Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта»)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта»)

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: денна/заочна

Термін навчання: 4 роки 

На основі ОКР: "Спеціаліст/Магістр"

Академічна кваліфікація: Доктор філософії

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Офіційна назва освітньої програми: Професійна освіта (Vocational Education)

Освітньо-наукова програма

Рецензії

Рецензія А.Ф. Булата, голови Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України, академіка НАН України

Рецензія О.О. Павленко, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів

Рецензія-відгук Т.Б. Поясок, доктора педагогічних наук, професора, декана факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Рецензія-відгук B.B. Прошкіна, доктора педагогічних наук, професора кафедри комп'ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензія-відгук О.О. Резван, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Рецензія-відгук В.В. Стешенко, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Рецензія Л.І. Зеленської, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри географії, історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Анонси захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії

Волкова Наталія Павлівна

 -

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Наукометрика

Scopus Академія 0000-0003-1258-7251

ID: 0011683  / НАН Репозитарій

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньої програми 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Професійна освіта»)

 • +38 (0562) 31-24-78
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Правила прийому

Правила прийому до аспірантури ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" у 2024 році

Документи для вступу в аспірантуру

 • заяви
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та копії статей або тез науково-практичних конференцій;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Термін навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 4 роки.

Форма навчання – очна (денна, вечірня) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загально європейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому до Університету імені Альфреда Нобеля особам, яків ступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступний іспит може проводитися у вигляді співбесіди з обраної спеціальності або іншої форми (за рішенням провідної кафедри).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається за 100- бальною шкалою.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету імені Альфреда Нобеля протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Програми, розклад вступних іспитів

Програма фахового вступного екзамену зі спеціальності

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», які вступають на навчання за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта»

Програма додаткового вступного екзамену зі спеціальності

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», які вступають на навчання за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта»

Програма вступного екзамену з іноземної мови (англійська, німецька, французька) на здобуття ступеня доктора філософії

Розклад проведення вступних іспитів

Розклад вступних іспитів

Накази про зарахування

Про зарахування до аспірантури

Освітній процес

Навчальний план та графік освітнього процесу (осінній семестр)

Навчальний план та графік освітнього процесу (весняний семестр)

Індивідуальний навчальний план аспіранта (осінній семестр)

Індивідуальний навчальний план аспіранта (весняний семестр)

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Витяги про затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Звіт про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 2019

Звіт про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 2018

Звіт про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 2016

Розклад занять на весняний семестр 2020-2021 н.р.

Графіки консультацій

Витяги з протоколів засідання кафедри

Витяги з протоколів засідання кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи про результати практики в педагогічній майстерні

Витяг з протоколу №8 засідання кафедри від 19.12.17

Витяг з протоколу №19 засідання кафедри від 20.06.18

Витяг з протоколу №14 засідання кафедри від 16.06.20

Витяг з протоколу №4 засідання кафедри від 24.11.20 р.

Витяги з протоколів засідання кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи про результати науково-викладацької практики

Витяг з протоколу №20 засідання кафедри від 28.06.18

Витяг з протоколу №22 засідання кафедри від 28.06.19

Витяг з протоколу №8 засідання кафедри від 27.12.19

Витяг з протоколу №1 засідання кафедри від 28.08.20

Наказ № 85-а від 13 жовтня 2020 р. Про організацію освітнього процесу за освітньо-науковими програмами здобувачів наукового ступеня доктора філософії у 2020/2021 н.р. з 15.10.2020

Наказ № 94-а від 10 грудня 2020 р. Про організацію навчального процесу за освітньо-науковими програмами здобувачів наукового ступеня доктора філософії у січні 2021 року

Якість

Групи зі змісту та якості освіти

Протоколи груп зі змісту та якості освіти

Протокол № 1 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (25_12_2016)

Протокол № 2 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_05_2017)

Протокол № 3 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (25_12_2017)

Протокол № 4 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_03_2018)

Протокол № 5 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_12_2018)

Протокол № 6 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_06_2019)

Протокол № 7 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (16_12_2019)

Протокол № 8 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (16_02_2020)

Протокол № 9 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (10_11_2020)

Протокол № 10 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (19_04_2021)

Протокол № 11 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (12_10_2021)

Протокол № 12 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (14_04_2022)

Протокол № 13 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (17_11_2022)

Результати моніторингу

Узагальнені результати анкетування аспірантів 2016-17 2017-18 н.р.

Узагальнені матеріали анкетування аспірантів 2018-19 н.р.

Узагальнені результати анкетування аспірантів 2019-20 н.р.

Узагальнені результати анкетування аспірантів 2020-21 н.р.

Узагальнені результати анкетування «Викладач очима аспірантів» (2017)

Узагальнені результати анкетування «Викладач очима аспірантів» (2018)

Узагальнені результати анкетування «Викладач очима аспірантів» (2019)

Узагальнені результати анкетування «Викладач очима аспірантів» (2020)

Результати моніторингу якості організації вибору навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта у 2017-2018 н.р.

Результати моніторингу якості організації вибору навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта у 2019-2020 н.р.

Результати опитування роботодавців щодо організації та якості надання освітніх послуг за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта» у 2020 р.

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами ступеня доктора філософії (травень 2019)

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами ступеня доктора філософії (грудень 2019)

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами ступеня доктора філософії (грудень 2020)

Ставлення здобувачів ступеня доктора філософії до організації онлайн навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля

Робочі програми та силлабуси

Вибіркові освітні компоненти

Робочі програми

Інноваційні педагогічні системи_

Основи андрагогіки

Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти

Підготовка апробація та презентація результатів дисертаційного дослідження

Практикум з управління проектами в сфері освіти

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Самоменеджмент та саморозвиток викладача ЗВО

Технологія педагогічного наукового дослідження

Фандрайзинг в освітній діяльності

Силабуси

Інноваційні педагогічні системи

Основи андрагогіки

Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти

Підготовка апробація та презентація результатів дисертаційного дослідження

Практикум з управління проектами в сфері освіти

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Самоменеджмент та саморозвиток викладача ЗВО

Технологія педагогічного наукового дослідження

Фандрайзинг в освітній діяльності

Неформальна освіта

Положення про Організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Ресурси

Онлайн платформа Alison

https://alison.com/certificate-courses

Онлайн платформа Coursera

https://www.coursera.org/

Онлайн курси Futurelearn

https://www.futurelearn.com/

Онлайн курси Britishcouncil

https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/free-online-courses

Онлайн курси Гарвардського університету

https://online-learning.harvard.edu/

Онлайн курси Оксфордського університету

https://www.oxfordhomestudy.com/free-online-courses-with-certificates

Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus 

https://prometheus.org.ua/about-us/

Он-лайн курси (Massive open online course - МООС)

Здобутки викладачів ОНП "Професійна освіта" за 2020 р.

Проміжна та підсумкова атестація аспірантів

Накази

Наукові керівники

Теми дисертацій аспірантів та наукове середовище ЗВО

Наталія Волкова - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Наталія Волкова

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Ольга Лебідь - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>доцент

Ольга Лебідь

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
доцент

Станіслав Сапожников - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Станіслав Сапожников

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Світлана Кожушко - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Світлана Кожушко

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Олена Лаврентьєва - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>доцент

Олена Лаврентьєва

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
доцент

Оксана Резван - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Оксана Резван

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Володимир Прошкін - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>доцент

Володимир Прошкін

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
доцент

Світлана Амеліна - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Світлана Амеліна

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Олена Павленко - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Олена Павленко

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Галина Локарєва - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Галина Локарєва

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Мар’яна Марусинець - Доктор педагогічних наук, <br>13.00.04 - теорія та методика <br>професійної освіти, <br>професор

Мар’яна Марусинець

Доктор педагогічних наук,
13.00.04 - теорія та методика
професійної освіти,
професор

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Напрями досліджень наукового керівника Волкової Н.П. та аспірантів

Наукометрика

Scopus Академія 0000-0003-1258-7251

ID: 0011683  / НАН Репозитарій

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Лебідь Ольга Валеріївна

Лебідь Ольга Валеріївна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, доцент


Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Напрями досліджень наукового керівника Лебідь О.В. та аспірантів

Наукометрика

Scopus Академія 0000-0001-6861-105X

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

ID: 0054027  Репозитарій

Біографія

Народилася 2 листопада 1985 року в Бердянську (Запорізька область)

2007 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів та англійської мови в початкових класах, організатора початкового навчання

2008 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу

2008 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

старший викладач, а потім доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2018 р.

захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2019 р. по теперішній час

заступник завідувача кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Кадровий менеджмент
 • Конфліктологія
 • Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі
 • Новітні технології в освіті та управлінні
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Психологія управління і організаційна психологія
 • Соціальні служби та системи соціального захисту населення
 • Соціологія і психологія управління закладом освіти
 • Стратегічний менеджмент в сфері освіти
 • Управління конфліктами в сфері освіти
 • Управління проектами в соціальній сфері
 • Фандрайзинг в освітній діяльності

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 4 монографії (дві у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальні посібники, 35 статей у наукових фахових виданнях, з яких 12 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Лебідь О.В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навч. посіб. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. 263 с.
 2. Немченко С.Г., Голік О.Б., Кривильова О.А., Лебідь О.В. Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с.
 3. Лебідь О.В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 226 с.
 4. Демченко С.Г., Голік О.Б., Лебідь О.В. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.
 5. Лебідь О.В. Управління початковою школою : навч. посіб. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. 312 с.
 6. Лебідь О.В. Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект. Дніпро : Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2017. 416 с.
 7. Лебідь О.В. Ділова гра “Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу” як елемент тренінгу з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Інженерні та освітні технології : щокварт. наук.-практ. журн. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 55–60. (Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services).
 8. Лебідь О.В. Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 20. С. 144–148. (Index Copernicus)
 9. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 10. Lebid, Lesik А. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. pp. 500–517.
 11. ЛебідьО.В. Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 1 (15). С. 259–266. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 12. Лебідь О.В. Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 252–26(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (з 2018 р. – по цей час).
 2. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (з 2017 р. – по цей час).
 3. Член Асоціації політичних психологів України (2019 р. – по цей час).

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Напрями досліджень наукового керівника Сапожникова С.В. та аспірантів

Академія ID: 0008711  Біографія

Репозитарій

Біографія

Народився у 1970 році у м. Дніпропетровськ

1993 р.

учитель фізики середньої школи № 140 м. Дніпропетровська

1994 р.

закінчив Український державний хіміко-технологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, здобувши кваліфікацію інженера-механіка

1994 р.

викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму

2005 р.

викладач кафедри педагогіки та психології

2006 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему “Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю” за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання

2006 р.

завідувач кафедри педагогічної психології ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”

2007 р.

закінчив Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління” за спеціальністю „Управління навчальним закладом” та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу та його підрозділів

2008 р.

доцент кафедри педагогіки РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

2011 р.

отримав атестат доцента кафедри педагогіки

2011 р.

ректор ВНЗ “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”

2013 р.

закінчив РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) за спеціальністю “Початкова освіта”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора початкового навчання

2014 р.

захистив докторську дисертацію на тему “Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2014 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2016 р.

