097) 496-42-14
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52