Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Департамент дидактики

Департамент дидактики є структурним підрозділом Університету, що відповідає за загально університетський стандарт діяльності щодо забезпечення якості освіти відповідно до світових стандартів, бере участь в організації освітньої діяльності в університеті відповідно до чинного законодавства, здійснює моніторинг якості освітньої діяльності, бере участь в організації підвищення кваліфікації викладачів та оперативному регулюванні освітнім процесом з метою підвищення його якості.

 1. Мета та завдання

1.1. Основною метою діяльності департаменту дидактики є забезпечення досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітнього процесу беззаперечних конкурентних переваг, що досягається за рахунок сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства, моніторингу якості освітньої діяльності, аналізу відповідності засвоєння знань, умінь і навичок здобувачів змісту освіти, планування навчально-методичної роботи, сприяння підвищенню педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, розробки дидактичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу навчання та викладання, впровадження нових сучасних технологій навчання та викладання.

1.2. Основними завданнями департаменту дидактики є:

 • стандартизація дидактико-методичного забезпечення якості освітнього процесу;
 • організація дидактико-методичного забезпечення якості освітнього процесу;
 • організація оцінювання освітньої діяльності та якості освіти з метою розвитку (евалюація).
 1. Функції департаменту дидактики

2.1. Функції стандартизації дидактико-методичного забезпечення якості освітнього процесу

 • Підготовка методичних рекомендацій щодо змісту та структури освітніх програм.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо стандартів навчально-методичного забезпечення провадження освітньої діяльності. Аналіз відповідності складових навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності встановленим стандартам.
 • Аналіз та розповсюдження світового досвіду щодо стандартів освітніх програм, методів навчання/викладання та методів організації самостійної роботи здобувачів.

2.2. Функції організації дидактико-методичного забезпечення якості освітнього процесу

 • Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензійних умов.
 • Допомога кафедрам у дидактико-методичному забезпеченні освітнього процесу.
 • Координація навчально-педагогічної діяльності кафедр в університеті.
 • Узагальнення робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу та розкладу навчальних занять, формування розподілу компонентів освітніх програм, викладання яких забезпечується відповідними кафедрами.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр університету.
 • Узагальнення розкладів роботи екзаменаційних комісій, формування наказів: про склад екзаменаційних комісій, про затвердження тем кваліфікаційних робіт, про закріплення керівників кваліфікаційних робіт. Перевірка оформлення протоколів екзаменаційних комісій про присудження ступеня вищої освіти.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників: завчасно інформує працівників, інші структурні підрозділи про заклади-виконавці та програми підвищення кваліфікації, стажування тощо, розміщує відповідну інформацію у соціальних мережах; веде облік працівників, що проходять підвищення кваліфікації; складає щорічні плани підвищення кваліфікації; здійснює інші організаційні заходи щодо навчання працівників.
 • Моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 • Підготовка документації з планового розподілу здобувачів за потоками та групами на основі поточного контингенту та пропозицій від кафедр стосовно плану прийому здобувачів на наступний рік.
 • Забезпечення перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів на наявність запозичень.
 • Організація процедури вільного вибору здобувачами дисциплін для формування індивідуального навчального плану.
 • Підготовка проектів наказів щодо організації та реалізації освітнього процесу.
 • Підготовка матеріалів для розгляду на ректоратах, засіданнях Вченої ради, що пов’язані з організацією та реалізацією освітнього процесу.
 • Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів.
 • Координація та моніторинг роботи on-line класів дисциплін на основі онлайн платформ і сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку.

2.3. Функції організації оцінювання освітньої діяльності та якості освіти з метою розвитку (евалюація)

 • Аналіз та узагальнення стану організації та якості освітнього процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій в Україні та світі.
 • Перевірка оформлення освітніх програм згідно з вимогами, встановленими в Університеті.
 • Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти в університеті, впровадження в освітній процес сучасних технологій.
 • Контроль за організацією та реалізцією кафедрами освітнього процесу.
 • Моніторинг рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників університету з метою виявлення необхідності його підвищення згідно з діючим законодавством та вимогами європейського простору вищої освіти.
 • Організація моніторингу якості освітньої діяльності, підготовка пропозицій щодо вдосконалення моніторингу, рекомендацій за результатами досліджень, що спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

22 травня 2024

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2023/2024 н.р.

21 березня 2024

Засідання студентського об’єднання з якості вищої освіти

13 березня 2024

Вебінар «Процеси європейської інтеграції та регіоналізації: еволюція та сучасність»

7 березня 2024

Воркшоп щодо підготовки до складання міжнародного екзамену з англійської мови IELTS

31 січня 2024

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2023/2024 н.р.