отримав атестат професора кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Педагогіка та педагогічна психологія
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Деонтологія соціального працівника
 • Сучасна філософія та методологія науки

Наукова діяльність

Є автором понад 120 публікацій, з яких: 1 монографія, навчальний посібник “Педагогіка вищої школи України та Болонський процес” з грифом МОН України, навчальні посібники “Педагогіка: методичні рекомендації до семінарських занять, виконання самостійної та курсової роботи” та “Дипломна робота магістра: організація та методика проведення науково-психологічного дослідження” (у співавторстві), 76 статей у наукових фахових виданнях. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Основні наукові праці:

 1. Сапожников С.В. Сучасна система вищої освіти Грецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2012. №22 (257). С. 197–203.
 2. Сапожников С.В. Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону: історія і сучасність: монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2013. 480 с.
 3. Сапожников С.В. Історичний аналіз становлення системи вищої освіти у Республіці Грузія. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. С.62–68.
 4. Сапожников С.В Особливості сучасної грецької системи підготовки педагогічних кадрів. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 246. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 146–150.
 5. СапожниковС.В Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та країнах Чорноморського регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. : Проблеми педагогіки середньої і вищої школи. 2013. № Т. 26 (65). С. 69–99.
 6. Sapozhnykov S. Scientific and methodologicalapproaches in organization of theeducationprocessinuniversities and colleges of the countries-members of the Black Sea Region. BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Tbilisi, Georgia, Januari 2014, Volume 08, ISSUE 08, pр. 15–20.
 7. СапожниковС.В Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів. Молодь і ринок. № 3 (122). березень 2015, С. 42–46.
 8. СапожниковС.В Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 269. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 12–15.
 9. СапожниковС.В. Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С.358–367.
 10. СапожниковС.В. Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія“. Педагогічні науки. № 2 (16). 2018. С. 34–39. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 11. Sapozhnykov Professional training of pedagogical staff in the Black sea region: trends of development. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Еdit I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Pubishing, 2018. P. 100–112.
 12. Сапожников С.В. Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (18). С. 118–123. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ Університет імені Альфреда Нобеля” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 Теорія і методика професійної освіти
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д112.01 при Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” та 13.00.05 “Соціальна педагогіка”.
 3. Член редакційної колегії Віснику Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія”.
 4. Головний редактор наукового журналу Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Збірник наукових праць (Засновники: ПУ “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” та Мелітопольській державний педагогічний університет).

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

Напрями досліджень наукового керівника Кожушко С.П. та аспірантів

Академія Репозитарій

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина).

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, доцент


Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Напрями досліджень наукового керівника Лаврентьєвої О.О. та аспірантів

Резван Оксана Олексіївна

Резван Оксана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Напрями досліджень наукового керівника Резван О.О. та аспірантів

Прошкін Володимир Вадимович

Прошкін Володимир Вадимович

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, доцент


Професор кафедри комп'ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Напрями досліджень наукового керівника Прошкіна В.В. та аспірантів

Павленко Олена Олександрівна

Павленко Олена Олександрівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.

Напрями досліджень наукового керівника Павленко О.О. та аспірантів

Локарєва Галина Василівна

Локарєва Галина Василівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Професор кафедри педагогіки і психології Запорізького національного університету.

Напрями досліджень наукового керівника Локарєвої Г.В. та аспірантів

Марусинець Мар’яна Михайлівна

Марусинець Мар’яна Михайлівна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Амеліна Світлана Миколаївна

Амеліна Світлана Миколаївна

Доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор


Завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Напрями досліджень наукового керівника Амеліної С.М. та аспірантів

Соціально-психологічна служба

Положення про соціально-психологічну службу ПП-551-076

Заходи щодо соціально-психологічної підтримки і допомоги населенню під час російсько-української війни

Професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти»

Візит до Дніпропетровського обласного відділення людей з інвалідністю "Творчість"

Зустріч з міжнародними експертами по роботі з травмою – Олександром Дімітревічем і Alexander Gershanoff

Лекція Світлани Мігульової, фахівчині у темі аутизму і АВА-терапії

Семінар для аспірантів та викладачів ЗВО

Практичний майстер-клас «Арт-терапія в роботі з питаннями самооцінки, самоцінності та впевненості в собі»

20 листопада 2020 р. практичний психолог, МАК-коуч, арт-терапевт, мотиваційний тренер, керівник "Психологічних студій" ЦДЮТ (м. Бердянськ), член Південно-східної української асоціації практичних психологів та арт-терапевтів Тетяна Кулікова провела практичний майстер-клас «Арт-терапія в роботі з питаннями самооцінки, самоцінності та впевненості в собі» для студентів спеціальності 053 «Психологія» та аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»


Майстер-клас з психологічної травми від Злати Зимовець

4 листопада 2020 р. психолог, психотерапевт, бодінаміст-практик, тілесно-орієнтований арт-терапевт, психодраматист, сертифікований фахівець по роботі з шокової травмою, фахівець з вирішення конфліктів, фахівець по роботі з парами, сексолог-консультант Злата Зимовець провела майстер-клас з психологічної травми для студентів спеціальності 053 «Психологія» та аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Учасники майстер-класу ознайомились з найновішими методиками роботи з психологічною травмою і комплексом вправ, які спрямовані на надання допомоги самим собі, своїм близьким або клієнтам.


24.04.2020 проведено семінар для аспірантів та викладачів ЗВО.

Інеса Гаркуша - Керівник служби

Інеса Гаркуша

Керівник служби

Олена Карапетрова - Член служби

Олена Карапетрова

Член служби

Тетяна Єрмолаєва - Член служби

Тетяна Єрмолаєва

Член служби

Вікторія Бикова - Член служби

Вікторія Бикова

Член служби

Ганна Вошколуп - Член служби

Ганна Вошколуп

Член служби

Діана Коваль - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Діана Коваль

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Ірина Феднова - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Ірина Феднова

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Валентина Блохіна - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Валентина Блохіна

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Гаркуша Інеса Вікторівна

Гаркуша Інеса Вікторівна

Кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій”), керівник соціально-психологічної служби


Наукометрика

Профіль науковця Академія 0000-0002-2164-7968

ID: 0070026  Репозитарій

Біографія

1996 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Практична психологія”, було присвоєно кваліфікацію: “психолог-практик-викладач”.

2002 р.

закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю “Педагогіка та психологія”

2002 – 2007 рр.

викладач-психолог кафедри організації управління ЗМІ та реклами факультету ФСЗМК; за сумісництвом ‒ кафедра педагогіки та психології факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2007 р.

закінчила ГУ “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, спеціальність “Педагогіка вищої школи”, кваліфікація “магістр з педагогіки вищої школи”

2007 – 2016 рр.

старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління, факультет психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2014 р.

отримала свідоцтво Міжнародного інституту соціального та психологічного здоров’я з організації психологічного консультування за програмою “Практика надання психологічної допомоги”

2015 р.

захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки” (27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій: “Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій”), присвоєно ступень, кандидат наук із соціальних комунікацій (доктора філософії зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій)

2016 р.

доцент кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2019 р.

отримала диплом доцента кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психологія переговорного процесу
 • Психологія переговорів у кризових ситуаціях
 • Риторика (неориторика)
 • Психологія масових комунікацій
 • Комунікативна компетентність фахівця
 • Методика викладання судово-психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Основи сімейного консультування
 • Практична психологія у соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 3 навчальних посібника, 3 підручники («Риторична культура мовлення менеджерів», «Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога» та «Вступ до спеціальності «Дефектологія»» (у співавторстві); методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес», 1 колективна монографія, 30 статей у наукових фахових виданнях, з яких 9 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Принципи та підходи формування риторичної культури майбутніх фахівців-психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип.36, Том 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпановскі психолого-педагогічні читання» (у рамках VI Міжнародного фестивалю «Світ Психології»). К. : Гнозис, 2016 р. С. 115–124.
 2. Гаркуша І.В., Кравець р.Е. До формування культури мовлення особистості психолога-практика. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13). С. 170–175.
 3. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 2 (14). С. 148–155.
 4. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 5. Гаркуша І.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес» : метод. реком. Д. : РВВ ДНУ, 2007. 24 с.
 6. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення менеджерів : навч. посіб. Д. : РВВ ДНУ, 2008. 88 с.
 7. Волкова Н.П., Гаркуша І.В. Вступ до спеціальності «Дефектологія». Д. : Видавництво «ЧП Федорченко», 2009. 36 с.
 8. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога : навч. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 144 с.

Науково-громадська діяльність

 1. Надання соціальної та психологічної допомоги пораненим бійцям в зоні АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Криму. Є постійним практикуючим психологом лав ЗСУ.
 2. Член Асоціації політичних психологів України.

Міжнародне стажування

 1. Certificate of Completion in the joined project of Maple Hope Foundation (Vancouver, Canada) and International Association for Support of Ukraine (Kyiv, Ukraine) I`ve Returned. Training Seminar of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Complex PTSD, Co-morbid Problems, and Principles of Trauma Treatment (80+hours).
 2. Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakow, Wroclaw University of Science and Technology (Poland). International Internship in the Methodological and Pedagogical Program, Certificate of Attendance for International Academic Mobility Program and Professional Development of Teaching Staff and Researchers, м. Краків, Польща.
 3. The Independent Experts’ Society Non‒governmental organization, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine «Freedom as an attribute of the personality existence» (24 hours).

Карапетрова Олена Володимирівна

Карапетрова Олена Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент, член соціально-психологічної служби


Наукометрика

Академія 0000-0002-9751-6788 Профіль науковця
ID: 0038060

Біографія

Народилася 26 січня 1971 року в Бердянську (Запорізька область)

2003 р.

Закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобувши кваліфікацію вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти

2007 р.

Закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальність 19.00.07 Вікова та педагогічна психологія

2008 р.

Асистент, а потім старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності» 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

2014 р.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Соціальна психологія
 • Психологія здоров’я
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Соціальна робота в сфері освіти
 • Загальна психологія
 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 50 публікацій, з яких: 2 монографії (одна у співавторстві), 6 навчальних посібників (2 у співавторстві) 17 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття у міжнародному виданні.

Основні наукові праці:

 1. Карапетрова О.В. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості : монографія. Бердянськ. Видавець Ткачук О.В., 2011. 212 с.
 2. Карапетрова О.В. Адаптація молодших школярів у колективах художньої самодіяльності. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. С. 242–256.
 3. Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посіб. Бердянськ : БДПУ, 2013. 168 с.
 4. Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2014. 216 с.
 5. Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми. Бердянськ : БДПУ, 2015. 176 с.
 6. Карапетрова О.В. Формування духовних цінностей в сім’ї. Актуальні проблеми психології : збірник наук. пр. Інститут психології імені Г.С. Костюка. Харків : КЦ ФОП ІвановаМ.А.,2015. Том IV. Психологія дошкільника. Випуск 11. С. 78–89.
 7. Кашкарьова Л.Р., Малихіна Т.П., Карапетрова О.В., Колпакчи О.С. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навч.посіб. для студ. денної та заочної форм навч. спеціальності 053 Психологія. Бердянськ : БДПУ, 2016. 280 с.
 8. Карапетрова О.В. Теоретичні аспекти комунікативної толерантності як чинника позитивного психологічного клімату в колективі. Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наук. роб.Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. С. 43–47.
 9. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.О.В. Горецької. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. С. 181–192, 203–
 10. Карапетрова О.В. Соціальна психологія : навч.посіб. Бердянськ : БДПУ, 2019 199 с.
 11. Karapetrova O.V.Thecharacterologicpeculiarities as a factor of forming of educational activity’ individual style. Virtus : ScientificJournal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. October № 37. 2019. рр. 47–

Науково-громадська діяльність

 1. Громадська організація «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів».

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Старший викладач, член соціально-психологічної служби


Профіль науковця

Базову психологічну освіту отримала в Дніпровському національному університеті (1996). Великий досвід викладання в академії суддів України, досвід проведення соціально-психологічних тренінгів, має сертифікат експерта навчальних тренінгів.

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, організаційна психологія, методичні та методологічні аспекти навчальних тренінгів.

Викладає дисципліни: Психодіагностика, Практична психологія: психологія особистості в конфліктних ситуаціях, Практична психологія: теорія і практика соціально-психологічного тренінгу, Юридична психологія, Вступ до спеціальності, Психодіагностика, Психологічний спецпрактикум, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології: судово-психологічна експертиза, Психологія травмуючих ситуацій, Сімейна психологія.

Бикова Вікторія Олександрівна

Бикова Вікторія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, член соціально-психологічної служби


Наукометрика

Академія ID: 0060677  Репозитарій

Біографія

Народилася в 1961 році в Павлограді (Дніпропетровська область)

1982 р.

закінчила Харківський державний педагогічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів

2004 р.

закінчила Київський державний педагогічний університет за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію психолога, викладача психології

2008 р.

викладач кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2013 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління процесом формування конкурентоздатністю майбутнього фахівця в умовах диверсифікації освіти” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

доцент кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2015 р.

отримала диплом доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Теоретичні та методологічні проблеми психології
 • Психологія сім’ї
 • Основи психологічного консультування
 • Психологія особистості

Наукова діяльність

Є автором понад 30 публікацій, з яких: 1 монографія (у співавторстві), навчально-методичні посібники, 30 статей у наукових фахових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №1(9). 2015. С. 275–284.
 2. Бикова В.О. До питання формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології” (28 квіт. 2015 р.). Дніпропетровськ, Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2015. С.110–
 3. Бикова В.О. Тренінг як засіб формування конкурентоздатного фахівця. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №2 (10). 2015. С. 265–272.
 4. Бикова В.О. Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Випуск 2. С. 27–33.
 5. Бикова В.О. Кар’єрне зростання випускників вишу як показник якості отриманої освіти. Збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Вища школа. 2015. Випуск LXXIII. С. 4–11.
 6. Бикова В.О. Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління. Молодь і ринок. 2015. № 4 (123). С. 72–77.
 7. Пальм Г.А., Ткач Т.В., Сурякова М.В., Кириченко В.В., Бикова В.О., Ілларіонова О.П., Лоза О.О. Конкурентоспроможність фахівця у професійному середовищі. Особистість у конкурентному середовищі : монографія. За заг. і наук. ред. Г.А. Пальм. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. С. 106–113.
 8. Бикова В.О. Центр карьеры как научно-методический центр управления процессом формирования конкурентоспособного специалиста. Europaische Fachhochschule. Stuttgart, 2013. № 1 (November-Dezember). рр. 119–123.

Науково-громадська діяльність

 1. Експерт з питань освіти, виховання, розвитку особистості, сімейних відносин, психології управління та бізнесу на Nobel TV.
  • Лектор з психології, педагогіки, геронтопсихології в соціальному проєкті “Університет третього віку”.
  • Профорієнтаційна робота в закладах освіти.
  • Майстер-класи з психології, педагогіки, консультування.
  • Просвітницька діяльність.

Вошколуп Ганна Юріївна

Вошколуп Ганна Юріївна

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), член соціально-психологічної служби


Наукометрика

Академія 0000-0002-5255-1993 Репозитарій

Біографія

Народилась в 1984 році у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

2007 р.

закінчила Національну металургійну академію України, спеціальність “Економіка підприємництва”, кваліфікація “спеціаліст економіки і підприємництва”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Початкова освіта”, кваліфікація “організатор початкової освіти, вчитель початкової школи”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Практична психологія”, кваліфікація “практичний психолог”

2018 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

з 2018 р.

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2018 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Гештальт підхід в роботі з дітьми та сім’ями”

2019 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Спеціалізована програма з травматики”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи сімейного виховання
 • Педагогіка вищої школи і вікова психологія
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях
 • Психологія управління/конфліктологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи наукового дослідження соціальних проблем
 • Консультування і коучингова технологія в соціальній роботі
 • Соціальний патронаж
 • Психологія лідерства та емоційного інтелекту

Наукова діяльність

Є автором понад 20 публікацій, з яких: статті у наукових фахових виданнях України, статті у закордонних виданнях та виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Вошколуп Г.Ю. Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 2 (57). С. 116–121.
 2. Вошколуп Г.Ю. конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (11). С. 184–190 (Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РИНЦ).
 3. Вошколуп Г.Ю. Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор. Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 1 (306), лютий. С. 17–25 (Google Scholar).
 4. Вошколуп Г.Ю. Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXXV. Т. 3. С. 29–38 (Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Вошколуп А. Компонентно-структурный анализ феномена “конфликтологическая компетентность будущих экономистов”. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. № 1 1(15). С. 85–94.
 6. Вошколуп Г.Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (17) С. 6–13.

Коваль Діана Володимирівна

Коваль Діана Володимирівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Феднова Ірина Миколаївна

Феднова Ірина Миколаївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Блохіна Валентина Юріївна

Блохіна Валентина Юріївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Портфоліо аспірантів

Валентина Блохіна - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Валентина Блохіна

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Ірина Феднова - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Ірина Феднова

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Віталій Андрєєв - Аспірант зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Віталій Андрєєв

Аспірант зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Лариса Корольова - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Лариса Корольова

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Світлана Мединська - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Світлана Мединська

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Павло Гамолін - Аспірант зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Павло Гамолін

Аспірант зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Олена Казакевич - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Олена Казакевич

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Владислав Бабкін - Аспірант зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Владислав Бабкін

Аспірант зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Інна Чижикова - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Інна Чижикова

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Людмила Цуркан - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Людмила Цуркан

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Юлія Клімчук - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Юлія Клімчук

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Віра Чорнобай - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Віра Чорнобай

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Ольга Гром - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Ольга Гром

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Віктор Шаравара - Аспірант зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Віктор Шаравара

Аспірант зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Яна Лукацька - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Яна Лукацька

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Вікторія Кулько - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Вікторія Кулько

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Діана Коваль - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Діана Коваль

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Олександра Левицька - Аспірантка зі спеціальності <br>015 Професійна освіта <br>(за спеціалізаціями)

Олександра Левицька

Аспірантка зі спеціальності
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Казакевич Олена Ігорівна

Казакевич Олена Ігорівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н. Прошкін В.В.) (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування лідерської компетентності у майбутніх маркетологів у процесі міждисциплінарної підготовки”.

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Методичні семінари видавництв Cambridge та Oxford University Press, MacMillan, Pearson, Express Publishing, Dinternal Education, тренінги СОВА (студія освіти для викладачів).

Неформальна освіта

Міжнародний сертифікат ТКТ (Teaching Knowledge Test) Cambridge ESOL у 2007 р. (Band 4) (сертифікат).

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 4 одноосібних наукових працях автора, із них: 2 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Бабкін Владислав Володимирович

Бабкін Владислав Володимирович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н. Прошкін В.В..) (зараховано до аспірантури очної (денної) форми навчання 05 березня 2018 року наказ № 23 - 01 - У від 05 березня 2018 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців IT-технологій засобами проєктних методів навчання ”.

Було підготовлено проєкт базового курсу з інформаційної безпеки («Мережеві технології та безпеку. Кібербезпека»). Головним фокусом проєкту стала мережева і веб-безпека, безпека в мережі WiFi. Здобувачам були запропоновані теоретичні та практичні роботи, близькі до реального застосування. Практичні роботи проводилися на ОС Kali Linux, а контроль їх виконання — за допомогою платформи Slack.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 6 одноосібних наукових працях автора, із них: 2 – у наукових фахових виданнях України, 4 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Чижикова Інна Валеріївна

Чижикова Інна Валеріївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Прошкін В.В.) (зараховано до аспірантури заочної форми навчання 04 жовтня 2021 року).

Тема дисертації на здобування наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування навчальної автономії студентів економічних спеціальностей засобами цифрових технологій».

Підвищення кваліфікації

 • Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», на платформі Prometheus.org.ua, від 28.07.2021р. (сертифікат)
 • Онлайн-курс «Наукова комунікація у цифрову епоху», на платформі Prometheus.org.ua, від 14.10.2021 р. 90 год-3 кредити ЄКТС (сертифікат)
 • Онлайн-тренінг «Улюблені музичні кліпи для вивчення англійської із задоволенням», ТОВ Дінтернал Ед'юкейшн від 21.10.2021 р. Серія №DE-40-2110202117-5548, 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС) (сертифікат)
 • Вебінар «Assessing English language skills», British Council, від 23.11.2021 р. (сертифікат)

Неформальна освіта

 • Сертифікат ТКТ (Cambridge English Language Assessment) Module 3 – спеціалізований Кембридзький іспит для викладачів англійської мови (Certificate Number № 0058881790) від 24.08.2017 р.
 • Посвідчення про атестацію про вільне володіння державною мовою №39568620/19-00058 від 14.02.2019 р. м. Дніпро, УМСФ.

Список публікацій:

 1. Чижикова І.В. Студентська автономія в контексті розвитку компетенцій ХХІ сторіччя // Академічні студії серія «Педагогіка». Випуск 3 Частина 1, Видавничий дім «Гельветика» 2021. –«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.- С.154-161.
 2. Чижикова І.В. Впровадження цифровізації в освітньому процесі у ЗВО України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 74.-С.95-97.

Чорнобай Віра Георгіївна

Чорнобай Віра Георгіївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Амеліна С.М.) (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі агровиробництва засобами інтерактивних технологій”.

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.

Семінар від міжнародного видавництва Oxford University press на тему «Oxford exam trainer is your guide to successful exam», 21 лютого 2019.

Семінар від видавництва Pearson на тему «Focus on meaningful exam preparation», 10 квітня 2019 року

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 31 публікації, з них – 4 статті у наукових фахових виданнях, 3 статті у наукових виданнях iнших держав, якi входять до мiжнародних наукометричних баз даних, 26 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Цуркан Людмила

Цуркан Людмила

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., доц. Лебідь О.В.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної самореалізації засобами імітаційних технологій". 

Список робіт:

 1. Цуркан Л.В. Щодо мотивації до педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та науковців (Дніпро, 25 березня 2021 р.) [Електронне видання]. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. ‒ 239 с.

Клімчук Юлія

Клімчук Юлія

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Підготовка майбутніх фахових молодших бакалаврів автомобільного транспорту до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання". 

Підвищення кваліфікації: Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах – онлайн-курси Prometheus

Список робіт:

1. Проблеми притягнення до відповідальності пішоходів у разі настання дорожньо-транспортної пригоди -Актуальні питання матеріальних та процесуальних відносин: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпро, 27 квітня 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 73 с.