15 січня 2024

Воркшоп «Інструменти онлайн навчання» для науково-педагогічних працівників

17 жовтня 2023

Засідання студентського об’єднання з якості вищої освіти «Індивідуальна освітня траєкторія та індивідуальний графік навчання»

16 жовтня 2023

Семінар «Використання засобів штучного інтелекту (ChatGPT, Bard, LLAMA...) в освітньому процесі та науковій діяльності»

10 жовтня 2023

Воркшоп «Статус кандидата на вступ до ЄС: кейс України» для науково-педагогічних працівників

31 травня 2023

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2022/2023 н.р.

18 квітня 2023

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2022/2023 н.р.

23 лютого 2023

Семінар-тренінг «Розширення можливості цифрових технологій Google services»

23 січня 2023

Семінар-тренінг «Формулювання результатів навчання за освітньою програмою та освітніми компонентами»

27 жовтня 2022

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти «Неформальна освіта – нові можливості чи нові проблеми?»

21 жовтня 2022

Зустріч зі здобувачами першого курсу освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

19 жовтня 2022

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2021/2022 н.р.

25 лютого 2022

Лекція «Методи психологічної самодопомоги»

18 лютого 2022

Тренінг з професійного розвитку викладачів Університету імені Альфреда Нобеля

17 лютого 2022

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2021/2022 н.р.

9 лютого 2022

Воркшоп з професійного розвитку викладачів «Досконалість у викладанні та навчанні»

16 грудня 2021

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти

11 листопада 2021

Тренінг “Інтерпретація даних для якісних змін”

29 жовтня 2021

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти

21 жовтня 2021

Лекція-дискусія “Що робити з замовними роботами?”

11 жовтня 2021

Вебінар для НПП Університету “Розвиток навичок викладачів в умовах онлайн та змішаного навчання”

17 вересня 2021

Вебінар “Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів”

9 вересня 2021

Вебінар “Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень”

18 лютого 2021

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти "Можливості та перспективи міждисциплінарного навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля"

17 грудня 2020

Засідання Студентського об’єднання вищої освіти на тему «Підтримка принципів академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля»

29 жовтня 2020

Засідання Студентського об’єднання з якості освіти Університету імені Альфреда Нобеля «Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті»

15 травня 2020

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти «Особливості та перспективи навчання on-line»

21 лютого 2020

Засідання Студентського об’єднання з якості освіти на тему «Силабус навчальної дисципліни як путівник для здобувача»

24 жовтня 2019

Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти»

11 грудня 2018

«Дуальна освіта за кордоном та в Україні: проблеми й перспективи»

26 вересня 2018

Перше засідання студентського об’єднання з якості освіти у новому навчальному році

23 березня 2018

Секрети ефективної візуалізації: удосконалюємо професійні навички викладачів

19 лютого 2018

Академічна доброчесність в Університеті імені Альфреда Нобеля: запобігання плагіату


Майстер-клас "Підготовка здобувачів до презентації результатів наукових досліджень"

04.03.2020 відбувся майстер-клас канд. політ. наук, доцента кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Ключника Р.М. на тему "Підготовка здобувачів до презентації результатів наукових досліджень". Викладач наочно продемонстрував знання техніки та методології моніторингу медіа у процесі підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Політологія», до презентації наукових досліджень. Завдяки цікавій подачі матеріалу, активній участі у дискусії та професійній презентації здобувачами власних аналітичних доробок, мету заняття було досягнуто.

Департамент дидактики вдячний канд. політ. наук, доценту Ключнику Р.М. за професіоналізм, а здобувачам гр. ПЛT-18 за активну участь. Далі буде…


Воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності»

03.03.2020 відбувся воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності», який, в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету, провели М'ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля та Павленко Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

За допомогою практичного використання онлайн курсу VERIFIED з медіаграмотності, учасники заходу були ознайомлені з можливістю оцінити сучасні інформаційні потоки та набути навички для розпізнавання дезінформації та пропаганди. Науково-педагогічні працівники Університету взяли активну участь у всіх запропонованих видах робіт, ділилися думками, обговорювали інформацію та в активному режимі випробовували переваги використання онлайн курсу VERIFIED.

Департамент дидактики вдячний ініціаторам заходу, М'ясоїд Галині Іванівні та Павленко Людмилі Володимирівні, за цікаву подачу матеріалу та професіоналізм, а також всім учасникам заходу за активну участь!

Онищенко Маріанна Юріївна

Начальник, старший викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу

 • (056) 778-03-81
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тімофєєнко Людмила Петрівна

Заступник начальника Департаменту дидактики

 • (0562) 31-24-69
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Костенко Ганна Володимирівна

Адміністратор освітнього процесу

 • +38 (0562) 31-24-69
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Камишова Ганна Олександрівна

Фахівець Департаменту дидактики

 • (0562) 31-24-69
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52