2. Освітнє покоління майбутнього: виклик для педагога-Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців: тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. [Електронне видання]. ‒ Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. ‒ 239 с."

Гром Ольга Алімівна

Гром Ольга Алімівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П. (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування готовності майбутніх маркетологів до командної взаємодії у процесі фахової підготовки”.

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.

Курси підвищення кваліфікації з психології та педагогіки (Інститут післядипломної освіти ДДАЕУ), де виконала випускну роботу на тему: «Сучасні тенденції викладання у закладах вищої освіти», 54 год. (свідоцтво №5311-18, 25.10.2018 – 23.04.2019 р.).

Захист авторського проєкту на тему: «Використання методу проектів на заняттях з англійської мови у ВНЗ як засіб підвищення мотивації до вивчення англійської мови», 2019-2020 н.р.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 3 одноосібних наукових працях автора, із них: 1 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Шаравара Віктор Володимирович

Шаравара Віктор Володимирович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н. Прошкін В.В..) (зараховано до аспірантури очної (денної) форми навчання 05 березня 2018 року наказ № 23 - 01 - У від 05 березня 2018 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування прогностичної компетентності майбутніх спеціалістів в галузі IT у процесі фахової підготовки”.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 3 одноосібних наукових працях автора, із них: 1 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Лукацька Яна Сергіївна

Лукацька Яна Сергіївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Амеліна С.М.) (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування соціальної компетентності іноземних студентів із застосуванням інноваційних технологій”.

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Семінари «Dinternal education», «Macmillan» та «Pearson» з методики викладання англійської мови (протягом 2017-2019 рр.).

Робота зі студентами

Організатор наукового студентського гуртка «Соціолінгвістика і професійна комунікація» (протягом 2017-2019 рр.).

Організатор «Speaking club» для українських і іноземних студентів ДДАЕУ (2019-2020 рр.).

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 8 одноосібних наукових працях автора, із них: 2 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у наукових виданнях iнших держав, якi входять до мiжнародних наукометричних баз даних, 4 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Кулько Вікторія Анатоліївна

Кулько Вікторія Анатоліївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Амеліна С.М.) (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців з туризму засобами проектних технологій”.

Участь в міжнародних проєктах

Міжнародний проєкт «Міжнародна Асоціація Хваранг», 2018-2019 н.р., сертифікат.

Підвищення кваліфікації

 «Сучасні методики викладання іноземних мов та впровадження інноваційних технологій та засобів навчання на практичних заняттях з англійської мови», 2018-2019 н.р., сертифікат.

Семінар від міжнародного видавництва Oxford University press на тему «Oxford exam trainer is your guide to successful exam», 2019 р.

Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека 20-21 листопада 2020 року (сертифікат).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 50 публікаціях, з них – 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у наукових виданнях iнших держав, якi входять до мiжнародних наукометричних баз даних, 34 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Коваль Діана Володимирівна

Коваль Діана Володимирівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 2 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Марусинець М.М.) (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання з 05 березня 2019 року наказ № 18 - 01 - У від 05 березня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування реалістичних професійних домагань майбутніх психологів у процесі фахової підготовки”.

Kaliuzhka, Nataliia, Nelia Samoilenko,, Larysa Zdanevych Olesia Kyselova, Nataliia Terentieva, and Diana Koval. 2020. Distance Education as an Alternative Form of Learning During a Pandemic. Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (9), 458-461. doi:10.31838/srp.2020.9.64

 

Почесна грамота учасниці проекту «Гордість України»

Член Асоціації сексологів та сексотерапевтів України (1 вересня 2020) (сертифікат) (карта члена асоціації)

Підвищення кваліфікації:

Курс «Інноваційна сексологія 21 століття для психологів 21 століття», травень-червень 2019 р., 36 год. (сертифікат)

Інтервізорський курс «Working in the field of sexuality», 32 години, лютий 2020 р. (сертифікат)

Неформальна освіта

Семінар «Sexual disorders in women and their correction», 20 годин, січень 2019 р. (сертифікат)

Семінар «Methods of working with sexual and porn addiction», 16 годин, лютий 2019 р. (сертифікат)

Семінар «Діагностика та корекція причин жіночого психогенного безпліддя», грудень 2019 р. (сертифікат)

Семінар «Diagnosis and correction on the causes of female psychogenic infertility», 2019 р. (сертифікат)

Програма «Sexual disorders in man and their correction», 20 годин, лютий 2020 р. (сертифікат)

European educational project "The innovative Methods and Techologies of Teaching The Newest in the European Educational Practice" (Vocational education. Pedagogy) (July 02, 2020 - October 02, 2020) (сертифікат)

"Effective Management of Erasmus+ projects: Exchange of good practices" (September 30, 2020) (сертифікат)

"Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji V" (30.09.2020) (сертифікат)

Публікації

Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 2 публікаціях, з них – 1 стаття у науковому фаховому виданні, 1 тези доповідей у збірнику матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Андрєєв Віталій Олександрович

Андрєєв Віталій Олександрович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Локарєва Г.В.) (зараховано до аспірантури заочної форми навчання 06 жовтня 2017 року наказ № 74 - 02 - У від 06 жовтня 2017 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Розвиток навичок професійного спілкування викладачів коледжу мистецького спрямування в умовах методичної роботи”.

Участь у роботі наукових організацій (сертифікати):

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу. Свідоцтво № 38017106.

Міжнародне стажування (сертифікати):

Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС». Університет Марії Кюрі-Складовської, Республіка Польща (з 21.10.2019 р. по 29.11.2019 р.), сертифікат.

Підвищення кваліфікації (сертифікати):

 1. Підвищення кваліфікації за програмою «Психолого-педагогічна освіта», Класичний приватний університет м. Запоріжжя (з 15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).
 2. Підвищення кваліфікації за програмою «Освітні стратегії соціалізації особистості в процесі викладання природничих дисциплін», КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпро (з 17.12.2018 р. по 28.12.2018 р.).
 3. Вебінар «Філософія для дітей: закордонні та українські практики» за напрямами «Психологія», «Практичні прийоми», 29.05.2019 р., свідоцтво.
 4. Вебінар «Життєві компетентності, або формуємо свідоме ставлення до навчання» за напрямом «Наскрізні навички», 30.05.2019 р., свідоцтво.
 5. Вебінар «Storytelling – ефективний метод розвитку комунікативної компетентності сучасних учнів» за напрямами «Наскрізні навички», «Практичні прийоми», 05.06.2019 р., свідоцтво.

Участь у науково-практичних конференціях (сертифікати):

 1. VI Всеукраїнська науково-практична конференція студенті, аспірантів та науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Кафедра педагогіки та психології. Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 21.03.2019 р., сертифікат.
 2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: виклики сьогодення». Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 18-19.04.2019 р., сертифікат.
 3. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities». Vytautas Magnus University, м. Каунас, 23.02.2018 р., сертифікат.
 4. XI щорічна науково-практична конференція «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни». Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, 02.03.2018 р., сертифікат.
 5. VI Всеукраїнська науково-практична конференція студенті, аспірантів та науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Кафедра педагогіки та психології. Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 22.03.2018 р., сертифікат.

Участь у науково-практичних семінарах (сертифікати), вебінарах (сертифікати):

 1. Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.
 2. Семінар-практикум для заступників директорів з навчальної роботи та методистів технікумів і коледжів «Використання додатків Google у професійній діяльності викладача та адміністрації закладу освіти», м. Кам’янське, 11.04.2019 р., сертифікат.
 3. Семінар «Досвід розбудови внутрішніх систем якості вищої освіти». ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 19.09.2019 р., сертифікат.
 4. Навчально-практичний семінар «Теоретичні та практичні засади щодо організації методичної служби коледжу», м. Дніпро, 30.10.2019 р., сертифікат.
 5. Навчально-практичний семінар «Моніторинг як засіб підвищення рівня фахової компетентності викладачів», м. Дніпро, 10.12.2019 р., сертифікат.
 6. Міське методичне об’єднання методистів «Інноваційні підходи у навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу», м. Дніпро, 26.02.2020 р., сертифікат.
 7. Всеукраїнський інтернет-марафон «Навчання у сучасній українській школі». Тема вебінару: «Google-клас – нові можливості для ефективного навчання», 29.03.2018 р., сертифікат.
 8. Всеукраїнський інтернет-марафон «Готуємось до нового навчального року 2018». Тема вебінару: «Формування наскрізних змістовних ліній у учнів 5-11 класів в урочний час», 21.08.2018 р., сертифікат.
 9. Всеукраїнський інтернет-марафон «Від традиційної школи крокуємо до НУШ». Тема вебінару: «Педагогіка співробітництва – стратегія радісної та успішної освіти», 25.06.2018 р., сертифікат.
 10. Всеукраїнський інтернет-марафон «Від традиційної школи крокуємо до НУШ». Тема вебінару: «Мобільні додатки в навчальному процесі», 26.06.2018 р., сертифікат.
 11. Вебінар ВГ «Основа» для адміністрації шкіл «Організація та проведення методичної роботи з викладачами: нові вектори», 09.10.2018 р., сертифікат.
 12. Вебінар ВГ «Основа» для адміністрації шкіл «Нормативно-методичний супровід управлінської діяльності», 09.10.2018 р., сертифікат.
 13. Вебінар ВГ «Основа» для адміністрації шкіл «Особливості організації методичної роботи з різними групами вчителів», 09.10.2018 р., сертифікат.
 14. Вебінар ВГ «Основа» для адміністрації шкіл «Хмарні технології. Живі презентації», 09.10.2018 р., сертифікат.

Відзнаки (перегляд):

 1. Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, 2017 р.
 2. Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову, виховну і громадську діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2019 р.
 3. Подяка методисту коледжу ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж» за вагомий особистий внесок як члена журі в конкурсі-огляді на кращу методичну розробку серед викладачів суспільних дисциплін, 2019 р.
 4. Грамота ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж» за багаторічну плідну працю на освітянській ниві, підготовку спеціалістів в галузі культури та мистецтва, 2019 р.
 5. Грамота освітнього проєкту «На Урок» за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян, 11.03.2020 р.
 6. Подяка освітнього проєкту «На Урок» за поповнення бібліотеки проєкту «На Урок» авторськими розробками, 11.03.2020 р.

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 11 публікаціях, з них – 3 статті у наукових фахових виданнях, 8 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Корольова Лариса Вікторівна

Корольова Лариса Вікторівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 4 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф.
Сапожников С.В.) (зараховано до аспірантури заочної форми навчання 01 жовтня 2016 року наказ № 124 - 21 - У від 30 вересня 2016 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Професійна підготовка викладачів іноземних мов в університетах Румунії».

Адміністративна діяльність

Заступник директора з виховної роботи «Навчально-виховного комплексу №12 «загальноосвітнього навчального закладу І ступеня — гімназія» Дніпропетровської міської ради, 2007-2018 рр.

Викладацька діяльність

Вчитель англійської мови «Навчально-виховного комплексу №12 «загальноосвітнього навчального закладу І ступеня — гімназія» Дніпропетровської міської ради, 2007-2018 рр.

Модератор групи вчителів Дніпропетровської області у проєкті Британської Ради ‘Steps to Success’, 2012-2013 р. (сертифікат)

Викладач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов (за сумісництвом), ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, 2016-2017 рр.

Викладач кафедри англійської філології ДНУ імені Олеся Гончара, з 2018.

Викладач англійської мови Підготовчих курсів ДНУ імені Олеся Гончара (за сумісництвом), з 2018.

Участь у роботі наукових організацій:

З серпня 2019 р. дійсний член громадської організації «Українська організація асоціації педагогічної освіти».

Підвищення кваліфікації:

 1. Проходження курсів підвищення кваліфікації як вчителя англійської мови так і заступника директора на базі Дніпропетровського Обласного Інституту післядипломної освіти, 2008 р., 2012 р., 2013 р., 2015 р. (сертифікати)
 2. Участь у тренінгу Британської Ради ‘Teacher Professional Development School’, 2014 р. (сертифікат)
 3. Курси з підготовки до складання Міжнародного Кембридзького екзамену ‘Teaching Knowledge Test’ (TKT), 2015 р.
 4. Складання міжнародного екзамену TKT Module 1 ‘Language and background to language learning and teaching’, 2016 р. (сертифікат)
 5. Участь у тренінгах та семінарах різних рівнів, (сертифікати)
 6. Стажування на кафедрі германської філології ДНУ імені Олеся Гончара, 2019 р.

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості», «Центр педагогічних досліджень», 13-14.01.2017 р., м.Харків.
 2. Всеукраїнська наукова конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства», ДОІППО, 20-21.04.2017р., м. Дніпро.
 3. І Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: Освітні трансформації у контексті Європейської інтеграції і глобалізації», НАПН України, 14-15.06.2017 р., м. Київ (сертифікат).
 4. III Всеукраїнська наукова конференція «Філософія, теорія і практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» ДОІППО, 14.12.2017 р., м. Дніпро (сертифікат).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», МГПІ Бейт-Хана, 12 квітня 2018 р., м. Дніпро (сертифікат).
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», ДНУ ім. Олеся Гончара, 14.12.2018 р., м. Дніпро.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage», Baia Mare, December 21-22, 2018, Romania (сертифікат).
 8. Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», ГО Південна фундація педагогіки, 19-20 квітня 2019 р. Одеса.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації», НАПН України,30.05.2019 р., м. Київ.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі», Київська наукова організація педагогіки та психології, 03-04 квітня 2020 р., м. Київ.

Відзнаки:

 1. Подяка міського голови за сумлінну плідну діяльність, відданість справі, високий професіоналізм, впровадження проєкту «Школа сталого розвитку», вагомий особистий внесок у втілення новітніх технологій у виховну роботу педагогічного колективу, 2015 р. (подяка)
 2. Подяка міського голови за сумлінну плідну педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління, 2016 р. (подяка)
 3. Інші грамоти різних рівнів. (грамоти).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 17 публікаціях, з них – 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у наукових виданнях інших держав, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 11 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Мединська Світлана Іванівна

Мединська Світлана Іванівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Осадчий В.В.) (зараховано до аспірантури заочної форми навчання 04 жовтня 2021 року).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі туризму в умовах змішаного навчання”.

Підвищення кваліфікації

 • Вебінар із серії «American English LIVE: Teacher Development Series 12» на тему «Teaching Hospitality and Tourism Building Leadership, Communication, and Intercultural Awareness», 09.2021 (бейдж)
 • Вебінар «How Languages Are Learned», Oxford University Press, у рамках проєкту ELT Together, 4 жовтня 2021 р. (сертифікат)
 • Вебінар «Розвиток навичок викладачів в умовах онлайн та змішаного навчання», 8 жовтня 2021 р., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро (сертифікат)
 • Міжнародна онлайн конференція «Challenges and Solutions for Teaching Remotely», Pearson, 20 жовтня 2021 р. (сертифікат)
 • Вебінар «Peer Teaching», 22 жовтня 2021 р., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро (сертифікат)

Неформальна освіта

Сертифікат про просунутий рівень англійської мови (Council of Europe Level С1) за результатами міжнародного Кембридзького екзамену з англійської мови CAE (Certificate of Advanced English) № 0053696480 від 1 червня 2016 р.

Публікації: Зміст і результати дослідження показано у 3 одноосібних наукових працях автора, із них: 2 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій:

 1. Development of critical thinking and foreign language competence in professional training of undergraduate tourism and hospitality students// Матеріали I Міжнародної конференції здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність», 25 березня 2021 р., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2021. – с. 55-56.
 2. Розвиток критичного мислення при формуванні іншомовної компетентності в підготовці фахівців для індустрії гостинності, туризму та міжнародного бізнесу // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2021. – № 1 (21). – c. 198-204.
 3. Полікультурна, мультикультурна та міжкультурна компетентності: порівняльний аналіз на основі світового досвіду// Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2021. – № 2 (22).

Гамолін Павло Володимирович

Гамолін Павло Володимирович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Резван О.О.) (зараховано до аспірантури очної (денної) форми навчання з 06 березня 2017 року, наказ № 18 - 01 - У від 06 березня 2017 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Підготовка майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи в позашкільних закладах освіти».

Неформальна освіта

 1. Медіашкола «НВ». Prometheus (сертифікат)
 2. Медіаграмотність: практичні навички Prometheus 30 годин
  (1 кредит ЄКТС) (сертифікат)
 3. Медіаграмотність для освітян. Prometheus 60 (сертифікат)
 4. Медіаграмотність для освітян. Prometheus 60 годин
  (2 кредита ЄКТС) (сертифікат)
 5. Критичне мислення для освітян. Prometheus 30 годин (1 кредит ЄКТС) (сертифікат)
 6. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Prometheus (сертифікат)
 7. Діалог та медіація: Шлях до порозуміння. Prometheus 30 годин (1 кредит ЄКТС) (сертифікат)
 8. Освітні інструменти критичного мислення. Prometheus 60 годин (2 кредити ЄКТС) (сертифікат)
 9. Медіаграмотність: практичні навички. Prometheus 30 годин (сертифікат)
 10. Освітні інструменти критичного мислення Prometheus 60 годин (сертифікат)
 11. Цифрові комунікації в глобальному просторі. Prometheus (сертифікат)
 12. Академічна доброчесність. EdEra 4 години (сертифікат)
 13. Ефективні комунікації для освітніх управлінців. EdEra (сертифікат)

Блохіна Валентина Юріївна

Блохіна Валентина Юріївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Резван О.О.) (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання 05 березня 2018 року наказ № 23 - 01 - У від 05 березня 2018 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Підготовка майбутніх практичних психологів до управління розвитком групи на засадах тімбілдінгу”.

Ivzhenko, Inna, Iryna Sokol, Valentyna Kochyna, Margaryta Noskova, Liliia Yeromina, and Valentyna Blokhina. 2020. Information and Innovative Technologies in Distance Learning in Higher Education Institutions of Ukraine. Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (9), 462-465. doi:10.31838/srp.2020.9.65

Участь у роботі наукових організацій:

Дійсний член міжнародної асоціації генеративних змін IAGC.

Неформальна освіта:

 1. Тренінг-марафон «Літня школа психології 2018». NLP-HUB, Київ, 2018 р. (сертифікат).
 2. Курс НЛП-практик (128 годин + міжмодульні та супервізійні зустрічі). NLP-HUB, Київ, 2018 р. (сертифікат).
 3. Курс "Практик еннеаграмми". ICTA - International Coach &Trainer Association , 80 годин, Київ, березень, вересень 2019 р. (сертифікат).
 4. Курс "Генеративний Транс", 80 годин, Санкт-Петербург, травень 2019 р. (сертифікат).
 5. Курс "Генеративний Коучинг". IAGC - Міжнародна Асоціація генеративних Змін (США), 120 годин, Санкт-Петербург, 2019 р., сертифікат.
 6. Практичний семінар за програмою Жанна Беккі "Техніки активації Свідомості". Інститут Групової та Сімейної Психології і Психотерапії, 35 годин, Москва, 2020 р. (сертифікат).
 7. Тренінг "Організаційний менеджмент". Френк Пьюселік (США, Україна), 16 годин, Дніпро, 2019 р. (сертифікат).
 8. Тренінг тренерів (2 частини). ICTA - International Coach & Trainer Association, Київ, лютий, квітень 2019 р. (сертифікати).
 9. Школа-семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО». Тренінгові програми (10.02.2020-6.03.2020), 12 годин, (сертифікат).

Участь у науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для XXI століття виклики, проблеми, перспективи». Соціальна робота: виклики сьогодення». Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, 29-30.10.2019 р. (сертифікат).
 • Конференція «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти», м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. (сертифікат).

Відзнаки:

 • Рішенням експертної Ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери 21 століття» має міжнародну нагороду «Нагороди Тисячоліття» за опанування та ефективне використання у професійній діяльності передових сучасних технологій, розробку і впровадження неординарних прогресивних рішень, 2018 р.

Феднова Ірина Миколаївна

Феднова Ірина Миколаївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 2 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П. (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 06 березня 2017 року наказ № 91 -01 –У від 01 жовтня 2018 р..). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Розвиток готовності вихователів до просвітницько-консультативної діяльності з батьками у системі методичної роботи ЗДО”.

Leonid Orshanskyi, Volodymyr Krasnopolskyi, Iryna Fednova, Lesia Vysochan, Tetiana Novalska, Oksana Ivantsiv Interactive Teaching Methods as a Change in the Purpose of Modern Education. Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020;11(10):549-555 A multifaceted review journal in the field of pharmacy. Р. 549 – 555.

Підвищення кваліфікації:

Школа-семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО». Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus (WoS): алгоритм дій та комунікація з редколегією (10.02.2020-6.03.2020), 12 годин (сертифікат).

Сертифікати щодо участі у науково-практичних конференціях та семінарах

Список публікацій здобувача

Левицька Олександра Олексіївна

Левицька Олександра Олексіївна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 2 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Павленко О.О.) (зараховано до аспірантури заочної форми навчання  з 5 березня 2019 року наказ № 18-01-У від 5 березня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Підготовка майбутніх психологів до консультативної діяльності управлінсько-командного апарату організацій”.

Неформальна освіта

 1. Курс професійного коучингу за програмою Міжнародної Школи коучингу та менторінгу "Master Coach Ukraine", 108 годин, м. Дніпро, червень 2020 р. Сертифікат видано ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА МЕНТОРСТВА ТА КОУЧИНГА УКРАЇНИ".
 2. Курс АРТ-коучингу в школі коучингу Be.Live, м. Дніпро, 15 годин, травень 2020 року (сертифікат).
 3. Довгострокова програма професійного тренінгу "Сімейна і парна терапія в гештальт-підході", м. Дніпро, МІГІС (з 28.09.2018 р. по 22.09.2019 р.), 160 годин (сертифікат).
 4. Програма "Арт-терапія в роботі з фінансовими запитами клієнтів", 30 годин, Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова, факультет соціально-економічної освіти, Східноукраїнська асоціація арт-терапії, м. Київ, 14 березня 2019 р. (сертифікат).
 5. Курс "Програма підготовки сертифікованих тренерів", 30 годин, Міжнародна тренінгова компанія OSNOVA, м. Київ, червень 2020 р. (сертифікат).
 6. Міжнародний онлайн форум "ТОП SOFT SKILLS для щастя та успіху", платформа неформальної освіти "Академія розвитку Soft Skills", 9-11 травня 2020 р., сертифікат.

Підвищення кваліфікації:

 1. Програма «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу", 30 годин, онлайн-платформа "Всеосвіта", травень 2020, свідоцтво.
 2. Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.
 3. Скайп-тренінг "Булінг: психологічні механізми та методи запобігання, боротьби/ Міжнародна практика", в межах освітньої програми підвищення кваліфікації "Професійний розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника", ТОВ "Академія інноваційного розвитку освіти", 27.03. 2020 р. (сертифікат).

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція студенті, аспірантів та науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 21.03.2019 р., сертифікат.
 2. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 19.03.2020 р., сертифікат.
 3. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи". Запорізький Національний Університет, м. Запоріжжя, 10.04.2020 р., сертифікат.

Список публікацій здобувача

Положення

Положення про Організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Декларація про культуру якості освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля

Тимчасове положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, здобувачами Університету імені Альфреда нобеля

Положення про наукове керівництво здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ПП-551-068

Положення про підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ПП-551-069

Положення про порядок організації та проведення проміжної та підсумкової атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ПП-551-070

Положення про порядок організації науково-дослідної роботи та проведення педагогічного експерименту здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ПП-551-071

Положення про науково-викладацьку практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ПП-551-072

Положення про педагогічну майстерню ПП-551-073

Положення про практику в педагогічній майстерні для здобувачів ступеня доктора філософії ПП-551-074

Положення про порядок попередньої експертизи та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософіїу ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» ПП-551-080

Положення про асоціацію випускників аспірантури та докторантури Університету імені Альфреда Нобеля ПП-551-066

Положення про клуб аспірантів ПП-551-067

Наукова школа професора Н.П. Волкової

Положення про наукову школу професора Н.П. Волкової «Професійна комунікація як наукова й навчально-методична проблема» ПП-551-075

volkovaНазва наукової школи: «Професійна комунікація як наукова й навчально-методична проблема»

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання: Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

Інформація про керівника наукової школи: Під керівництвом та за наукового консультування професора Н.П. Волкової було успішно захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій. З 2007 року професор Волкова є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 06 березня 2015 року Н.П. Волкова є головою відкритої за її ініціативи спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ПВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»).

Має понад 160 друкованих праць, серед яких шість монографій, два підручники з грифом МОН України, три навчальні посібники з грифом МОН України, 12 навчальних та практичних посібників, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях.

Загальна інформація про школу: Метою досліджень, що проводяться аспірантами й докторантами, є пошук ефективних шляхів модернізації комунікативної складової професійної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору.

Наші випускники

Лідія Верченко - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Лідія Верченко

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тетяна Кожушкіна - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тетяна Кожушкіна

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Марина Карпова - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Марина Карпова

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Олена Іванова - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Олена Іванова

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Іхаб Макхулі - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Іхаб Макхулі

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Ольга Бобир - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Ольга Бобир

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Ростислав Кравець - Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Ростислав Кравець

Доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Верченко Лідія Сергіївна

Верченко Лідія Сергіївна

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускниця аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П.).

6.11.2020 р. у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.120.001 ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» захистила дисертацію на тему «Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти у процесі магістерської підготовки». Рішенням спеціалізованої вченої ради Верченко Лідії Сергіївні присуджено ступінь доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями). Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р.

Міжнародне стажування:

Науково-педагогічне стажування Austin Community College (Austin, Texas, USA) (липень-серпень 2017 р., лютий-березень 2018 р., липень-серпень 2019 р.) (інформація про стажування)

Участь у науково-практичних конференціях:

– міжнародних: «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» (Київ, 2016), «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики» (Харків, 2016), «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej Práce» (Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016), «Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» (Харків, 2017), «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 2017), «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine» (Sandomiers, Poland, 2017), «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (Кременчук, 2017), «International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms» (Тбілісі, 2017), «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage» (Baia Mare, Romania, 2018), «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Дніпро, 2020);

– всеукраїнських: «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспектив» (Запоріжжя, 2016), «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів» (Старобільск, 2016), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Вища освіта: проблеми та перспективи» (Дніпро, 2017, 2018), Міжнародний науково-практичний семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача вищої освіти», 12 год., Харків, квітень 2019 р. (сертифікат), «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід, перспективи» (Запоріжжя, 2020).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження зображено у 24 публікаціях, з них – 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, 1 стаття у науковому виданні, що входить до наукометричної бази Web of sсience, 1 стаття у колективній закордонній монографії, 15 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій (список публікацій).

Кожушкіна Тетяна Львівна

Кожушкіна Тетяна Львівна

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускниця аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Кожушко С.П.).

6.11.2020 р. у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.120.002 ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» захистила дисертацію на тему «Формування культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу у процесі фахової підготовки». Рішенням спеціалізованої вченої ради Кожушкіній Тетяні Львівні присуджено ступінь доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями). Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р.

Участь у науково-практичних конференціях:

– міжнародних: „Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування” (Львів, 2018), „Актуальні проблеми вищої професійної освіти” (Київ, 2019), „Практична психологія у сучасному вимірі” (Дніпро, 2019), „Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі” (Київ, 2019), «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Дніпро, 2020);

– всеукраїнських: „Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи” (Дніпро, 2019), „Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології” (Запоріжжя, 2019), „Інформаційні технології” (Київ, 2019).

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Міжнародний науково-практичний семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача вищої освіти», 12 год., Харків, квітень 2019 р., (сертифікат).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 18 публікаціях, з них – 7 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у наукових виданнях iнших держав, якi входять до мiжнародних наукометричних баз даних, 9 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Карпова Марина Євгенівна

Карпова Марина Євгенівна

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускниця аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П.

Викладацька діяльність

Англомовний курс лекцій в IBS Education - “Modern models for quality management of medical aid” (guest-speaker), ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, 2017-2020 рр.

Підвищення кваліфікації:

 1. «Якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів” на здобуття кваліфікації “Інструктор із запобігання та консультування осіб з ПТСР” (ГО “ФУНДАЦІЯ ПУСЕЛІКА, 23 -28 лютого 2019 р. 1 модуль) (сертифікат)
 2. “Якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів”на здобуття кваліфікації “Інструктор із запобігання та консультування осіб з ПТСР” (ГО “ФУНДАЦІЯ ПУСЕЛІКА, 06 - 11 травня 2019 р. 2 модуль) (сертифікат)
 3. “ Якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів” на здобуття кваліфікації “Інструктор із запобігання та консультування осіб з ПТСР” (ГО “ФУНДАЦІЯ ПУСЕЛІКА, 16 - 21 вересня 2019 р. 3 модуль) (сертифікат)
 4. “Якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів” на здобуття кваліфікації “Інструктор із запобігання та консультування осіб з ПТСР” (ГО “ФУНДАЦІЯ ПУСЕЛІКА, 16 - 21 грудня 2019 р. 4 модуль) (сертифікат).

Сертифікати щодо участі у науково-практичних конференціях:

 1. “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (Міжнародна науково-практична інтернет конференція 28 листопада 2018 р.)
 2. “Практична психологія у сучасному вимірі” (X міжнародна науково — практична конференція студентів, аспірантів і науковців, 28 березня 2019) (сертифікат)
 3.  Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки” (Всеукраїнська науково — практична конференція, 26-27 травня 2017) (сертифікат)
 4. “Pedagody in EU countries and Ukraine at The modern stage” (Romania, Baia Mare, December 20-21, 2018) (сертифікат)
 5. “Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms” (September 29th, 2017, Tbilisi, Georgia)
 6. “Problems and prospects of specialists professional training in terms of European integration” (April, 19-20, 2018)
 7. “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи” (VII всеукраїнська науково — практична конференція студентів, аспірантів та науковців 21 березня 2019 р.)
 8. “Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації” (Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 листопада 2017 року) (сертифікат).

Сертифікати щодо участі у науково-практичних та науково-методичних семінарах:

 1. “Майстерність педагогічного спілкування” (Науково-методичний семінар 22 листопада 2018 року)
 2. “Всеукраїнська фахова школа респіраторної медицини “Здорове дихання” (Сертифікат 5763587 від 21 квітня 2020)
 3. “Практична педіатрія під час пандемії” (Сертифікат 491 від 16.04.2020 р.)
 4. “Міжнародний on-line конгрес PANDEMIC STOP 24 — 26 квітня 2020 р.” (сертифікат)
 5. Онлайн-семінар "Конспект педіатра: дитяча гастроентерологія” (30 квітня 2020 р.) (сертифікат)
 6. “Переговоры с конфликтным собеседником” (сертификат 8501103, январь 2018 г.)
 7. “Комунікація з врахуванням психотипу співрозмовника” (15-16 вересня 2018 р.)
 8. “Публичные выступления. Проведение эффективной презентации” (30-31 декабря 2017 г.)
 9. “Продвинуті стратегічні продажі у роботі з клієнтом” (27 — 28 квітня 2017 р.) (сертифікат)
 10. “Робота з різними типами складних клієнтів” (22 - 24.12.2018 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження показано у 19 публікаціях, з них – 6 статей у наукових фахових виданнях, 13 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Іванова Олена Анатоліївна

Іванова Олена Анатоліївна

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускниця аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Резван О.О.).

Міжнародне стажування:

Наукове стажування на тему «Академічна доброчесність». Польсько-українська фундація «Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці», Духовна академія університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD, Республіка Польща, м. Варшава (з 02.12.2019 р. по 13.12.2019 р.) (сертифікат).

Підвищення кваліфікації:

 1. Програма підвищення кваліфікації для вчителів природничих дисциплін. КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР» (з 13.05.2019 по 31.05.2019), свідоцтво.
 2. Програма підвищення кваліфікації «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту».ТОВ «Міжнародна експертна агенція «Консалтинг і тренінг», ТОВ «Східно-Європейський інститут психології» м. Київ (з 18.11.2019 по 20.11.2019) (сертифікат).
 3. Тренінг «Навчання-якість-моніторинг».ТОВ «Міжнародна експертна агенція «Консалтинг і тренінг», ТОВ «Східно-Європейський інститут психології» м. Київ (з 18.11.2019 по 20.11.2019) (сертифікат);.
 4. Програма "Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення" (з 16.10.2020 р. до 26.10.2020 р.) у Сумському державному університеті (сертифікат);.

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки». Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ, 01-02.12.2017 р. (сертифікат);.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Роль інновацій в трансформації сучасної освіти». ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Київ, 29-30.12.2017р. (сертифікат);.
 3. VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Кафедра педагогіки та психології. Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 22.03.2018 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у XXI століття: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень». ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, 01-02.06.2018 р.
 5. VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи». Кафедра педагогіки та психології. Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 21.03.2019 р. (сертифікат);.
 6. III Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього». Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, 11-12.04.2019 р. (сертифікат);.
 7. II Міжнародний літній науковий симпозіум «Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика». ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Одеса, 26-27.07.2019 р. (сертифікат);.
 8. II Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології». ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Миколаїв, 08-09.11.2019 р. (сертифікат);.
 9. International Scientific Conference "Priority development fields of the European research area",  Riga, Latvia, September 25. 2020 (сертифікат).
 10. International scientific and practical conference "Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries", Lublin, Poland September 25-26 2020 (сертифікат).
 11. XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education "Implementation of professionally oriented ICT in the process of managers training", October 15-17, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine (сертифікат).

Відзнаки:

Почесна Грамота Виконавчого комітету Камʼянської міської ради за вагомий внесок у впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, високий рівень культурно-просвітницької роботи та залучення студентської молоді до активної участі у громадському житті міста Камʼянське, 2019 р.

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження відображено у 15 публікаціях, з них – 7 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у науковому виданні інших держав, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 7 статей і тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Список публікацій здобувача

Іхаб С. Макхулі

Іхаб С. Макхулі

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускник аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Кожушко С.П.).

Участь у науково-практичних конференціях:

– міжнародних: «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Перспективи світової науки – 2017» (Шефілд, 2017), «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 2017), «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» (Кременчук, 2017), «Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи» (Одеса, 2017), «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, 2018), «Динаміка наукових досліджень» (Пшемисль, 2018), «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» (Слов’янськ, 2018), «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2019), «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2020);

– всеукраїнських: «Тенденції розвитку вищої освіти» (Старобільськ, 2017), «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти» (Харків, 2017), «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» (Умань, 2017).

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 17 одноосібних наукових працях автора, із них: 7 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні, 9 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту

Довідка

image

Бобир Ольга Ігорівна

Бобир Ольга Ігорівна

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускниця аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Локарєва Г.В.).

Член Національної спілки художників України (секція «Живопис») (сертифікат);

співорганізатор Всеукраїнської художньої виставки-конкурсу сучасних дипломних робіт «Від поклику до професії» (подяка).

Ініціатор та організатор творчих зустрічей зі студентами («Проблеми самовираження молодої творчої індивідуальності в умовах комерціалізації мистецтва», «Епатаж в мистецтві як спосіб донесення думок митця до глядача»), майстер-класів («Прийоми та засоби створення зображення в абстрактному живописі», «Засоби формалізації та стилізації в академічному живописі»). Постійна учасниця всеукраїнських та міжнародних художніх виставок і пленерів (грамота).

Підвищення кваліфікації:

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.

Школа-семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО». Візуальна комунікація. Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus (WoS): алгоритм дій та комунікація з редколегією (10.02.2020-6.03.2020), 32 години (сертифікат).

Кравець Ростислав Едуардович

Кравець Ростислав Едуардович

доктор філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Випускник аспірантури за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Резван О.О.).

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція. «Педагогіка та психологія: виклики сьогодення». м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 року. ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології».
 2. Міжнародна науково-практична конференція. «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні». м. Львів, Україна, 23-24 серпня 2019 року.ГО «Львівська педагогічна спільнота».
 3. International scientific conference «Higher education for "digital" society and "information" society». 16.06.2019. – Košice 2019. Technical University of Kosice, м. Кошице.
 4. III Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (24-25 жовтня 2019 р., Мукачівський державний університет).

Публікації.

Новини

14 квітня 2023

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 015 Професійна освіта

Сьогодні відбулось чергове засідання школи наукового керівника.


Вітаємо наших аспірантів Діану Коваль, Валентину Блохіну, Ірину Феднову з виходом статей в журналах, які індексуються в Scopus

Вручення дипломів докторів філософії

Сьогодні вперше на підставі рішення Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля від 21 грудня 2020 року було вручено дипломи докторів філософії.

Випускниці аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля Лідія Верченко та Тетяна Кожушкіна 6 листопада 2020 р. успішно захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Підготовка майбутніх докторів філософії – це нова сфера для вітчизняної вищої освіти.

У 2016 році відповідно до закону України «Про вищу освіту» в Університеті імені Альфреда Нобеля було розпочато підготовку доктора філософії, що відповідає третьому освітньо-науковому рівню підготовки фахівців з вищою освітою. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.


Практика розробки та реалізації технологій педагогічного наукового дослідження

 07 грудня 2020 р. 19.00.

Навчальна дисципліна «Технологія педагогічного наукового дослідження».

Тема заняття: «Практика розробки та реалізації технологій педагогічного наукового дослідження»

Основні питання:

 1. Методи педагогічного наукового дослідження.
 2. Організація та проведення педагогічного наукового дослідження.

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління,


Практичний майстер-клас «Арт-терапія в роботі з питаннями самооцінки, самоцінності та впевненості в собі»

20 листопада 2020 р. практичний психолог, МАК-коуч, арт-терапевт, мотиваційний тренер, керівник "Психологічних студій" ЦДЮТ (м. Бердянськ), член Південно-східної української асоціації практичних психологів та арт-терапевтів Тетяна Кулікова провела практичний майстер-клас «Арт-терапія в роботі з питаннями самооцінки, самоцінності та впевненості в собі» для студентів спеціальності 053 «Психологія» та аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»


Майстер-клас з психологічної травми від Злати Зимовець

4 листопада 2020 р. психолог, психотерапевт, бодінаміст-практик, тілесно-орієнтований арт-терапевт, психодраматист, сертифікований фахівець по роботі з шокової травмою, фахівець з вирішення конфліктів, фахівець по роботі з парами, сексолог-консультант Злата Зимовець провела майстер-клас з психологічної травми для студентів спеціальності 053 «Психологія» та аспірантів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Учасники майстер-класу ознайомились з найновішими методиками роботи з психологічною травмою і комплексом вправ, які спрямовані на надання допомоги самим собі, своїм близьким або клієнтам.


1-ша Міжнародна конференція з історії, теорії та методології навчання (ICHTML)

15–17 жовтня 2020 р. Криворізький державний педагогічний університет на честь свого 90-річчя започаткував та провів 1-шу Міжнародну конференцію з історії, теорії та методології навчання (ICHTML).

Конференція охопила проблеми епістемології, психології, технологій та інструментів навчання, парадигм та моделей суміжних галузей знань з акцентом на використанні в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій. Головне проблемне поле конференції визначили психолого-педагогічні, філософські, соціокультурні аспекти освіти, викладання та учіння, сучасні теорії, технології та засоби навчання, поява яких визначається глобалізацією, інтеграційними процесами, соціальними перетвореннями, гуманітарним та науково-технічним розвитком.

Викладачі та аспіранти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля та їх колеги й партнери представили ряд доповідей.

У секції «Історія освіти, навчання та викладання» Н. Волкова, Н. Зінукова, К. Власенко, Т. Коробейнікова презентували доповідь на тему «М’які навички, їх розвиток та оволодіння ними викладачами університету» (Soft skills, their development and mastering among university trainers).

У секції «Змішане: Освітні технології» О. Лаврентьєва, Р. Горбатюк, Л. Скрипник і М. Карпова, О. Кучма, М. Пагута запропонували для обговорення доповідь «Теоретико-методологічні засади проєктування інформаційно-консультативного середовища закладу освіти» (Theoretical and methodological bases of designing the information and consulting environment of educational institution).

У секції «Освітні технології» обговорення на тему «Електронне навчання в сучасному контексті: з досвіду кафедри іноземних мов, PSACEA» (E-learning in the present-day context: from the experience of foreign languages department, PSACEA) порушили А. Токарєва, Н. Волкова, Ю. Дегтярьова, О. Бобир.

Н. Волкова, О. Тарнопольський, О. Лебідь, М. Кабанова, К. Власенко розглянули питання «Комп’ютерні практикуми студентів у обов’язкових класах англійської мови для студентів спеціальності психологія та лінгвістика: порівняльне експериментальне дослідження» (Students’ computer-based workshops in mandatory classes of English for students majoring in psychology and linguistics: A comparative experimental study).

Учасники конференції наголосили на нагальній потребі в принципових змінах у посткласичній освіті, що викликано сучасними теоріями, моделями, інструментами, послугами, мережами та комунікаціями, висловили цінні ідеї та сформували шляхи розв'язання порушених проблем.

Результати проведення конференції будуть опубліковані у науковому журналі, який індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus.


Чергове засідання Школи наукового керівника

30 вересня відбулося чергове засідання Школи наукового керівника. Були присутні наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. На засідання школи була запрошена Лежнєва Тетяна Миколаївна – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права. Під час наукової дискусії обговорювалося питання
про дотримання антикорупційного законодавства при здійсненні науково-дослідної діяльності, прийняту в університеті Антикорупційну програму вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».

Наукові керівники були ознайомлені з інформацією щодо підвищення своїх наукометричних показників, особливостями роботи з БД Scopus, Web of Science.


Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування!

Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування Лебідь Ольгу Валеріївну, доктора педагогічних наук, професора кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля!
Міжнародне стажування «Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries» («Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС»») відбувалось на базі Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) у форматі онлайну та активної розмови з представниками університету (03.09.2020.- 11.09.2020.).

У межах стажування було проведено три онлайн-лекції у ZOOM англійською мовою. Темами цих лекцій були: «Social media and their role in didactics under COVID-19», «Aspects of academic writing in Poland», «The role of life-long learning in innovative economics». У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну і психологічну освіту.

Вітаємо Ольгу Валеріївну та бажаємо наснаги й подальших професійних успіхів та зростання!


Серія майстер-класів для студентів спеціальності 053 «Психологія»

7, 14, 21, 23 вересня здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, психолог-сексолог Діана Коваль провела серію майстер-класів для студентів спеціальності 053 «Психологія».

Були розглянуті такі питання:

 • Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків та жінок.
 • Особливості сексуальності жінок та чоловіків. 
 • Психосексуальний розвиток та порушення його розвитку.
 • Стадії індивідуальної еволюції лібідо.
Рефлексія як наукова проблема

У межах вибіркової дисципліни "Рефлексія особистісно-професійного розвитку особистості" аспіранти прослухали першу лекцію "Рефлексія як наукова проблема" (проф. Резван О.О.), у результаті якої дізнались про наукові підходи до проблеми рефлексії, особливості інтровертної та екстравертної рефлексії, її ролі у юриспруденції та педагогіці.


Онлайн-семінар для аспірантів кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи на тему «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях»

6 квітня 2020 року відбулась конференція-консультація онлайн для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему: «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях».

Заняття проводив Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп'ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, науковий керівник здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Університету імені Альфреда Нобеля.


Консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження

03.04.20 року для аспірантів 2 та 3 курсів була проведена доктором педагогічних наук, професором Резван О.О. консультація-онлайн з організації експериментальної частини наукового педагогічного дослідження. Зокрема, обговорили питання вибору, теоретичного обґрунтування педагогічних або організаційно-методичних умов та технології реалізації експерименту; зауважили на умовах вибору та віднесення об'єктів дослідження до експериментальних та контрольних груп; визначили модульні питання для організації пілотажного дослідження. Аспіранти цікавились способами проведення лонгітюдного або паралельного експерименту.

Науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор Резван О.О. зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії.


Засідання клубу аспірантів

12 лютого 2020 року в Університеті імені Альфреда Нобеля було проведено засідання клубу аспірантів, на якому були присутні випускники аспірантури Вошколуп Ганна, Бикова Вікторія, Токарєва Анастасія, Сороквашин Сергій, Устименко Юрій, випускниця докторантури д.пед.н. Лебідь Ольга Валеріївна та аспіранти 1-2 років навчання Коваль Діана, Андрєєв Віталій, Дербак Ольга, Феднова Ірина, Карпова Марина, Бобир Ольга.

На зустрічі були присутні д.пед.н., професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури Куянова Світлана Іванівна, докторант Шевченко Валентина Миколаївна.  

Випускники розповіли аспірантам про своє навчання в аспірантурі, взаємовідносини зі своїми науковими керівниками, захисти дисертацій в спецраді університету та інших ВНЗ. Дуже захоплено розповідали Ганна Вошколуп та Андрєєв Віталій про підготовку спектаклю «Бегущая по волнам» силами аспірантів університету. Як вони пройшли цей шлях, що вони здобули при цьому. Їх побажання продовжувати розвиватися в цьому напрямку в театрі аспірантів та докторантів.

Після цього перед присутніми виступив студент-скрипаль 1 курсу Дніпропетровської Академії Музики ім М. Глінки Олександр. І ми зрозуміли, що музика єднає душі. Закінчилось засідання клубу оваціями та захопленими «Браво!»

Майстер-клас від професора Поясок Тамари Борисівни

13 квітня 2017 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» був проведений майстер-клас «Медіапедагогіка, медіаграмотність, медіабезпека». Доктор педагогічних наук, професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доказово обґрунтувала причини уведення медіаосвіти, медіапедагогіки (спеціальна галузь педагогіки, що вивчає медіаосвіту і медіаграмотність) в навчальний процес ВНЗ: високий рівень медіа і насиченість сучасних суспільств засобами масової інформації; ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість особистості й аудиторії; посилення механізмів управління медійною інформацією та її поширення; необхідність навчання школярів /студентів відповідно до майбутніх вимог професії в інформаційно-технологічному суспільстві, посилення національних і міжнародних процесів приватизації інформації. Результатом медіаосвіти є підвищення рівня медіакомпетентності й медіаграмотності користувачів.

Тренінгове заняття з аспірантами було спрямовано на визначення сутності медіаграмотності та медіакомпетентності; вироблення умінь аналізувати, критично осмислювати й створювати медіатексти; визначення джерел медіатекстів, їх соціальних, політичних, культурних інтересів й контексту; інтерпретацію медіатекстів й цінностей, що несуть в собі медіа; вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіаінформації; формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіапродуктів в професійній діяльності педагогічних працівників.

Гостьова лекція Прошкіна Володимира Вадимовича

26 січня 2018 р. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка Прошкіна Володимира Вадимовича.

Тема лекції: «Тайм-менеджмент як засіб самоорганізації дослідника». Акцентовано увагу на таких питаннях як генеза тайм-менеджменту, методики тайм-менеджменту: хронометраж, матриця Ейзенхауера, принцип Парето.

Гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора Резван Оксани Олексіївни

14 березня 2019 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція «Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus, WoS алгоритм дій та комунікація з редколегіями».

Гостьовий лектор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Калейдоскоп психологічних напрямків

В рамках "Калейдоскопу психологічних напрямків" були проведені майстер-класи:

«Ресурсна Я». Тренер: Остапенко Тетяна. В ході МК розбиралися з темами: куди дівається енергія, що робити з цими джерелами, де брати ресурс, а також проведена ресурсна практика".

1. Трохи про феноменологію.

2. Феноменологія в дії! Де реальність, а де фантазія про неї?

3. Від феноменів – до діалогу. Феномени як засіб встановлення контакту.

4. Цінність і цілющість методу.

«Багатолика залежність». Тренери: Ольга Гриценко, Оксана Сай, Лариса Трифонова. На майстер-класі були проведені дослідження за допомогою ігрових методів. Ділилися досвідом і спостереженнями.

«ТІМ». Тренер: Проскура Юрій. «Як швидко і точно орієнтуватися в психологічній індивідуальності людей? Як ясно бачити та правильно розуміти психологічні причини й механізми поведінки у людей різних ТІМів?». Усі ці питання були розглянуті на майстер-класі.

«Порнозалежність». Тренер: Коваль Діана Володимирівна. На МК були представлені такі питання до обговорення:

 • сексуальна і порнозалежність, як адиктивна поведінка;
 • психологія залежної поведінки;
 • причини виникнення залежності;
 • особливості роботи з порнозалежністю.

Бізнес-презентація. Тренер: Хмельова Наталя. На майстер-класі учасники познайомилися з темою: "Бізнес он-лайн. Бізнес по-новому. Бізнес для молодих".

Презентація можливостей.

Психологічна гра Схованка емоцій. Тренер: Хмельова Наталя.

«Як приручити свої страхи». Тренер: Дмитренко Сергій Олександрович.

Гра «Маяк». Тренер: Дмитренко Сергій Олександрович..

«Терапія за межами терапії». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на знайомство з нестандартними варіантами консультативної та психотерапевтичної допомоги. Робота в умовах подвійних і потрійних відносин. Терапевтична взаємодія з друзями й близькими. Психологічна взаємодія без запиту і з невмотивованим клієнтом. Ситуації гострого горя і неможливості радикальної зміни ситуації. Варіанти протоколу взаємодії в різних обставинах.

«Необ’явлена психотерапія». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на знайомство з:

 • плацебо і ноцебо впливом;
 • ситуаціями та обставинами змінених станів свідомості;
 • варіантами маніпулятивної плацебо терапії.

«Помилки й ілюзії пацієнта і шляхи їх подолання». Тренер: Тарас Марченко.

Проведено майстер-клас на спільний розгляд типових ілюзій пацієнтів. Терапія очевидністю і визначеністю. Логіка як інструмент подолання скрутних ситуацій консультування.

«Консультування крок за кроком очима терапевта і клієнта». Тренер: Тарас Марченко. Проведено майстер-клас на покрокове знайомство з протоколом діаналітичного консультування; з точками зору на процес консультування пацієнта і психотерапевта.

«На золотому крильці сиділи: психолог, юрист та медіатор. Хто ти будеш такий?». Тренер: Оксана Ратушна. МК пройшов в інтерактивній формі. Зацікавив представників професій, які займаються допомогою.

Мета: дослідити можливості отримання додаткових навичок і співпраці представників цих професій для кваліфікованої допомоги клієнтам у «важких» ситуаціях.

Випускниця аспірантури ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» для майбутніх докторів філософії спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

16 грудня 2019 року кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Анастасія Токарєва провела семінар «Мій серйозний досвід із серйозними відеоіграми: Чому? Що? Як?» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Розкрито результати дослідження, виконаного в рамках міжнародної програми Erasmus Mundus, EMINENCE II, Post-Doctoral Studies

Проведено бінарні заняття з фахівцями: В.В. Зірка, д.філол.н, проф., С.П. Кожушко, д.пед.н., проф. «Наукова іншомовна комунікація викладача вишу» (9.11.2018 р.). 

Гостьова лекція О.О. Павленко, д.п.н., проф. провела заняття з тем «Концептуальні підходи до професійної підготовки сучасних фахівців», «Стандарти підготовки перекладачів: загальний огляд (на прикладі України, США, Австрії, Кореї)» (29.12.2017 р.).

Майстер-клас «Педагогічна деонтологія» (М.П. Васильєва, д.п.н., проф., завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 29.12.2017 р.); 

Семінар-практикум «Майстерність професійного спілкування викладача вишу» (Г.В. Локарєва, д.п.н., проф. завідувач кафедри акторської майстерності ДВНЗ “Запорізький національний університет”, 18.03.2017 р.).

Партнери

Партнери-заклади вищої світи

Педагогічний коледж «Орот Ісроэль» http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%22%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%22,

Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» https://uk.bethana.org.ua/

Вища школа економіки та інформатики м. Краків, Польща, https://podyplomowe.wsei.edu.pl/

Вища школа менеджменту і охорони праці, м. Катовіце, Польща, https://www.navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu/s/3561/74969-Universiteti/124-Visa-Skola-Menedzmentu-Ohoroni-Praci-v-Katovicah.htm

Педагогічний університет ім. Комісії Національної Освіти м. Краків, Польща https://proekt-obk.com/university/pedagogichnij-universitet-u-krakovi

Higher School of Social and Economic, м. Пшеворськ, Польща, https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/3598-Higher-Social-Economics-School-in-Przeworsk.htm

Університет «HUMANITAS», м. Сосновець, Польща, https://www.humanitas.edu.pl/

Педагогічний коледж імені Гордона (Хайфа, Ізраїль), http://www.gordon.ac.il

Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра іноземної філології і перекладу, https://nubip.edu.ua/node/6244

Бердянський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки, http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-pedagogiky/

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології, https://mp.kname.edu.ua/

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, кафедра психології http://ped.pnpu.edu.ua/index.php/psychology/

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, http://dspu.edu.ua/sgf/?page_id=52

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності, http://kpis.uipa.edu.ua/, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, http://pmpn.uipa.edu.ua/?page_id=165&lang=uk

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, https://ipp.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=43

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Факультет права, гуманітарних і соціальних наук, http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, http://hnpu.edu.ua/

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, https://cdu.edu.ua/

Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/71

ДНЗ Дніпровський транспортно-економічний коледж, https://dtrek.dp.ua/

ПВНЗ Академія рекреаційних технологій і права, artip.lutsk.ua

Партнери-заклади професійно-технічної і загальної середньої освіти

 1. Державний навчальний заклад «Дніпровський транспортно-економічний коледж». URL: https://dtrek.dp.ua/
 2. Комунальний заклад освіти «Міський дитячий будинок № 1» Дніпровської міської ради. URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/24996843
 3. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради. URL: http://gymnasiumdp.ua/
 4. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» Дніпровської міської ради. URL: https://school39.klasna.com/

Партнери-центри соціальних служб

 1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради. URL: https://opendatabot.ua/c/24443653
 2. Верхньодніпровський районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/23926674
 3. Кам’янський міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: http://kam.gov.ua/upravlinnya_sotsialnoi_politiki/pidporyadkovani_pidpriemstva/kam_yanskiy_miskiy_tsentr_sotsialnikh_sluzhb_dlya_sim_i_ditey_ta_molodi
 4. Дніпропетровським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/page/dniprovskij-miskij-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simi-ditej-ta-molodi
 5. Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://opendatabot.ua/c/23024954
 6. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпро ради. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/24610683/
 7. Жовтоводським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: http://zhv.gov.ua/zhovtovodskij-miskij-centr-socialnix-sluzhb-dlya-sim%D1%97-ditej-ta-molodi/
 8. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Індустріальної районної у місті Дніпро ради. URL: http://indrada.gov.ua/centr-socialnix-sluzhb-dlya-sim%D1%97-ditej-ta-molodi-industrialno%D1%97-rajonno%D1%97-u-misti-radi/
 9. Павлоградським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://clarity-project.info/edr/23076193
 10. Синельниківським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://clarity-project.info/edr/23066355

Партнери-організації

 1. Благодійна організація «Благодійний фонд «МААЛЄ». URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/26508730
 2. Громадська організація «Кристал Сенс». URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42037221/
 3. Національно-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. URL: https://nmc-pto.dp.ua/
 4. Приватне підприємство позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дитячий оздоровчий табір «Аврора». URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/31793187
 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Наркологічний центр «Шанс Плюс». URL: https://clarity-project.info/edr/42752090
 6. Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації. URL: https://adm.dp.gov.ua/dniprooda/pro-oda/departamenti-ta-upravlinnya/upravlinnya-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti
3

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52